RAST U ŠEST GO­DI­NA

OECD: NAJBRŽI GLO­BAL­NI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Svjet­sko gos­po­dar­stvo ove je go­di­ne na pu­tu naj­br­žeg ras­ta u zad­njih šest go­di­na, po sto­pi od 3,5 pos­to, is­ti­ču u sri­je­du iz Or­ga­ni­za­ci­je za eko­nom­sku suradnju i ra­zvi­tak (OECD). U idu­ćoj go­di­ni oče­ku­je se dalj­nji rast gos­po­dar­skih ak­tiv­nos­ti za 3,6 pos­to, sto­ji u naj­no­vi­jim pro­cje­na­ma OECD-a. Pro­cje­na za 2017. ni­je tek bla­go po­bolj­ša­nje od po­s­ljed­nje pro­cje­ne u ožuj­ku ka­da se oče­ki­vao rast za 3,3 pos­to, to je ta­ko­đer i naj­bo­lja iz­ved­ba od 2011. go­di­ne, is­ti­ču iz te or­ga­ni­za­ci­je sa sje­di­štem u Pa­ri­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.