Aus­tral­ski BDP ras­te 26 go­di­na

Sus­ti­gli ni­zo­zem­ski re­kord

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Aus­tral­sko

gos­po­dar­stvo po­ras­lo je do­volj­no snaž­no u pret­hod­nom tro­mje­se­čju da bi sus­ti­glo ni­zo­zem­ski re­kord od 103 uzas­top­na kvar­ta­la bez re­ce­si­je. Služ­be­ni po­da­ci objav­lje­ni u sri­je­du po­ka­za­li su da je bru­to do­ma­ći pro­izvod (BDP) Aus­tra­li­je po­ras­tao sla­baš­nih 0,3 pos­to u pr­vom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju, us­po­riv­ši u od­no­su na zad­nje proš­lo­go­diš­nje tro­mje­se­čje ka­da je rast iz­no­sio 1,1 pos­to. Aus­tra­li­ja ta­ko bi­lje­ži već 26 go­di­na ne­pre­ki­nu­tog ras­ta. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da je ta zem­lja uve­li­ke ima­la ko­ris­ti od snaž­nih tr­go­vin­skih ve­za s Ki­nom jer je naj­ve­ći iz­voz­nik si­ro­vi­na, po­put ba­kra. K to­me, Aus­tra­li­ja ima i vr­lo snaž­nu sto­pu do­ma­će šted­nje zbog svog sus­ta­va mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­nja.

RE­UTERS

Pro­fi­ti­ra­li od iz­vo­za ru­da u Ki­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.