Za sa­na­ci­je od­la­ga­li­šta ot­pa­da 80 mi­li­ju­na ku­na

No­vac EU Po pro­jek­tu od 1,87 do 30 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve mo­gu sa­ni­ra­ti od­la­ga­li­šta neo­pas­nog ot­pa­da nov­cem iz EU, za što im na ras­po­la­ga­nju sto­ji 80 mi­li­ju­na ku­na. Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke je upu­ti­lo po­ziv JLSi­ma da pri­ja­ve pro­jek­te za su­fi­nan­ci­ra­nje sa­na­ci­je od­la­ga­li­šta ko­ja su pres­ta­la ra­di­ti (do kra­ja 2015. za­tvo­re­no ih je 174) i na ko­ji­ma se vi­še ne pla­ni­ra od­la­ga­nje. Od sva­kog projekta EU pla­ća naj­vi­še 85% vri­jed­nos­ti, od naj­ma­nje 1,87 do naj­vi­še 30 mi­li­ju­na ku­na, a po­ziv vri­je­di do is­ko­ri­šte­nja svih 80 mi­li­ju­na, naj­kas­ni­je do kra­ja 2018.. U na­šoj je zem­lji 2015. bi­lo ak­tiv­no 148 de­po­ni­ja mi­je­ša­nog ot­pa­da, 135 za ko­mu­nal­ni i 13 za pro­izvod­ni ot­pad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.