Po­rez će im po­jes­ti 17 mi­li­ju­na ku­na

Inves­ti­ci­je Va­la­ma­ra Kom­pa­ni­ja ko­ja je la­ni ima­la 1,6 ml­rd. kn pri­ho­da, u Rap­cu otvo­ri­la dva no­va lje­to­va­li­šta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Zbog kri­ze u Agro­ko­ru mo­ra­li smo pres­lo­ži­ti na­šu dis­tri­bu­cij­sku po­li­ti­ku, i za sad je sve pod kon­tro­lom, ka­že Ku­ku­rin

Va­la­mar Ri­vi­era je u če­t­vr­tak sve­ča­no otvo­ri­la dva lje­to­va­li­šta u Rap­cu, Va­la­mar Gi­ran­del­la Re­sort 4*/5* i Fa­mily Li­fe Bel­le­vue Re­sort od če­ti­ri zvjez­di­ce. Ra­di se o ula­ga­nju od 652 mi­li­ju­na ku­na, a inves­ti­ci­jom je za­pos­le­no 630 lju­di, od­nos­no 350 no­vo­za­pos­le­nih, te an­ga­ži­ra­no 130 lo­kal­nih tvrt­ki.

Pro­jekt su ra­zvi­li kroz su­rad­nju s dva strateška part­ne­ra, TUI i Rewe gru­pom, ko­ji će u slje­de­će tri go­di­ne u Ra­bac do­ves­ti vi­še od 100 ti­su­ća gos­ti­ju. Inves­ti­ci­ju u Ra­bac za­klju­ču­ju slje­de­će go­di­ne otva­ra­njem obi­telj­skog ho­te- la Ma­ro Re­sort s pet zvjez­di­ca ko­ji će pos­lo­va­ti pod bren­dom Kin­der­ho­tels.

Ka­ko je is­tak­nuo Želj­ko Ku­ku­rin, pred­sjed­nik Upra­ve Va­la­mar Ri­vi­ere, kom­pa­ni­ja je od­lu­či­la po­ja­ča­ti ula­ga­nja za­hva­lju­ju­ći po­volj­nim uvje­ti­ma na tr­ži­štu. Va­la­mar Ri­vi­era ove go­di­ne inves­ti­ra 873 mi­li­ju­na ku­na u vi­še od 300 pro­je­ka­ta, a do 2020. inves­ti­ci­je će do­seg­nu­ti 2 mi­li­jar­de ku­na

Plus i mi­nus

“S jed­ne stra­ne ima­mo glo­bal­na kre­ta­nja ko­ja nam idu na ru­ku, od ja­če po­traž­nje tu­ris­ta za Hr­vat­skom do po­volj­nih uvje­ta za­du­ži­va­nja, od­nos­no ni­ske ka­mat­ne sto­pe, ali s dru­ge stra­ne ima­mo dr­ža­vu ko­ja nam je po­ve­ća­la PDV na ugos­ti­telj­ske us­lu­ge te odu­gov­la­či s do­no­še­njem za­ko­na ko­ji bi po­tak­nu­li ula­ga­nja. Iz­ra­ču­na­li smo da će nam po­rast po­re­za ove go­di­ne sma­nji­ti pri­hod za 17 mi­li­ju­na ku­na, što će­mo sa­mo ma­njim di­je­lom po­kri­ti

Želj­ko Ku­ku­rin

pred. Upra­ve po­ve­ća­njem ci­je­na us­lu­ga, jer ne že­li­mo di­za­ti ci­je­ne ako ni­smo pru­ži­li ve­ću vri­jed­nost us­lu­ge”, po­jaš­nja­va Ku­ku­rin. Uz PDV, pro­blem je što i da­lje ni­je do­ne­sen no­vi Za­kon o tu­ris­tič­kom zem­lji­štu, što ko­či ula­ga­nja, pr­vens­tve­no u kam­po­vi­ma.Ku­ku­rin se os­vr­nuo i na si­tu­aci­ju u Agro­ko­ru, ko­ji je do­volj­no ve­lik da utje­če i na nji­ho­vo pos­lo­va­nje.

“S Agro­ko­rom su­ra­đu­je­mo kroz Adri­ati­cu.net, s ko­vi­jes­ti jom smo do­go­vo­ri­li ka­ko osi­gu­ra­ti na­pla­tu po­tra­ži­va­nja, a kad su u pi­ta­nju do­bav­lja­či, zbog kri­ze u Agro­ko­ru mo­ra­li smo pres­lo­ži­ti na­šu dis­tri­bu­cij­sku po­li­ti­ku, i za sad je sve pod kon­tro­lom”, po­jas­nio je Ku­ku­rin.

Dvoz­na­men­kas­ti rast

Kom­pa­ni­ja je obja­vi­la go­diš­nje iz­vješ­će za 2016., u ko­joj su ima­li 1,6 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, što je rast od 18%, dok je ope­ra­tiv­na do­bit iz­no­si­la 519 mi­li­ju­na ku­na, što je rast od 18 pos­to u od­no­su na 2015.

“Kao re­zul­tat dalj­nje op­ti­mi­za­ci­je pos­lov­nih pro­ce­sa i po­ve­ća­nja pro­sječ­nih ci­je­na po­ve­ća­li smo ope­ra­tiv­nu efi­kas­nost pa je mar­ža na­ras­la na ra­zi­nu od 34,9 %. Ta­kav rast pos­lo­va­nja uz sta­bi­lan ne­to dug i po­vo­ljan pro­sječ­ni tro­šak fi­nan­ci­ra­nja ko­ji iz­no­si oko 2,4% jas­no uka­zu­je na mo­guć­nos­ti za dalj­nja ula­ga­nja i odr­ži­vi rast vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je”, po­jas­nio je Ku­ku­rin.

PD

Va­la­mar Gi­ran­del­la Re­sort i Fa­mily Li­fe Bel­le­vue Re­sort 'te­ški' su 652 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.