Jef­ti­na ver­zi­ja Air Fran­cea

Od­go­vor Ara­pi­ma Fran­cu­ska tvrt­ka os­ni­va brend Bo­ost

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­ski zra­ko­plov­ni pri­je­voz­nik Air Fran­ce oče­ku­je da će nje­gov pro­jekt ni­sko­bu­džet­nog du­go­li­nij­skog pri­je­voz­ni­ka pri­vu­ći pos­lov­ne lju­de, ali i mla­de ko­ji tre­nut­no iz­bje­ga­va­ju le­tje­ti tom kom­pa­ni­jom jer je sma­tra­ju uštog­lje­nom.

Ka­ko je no­vi­na­ri­ma ti­je­kom kon­fe­ren­ci­je Me­đu­na­rod­ne udru­ge zrač­nih pri­je­voz­ni­ka (IATA) iz­ja­vio pred­sjed­nik i glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Air Fran­ceKLMa Je­anMarc Ja­na­il­lac, no­va po­druž­ni­ca ko­ja se za sa­da na­zi­va Bo­ost za­po­čet će s ra­dom uje­sen, a bit će Air Fran­ce­ov od­go­vor na pri­ti­sak bli­sko­is­toč­nih pri­je­voz­ni­ka. U flo­ti Bo­os­ta bit će 10 du­go­li­nij­skih i 18 krat­ko­li­nij­skih zra­ko­plo­va, a kar­te će pro­da­va­ti po ni­žoj ci­je­ni od ma­tič­ne kom­pa­ni­je.

Ja­na­il­lac je iz­ja­vio ka­ko vje­ru­je da će europ­ski ni­sko­bu­džet­ni pri­je­voz­ni­ci, ko­ji prije sve­ga ci­lja­ju tu­ris­te, ima­ti pro­ble­ma s po­pu­nja­va­njem le­to­va ti­je­kom zim­skih mje­se­ci. Ta­da Bo­ost mo­že pri­vu­ći pos­lov­ne ko­ris­ni­ke. “Stu­di­je po­ka­zu­ju ka­ko Air Fran­ce ima vi­še pro­ble­ma od os­ta­lih u priv­la­če­nju mla­đih put­ni­ka jer per­ci­pi­ra­ju brend kao pre­uko­čen”, iz­ja­vio je Ja­na­il­lac. No, pro­jekt Bo­ost još mo­ra odo­bri­ti moć­ni sin­di­kat pi­lo­ta ko­ji za­sje­da da­nas.

RE­UTERS

Je­an-Marc Ja­na­il­lac, pred­sjed­nik i glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Air Fran­ce-KLM-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.