Iz no­vog kre­di­ta za sta­re du­go­ve do­bav­lja­či­ma 150 mi­li­ju­na eura

Bo­nus U 480 mil. eura no­vog za­du­že­nja uklju­čen i pre­pa­ki­ran tra­vanj­ski kre­dit

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN

Sber­bank je sud­ski po­ku­šao spri­je­či­ti no­vi aran­žman i iz­jas­nio se pro­tiv, ali Ram­ljak ih i da­lje po­zi­va na su­rad­nju

Uvje­ti no­vog kre­di­ta za Agro­kor su, na­po­kon, do­go­vo­re­ni, a pr­vih sto­ti­njak mi­li­ju­na eura na ra­čun bi tre­ba­lo sjes­ti po­čet­kom idu­ćeg tjed­na. No­vi kre­dit ukup­no će te­ži­ti 480 mi­li­ju­na eura, što je vi­še od pr­vot­nih naj­a­va, ali u taj je iz­nos, me­đu os­ta- lim, uklju­če­no i re­fi­nan­ci­ra­nje 80 mi­li­ju­na eura tra­vanj­skog kre­di­ta ko­ji su do­ma­će ban­ke osi­gu­ra­le kao pr­vu injek­ci­ju za sta­bi­li­za­ci­ju na­kon otva­ra­nja pos­tup­ka iz­van­red­ne upra­ve.

Ta će se tran­ša re­fi­nan­ci­ra­ti, što zna­či da će se i za nju pri­mi­je­ni­ti for­mu­la “na no­vo­ulo­že­nu ku­nu pred­nost na­pla­te i za ku­nu pos­to­je­ćeg po­tra­ži­va­nja”. Kre­di­to­ri su pris­ta­li i na ni­žu ka­mat­nu sto­pu u od­no­su na tra­vanj­ski kre­dit - u no­vom je ona če­ti­ri pos­to, a u proš­lom je bi­la ne­pu­nih pet.

Kre­di­to­ri­ma su oči­to ipak važ­ni­ji do­dat­ni osi­gu­ra­či. Na vje­rov­nič­kom vi­je­ću ko­je je ju­čer ras­prav­lja­lo o tom fi­nan­ci­ra­nju če­ti­ri su čla­na bi­la za a je­dan pro­tiv. Po­sve oče­ki­va­no, pro­tiv je bio Sber­bank kao pred­stav­nik neo­si­gu­ra­nih vje­rov­ni­ka, ko­ji je pro­tiv­lje­nje roll up mo­de­lu is­ka­zao i po­ku­ša­jem da ga blo­ki­ra pu­tem zah­tje­va Tr­go­vač­kom su­du, no u to­me ni­je us­pio.

Is­ti­ču­ći ka­ko prav­ni sa­vjet­ni­ci Agro­ko­ra ta­ko­đer ne mis­le da je taj mo­del fi­nan­ci­ra­nja pro­ti­van odred­ba­ma lex Agro­ko­ra, Ram­ljak je ipak još jed­nom po­zvao ru­ske ban­ke da se pri­dru­že kru­gu kre­di­to­ra.

Mi­mo re­fi­nan­ci­ra­nja 80 mi­li­ju­na eura, od pre­os­ta­lih 400 mi­li­ju­na eura no­vo­ga kre­di­ta dio je pre­dvi­đen za po­pu­nja­va­nje za­li­ha i pri­pre­mu tu­ris­tič­ke se­zo­ne, dio za is­pla­te sta­rih du­go­va do­bav­lja­či­ma, a dio će se iz­dvo­ji­ti na po­seb­ni ra­čun i po­vu­ći se ako se (ili kad se) uka­že po­tre­ba. Za po­deb­lja­va­nje za­li­ha i pri­pre­mu se­zo­ne pre­dvi­đe­no je oko 160 mi­li­ju­na eura, za is­pla­te do­bav­lja­ča oko 150 mi­li­ju­na, a u pri­ču­vi će se os­ta­vi­ti oko 80 mi­li­ju­na eura.

Od iz­no­sa za is­pla­te sta­rih du­go­va do­bav­lja­či­ma, pri­bliž­no pe­ti­na ili 30 mi­li­ju­na eura­pre­dvi­đe­na je za ma­le (OPGo­ve, po­ljo­pri­vred­ni­ke, obrt­ni­ke), ko­je se na­mje­ra­va na­mi­ri­ti u 100pos­tot­nom iz­no­su, dok će kod os­ta­lih ka­te­go­ri­ja to bi­ti stvar pre­go­vo­ra.

Ina­če, u pro­tek­la dva mje­se­ca za sta­ri je dug do­bav­lja­či­ma is­pla­će­no 50 mi­li­ju­na eura, a za te­ku­ća pla­ća­nja is­po­ru­če­ne ro­be još oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na. Me­đu os­ta­lim, us­po­red­no s no­vim kre­di­tom, roll up mo­del pre­dvi­đen je i za do­bav­lja­če, i to 50 mi­li­ju­na eura.

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Ko­me no­va fi­nan­cij­ska injek­ci­ja ne­će bi­ti dos­ta, mo­rat će u lik­vi­da­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.