Ko­va­če­vić mi­ran ba­rem dvi­je go­di­ne, Ju­ki­ću ri­va­li i iz HDZ-a

Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke ne­će se raz­dva­ja­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

HDZ na mi­nis­tar­sku po­zi­ci­ju pos­tav­lja svog čo­vje­ka, a u vri­je­me pi­sa­nja na­šeg član­ka špe­ku­li­ra se da bi na to mjes­to bio pre­mje­šten mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va To­mis­lav Ćo­rić, dok bi mu des­na ru­ka u Mi­nis­tar­stvu za sek­tor ener­ge­ti­ke bio Ma­ri­jan Kr­pan, ko­ji je u tom mi­nis­tar­stvu na funk­ci­ji sa­vjet­ni­ka mi­nis­tra. Kr­pan je ina­če ka­dar iz Ine i na­vod­no je bli­zak HDZu.

Sa­mo Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke HDZ i HNS, ka­žu su­go­vor­ni­ci iz obje stran­ke, ne­će di­je­li­ti. Ka­dro­ve za sve funk­ci­je, dak­le, bi­rat će HDZ, no do­go­vor je, ka­ko se nes­luž­be­no ču­je, da bi po­zi­ci- je u jav­nim ener­get­skim po­du­ze­ći­ma HNS na­kon for­mi­ra­nja no­ve Vla­de za­dr­žao.

Vra­ti li se “film” una­zad, naz­na­ku tak­vog sce­na­ri­ja da­va­li su i Mos­tov­ci u vri­je­me raz­la­za s Plen­ko­vi­ćem. Pro­zi­va­li su HDZ da ni­je slu­čaj­no da je HDZ ko­čio pro­mje­ne upra­va u ener­get­skim tvrt­ka­ma ko­je su bi­le u re­so­ru nji­ho­vog mi­nis­tra Sla­ve­na Do­bro­vi­ća, te da su ote­za­njem za­pra­vo nas­to­ja­li osi­gu­ra­ti da mu HNS pri­sko­či u po­moć kod skup­lja­nja pot­pi­sa za smje­nu Bo­že Pe­tro­va s po­zi­ci­je pred­sjed­ni­ka Hr­vat­skog Sa­bo­ra. Mos­tov čo­vjek za ener­ge­ti­ku An­te Či­ko­tić otvo­re­no se po­ža­lio ne sa­mo za sto­pi­ra­nje obja­va na­tje­ča­ja za no­ve upra­ve u tim tvrt­ka­ma, ne­go je tvr­dio i da je pro­mi- šlje­no HDZ os­ta­vio Vr­do­lja­ka na če­lu skup­šti­ne Ja­na­fa i ov­la­šte­nog vla­di­nog pre­go­va­ra­ča s Mo­lom.

Ma ko­li­ko je to te­ško po­vje­ro­va­ti, Vr­do­ljak se, uvje­ra­va­ju iz obje part­ner­ske li­ni­je, ne­će upli­ta­ti u ener­get­sku po­li­ti­ku no­ve Plen­ko­vi­će­ve Vla­de. Ho­će li, pak, na če­lu ve­li­kih ener­get­skih kom­pa­ni­ja os­ta­ti do­sa­daš­nji čel­ni­ci, za­sad ne­ma in­for­ma­ci­ja. Dra­ga­nu Ko­va­če­vi­ću još dvi­je go­di­ne tra­je man­dat na mjes­tu pred­sjed­ni­ka upra­ve Ja­na­fa, dok je Pe­ri­ci Ju­ki­ću u HEPu man­dat is­te­kao. To naj­ve­će jav­no po­du­ze­će s po­čet­kom man­da­ta Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća po­če­lo je slo­vi­ti kao ut­vr­da HNSa. Pe­ri­ca Ju­kić for­mal­no ni­je član stran­ke, a ime­no­van je po pri­jed­lo­gu Vr­do­lja­ka. Na po­zi­ci­ji pred­sjed­ni­ka upra­ve nas­li­je­dio je dvo­ji­cu HNSo­vih me­na­dže­ra To­mis­la­va Še­ri­ća i Zlat­ka Ko­ra­če­vi­ća. Me­di­ji su pro­tek­lih go­di­na iz­dva­ja­li niz ka­dro­va osim u sre­di­štu HEPa i na lo­kal­nim ra­zi­na­ma, na ko­ji­ma su za­mi­je­ni­li ra­ni­je HDZo­ve ka­dro­ve.

No, prem­da se iz HDZa ču­je da će ener­get­ske tvrt­ke prem­da do­go­vo­re­nom part­ner­skom pa­ke­tu os­ta­ti u in­ge­ren­ci­ji HNSa, cu­re i ime­na po­ten­ci­jal­nih HDZo­vih igra­ča ko­ji se že­le pro­bi­ti na taj tron. Di­rek­tor HEP Pro­izvod­nje Ni­ko­la Ru­ka­vi­na već je i ra­ni­je, u vri­je­me ka­da je Most vo­dio taj sek­tor, ko­ti­rao kao iz­gled­ni na­s­ljed­nik Ju­ki­ća na če­lu gru­pe, ali su se te kal­ku­la­ci­je do­sad iz­ja­lo­vi­le.

Ma tko u ovom po­li­tič­kom pre­okre­tu pre­uzeo sek­tor ener­ge­ti­ke na ra­zi­ni mi­nis­tar­sta­va ili upra­va, ključ­no za rad ovih kom­pa­ni­ja i da­lje će os­ta­ti stav po­li­ti­ke o to­me ka­ko će se ras­po­la­ga­ti svo­jim re­sur­si­ma i ka­pi­ta­lom, a su­de­ći pre­ma pro­cje­na­ma dva bit­na mi­nis­tar­stva – dr­žav­ne imo­vi­ne i fi­nan­ci­ja, od njih se ne oče­ku­je inves­ti­cij­ski za­okret ne­go is­po­ru­ka do­bi­ti u dr­žav­nu bla­gaj­nu.

DAVOR PUKLAVEC/ IGOR KRALJ/ PIXSELL

Dra­gan Ko­va­če­vić na če­lu je Ja­na­fa, a Pe­ri­ca Ju­kić vo­di HEP

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.