HNS ne­ma ener­ge­ti­ku, ali mu os­ta­ju fo­te­lje tih tvrt­ki

No­va ve­ći­na HDZ bu­du­ćim part­ne­ri­ma pre­pus­tio obra­zo­va­nje i gra­di­telj­stvo, pra­vo­su­đe ne

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Ia­ko je HNS-u ener­ge­ti­ka uvi­jek bi­la ključ­na, u pre­go­vo­ri­ma je ni­su ni tra­ži­li, kon­ce dr­ži HDZ

Osim mi­nis­tar­skih mjes­ta oko ko­jih se u Ban­skim dvo­ri­ma pre­go­va­ra­lo i na­te­za­lo ko­li­ko fo­te­re­gi­ja lja vri­je­di broj ru­ku ko­je HNS “do­no­si u do­tu”, važ­na će bi­ti i (re)kon­fi­gu­ra­ci­ja po­zi­ci­ja dr­žav­nih taj­ni­ka, a po­se­bi­ce je pod re­flek­to­ri­ma mjes­to des­ne ru­ke bu­du­ćem mi­nis­tru u sek­to­ru za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke.

Izuz­mu li se ide­olo­ške te­me, ener­ge­ti­ka se za­pra­vo do­sad dr­ža­la ključ­nim pred­me­tom in­te­re­sa ove po­li­tič­ke op­ci­je, ka­ko za man­da­ta Ra­di­mi­ra Ča­či­ća, ta­ko i do­sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka stran­ke Iva­na Vr­do­lja­ka. U pre­go­vo­ri­ma oko part­ner­stva u no­voj vla­di ju­čer su An­drej Plen­ko­vić i Pre­drag Štro­mar u pr­vom pla­nu ima­li mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja i gra­di­telj­stva, ko­ja bi pri­pa­la HNSu, te pra­vo­su­đa, ko­je na kon­cu HDZ ipak ni­je pre­pus­tio no­vom part­ne­ru, no sek­tor ener­ge­ti­ke ovog pu­ta pre­uzi­ma HDZ.

Za vri­je­me part­ner­stva s Mos­tom u obje vla­de HDZ je re­sor ener­ge­ti­ke, u ko­jem se odvi­ja­ju naj­ve­će inves­ti­ci­je u gos­po­dar­stvu, pre­pus­tio Mos­tu, a ka­da se kre­nu­lo u do ju­čer ve­ći­ni te­ško za­mis­li­voj kom­bi­na­ci­ji HNS-a i HDZ-a, go­to­vo se si­gur­nim sma­tra­lo da će i no­vom part­ne­ru HDZ da­ti to važ­no kor­mi­lo, od­nos­no da će to bi­ti i pr­vi uvjet Vr­do­lja­ko­vog HNS-a u raz­go­vo­re o ula­sku u Plen­ko­vi­će­vu vla­du. No ta lo­gi­ka, ka­ko se či­ni, ovog pu­ta ni­je proš­la.

PATRIK MACEK/PIXSELL

HNS-ovi Pre­drag Štro­mar i Ma­ti­ja Po­sa­vec do­la­ze na pre­go­vo­re u Vla­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.