MAERSK TRAŽI RJE­ŠE­NJE

KA­KO DO­ĆI DO KATARA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vo­de­ći svjet­ski po­mor­ski pri­je­voz­nik, dan­ska kom­pa­ni­ja A.P. Mol­ler-Maersk, u slje­de­ća dva da­na po­ku­šat će na­ći rje­še­nje ka­ko do­pre­mi­ti te­ret u Ka­tar. Ka­ko na­vo­di Blo­om­berg, iz Ma­er­ska su pri­op­ći­li ka­ko vi­še ne mogu do­pre­mi­ti te­ret u Ka­tar pre­ko Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta (UAE) na­kon što je ta država pre­ki­nu­la di­plo­mat­ske ve­ze i blo­ki­ra­la pro­met­ne prav­ce. Maersk ne ko­ris­ti svo­je bro­do­ve za do­pre­mu, već se os­la­nja na bro­do­ve svo­jih part­ne­ra ko­ji do­la­ze uz lu­ke Je­bel Ali u UAE-u. Maersk dr­ži 16 pos­to svjet­skog po­mor­skog pri­je­vo­za, a na tr­ži­štu Bli­skog is­to­ka i In­di­je imao je u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne 18 pos­to udje­la. La­ni je dr­žao 17 pos­to udje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.