San­tan­der pre­uzi­ma Po­pu­lar za euro

Spas u zad­nji čas Iz šes­te špa­njol­ske ban­ke po ve­li­či­ni šte­di­še po­vuk­le če­t­vr­ti­nu de­po­zi­ta

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Vo­de­ća špa­njol­ska ban­ka San­tan­der u sri­je­du je pri­op­ći­la ka­ko na­mje­ra­va ku­pi­ti Ban­co Po­pu­lar, šes­tu ban­ku po ve­li­či­ni ko­ja gr­ca pod te­re­tom lo­ših kre­di­ta. U skla­du s pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­oča­va ban­ka for­mi­ra­na je i ci­je­na ko­ju će pla­ti­ti San­tan­der. Ka­ko pre­no­se agencije, San­tan­der će pla­ti­ti sa­mo je­dan euro, ali se obve­zao do­ka­pi­ta­li­zi­ra­ti Po­pu­lar sa se­dam mi­li­jar­di eura.

Mo­že se re­ći da je Po­pu­lar spa­šen u po­s­ljed­nji tre­nu­tak. Na­ime, una­zad ne­ko­li­ko tje­da­na šte­di­še su iz ban­ke po­vuk­le 18 mi­li­jar­di eura što je če­t­vr­ti­na ukup­nih de­po­zi­ta. Pov­la­če- nje šte­di­ša ubr­za­no je proš­log tjed­na na­kon na­pi­sa da eu­rop­ske mo­ne­tar­ne vlas­ti sma­tra­ju da ban­ku tre­ba uga­si­ti ako ubr­zo ne na­đe no­vog vlas­ni­ka i svje­ži ka­pi­tal te da usko­ro ne­će mo­ći pla­ća­ti obve­ze. Proš­log je tjed­na iz ban­ke dnev­no od­la­zi­lo dvi­je mi­li­jar­de eura.

Sve je to u Špa­njol­skoj evo­ci­ra­lo ne­ugod­na sje­ća­nja na ban­kov­nu kri­zu iz 2008. ko­ja je po­rez­ne obvez­ni­ke sta­ja­la 40 mi­li­jar­di eura. “Ovaj do­go­vor je do­bar za Špa­njol­sku i Eu­ro­pu”, is­tak­nu­la je pred­sjed­ni­ca San­tan­de­ra Ana Bo­tin. Pod­sje­ti­mo, u Po­pu­la­ru je ne­dav­no udjel stek­la i či­le­an­ska obi­telj Luk­šić.

RE­UTERS

Ana Bo­tin, pred­sjed­ni­ca San­tan­de­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.