Raz­djel­ne or­ma­ri­će ra­de za svi­jet

Obi­telj­ska tvrt­ka TTO Ther­mo­tec­h­nik iz Dra­ži­ca otvo­rio no­vi po­gon vri­je­dan 21 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Oko 90% pro­izvod­nje iz­ve­zu. U no­vom po­go­nu po­sao za 26 lju­di, ukup­no 106. Lanj­ski pro­met bio je 10 mi­li­ju­na €

Obi­telj­ska tvrt­ka TTO Ther­mo­tec­h­nik iz mjes­ta Dra­ži­ce, op­ći­na Je­le­nje, u če­t­vr­tak je otvo­ri­la vra­ta no­voj pro­izvod­noj ha­li u inves­ti­ci­ji vri­jed­noj vi­še od 21 mi­li­jun ku­na. Za­hva­lju­ju­ći tom ula­ga­nju u tvrt­ki je za­pos­le­no 26 no­vih lju­di ko­ji će u mjes­tu 15-ak ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nom od Ri­je­ke pro­izvo­di­ti raz­djel­ne or­ma­ri­će za sus­ta­ve gri­ja­nja na­mi­je­nje­ne ve­ći­nom ino­zem­nim tr­ži­šti­ma. Od ukup­ne inves­ti­ci­je, tvrt­ka je 7,6 mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra­la pu­tem bes­po­vrat­nih EU sred­sta­va, a os­ta­tak je fi­nan­ci­ran vlas­ti­tim sred­stvi­ma i kre­di­tom HBOR-a.

“U zad­nje vri­je­me tro­ško­vi fi­nan­ci­ra­nja dos­ta su se sma­nji­li, pro­sječ­ni tro­šak nam je is­pod tri pos­to”, za­do­volj­no ka­že di­rek­tor TTO Ter­mo­tec­h­ni­ka Ra­di­sav Dr­lje­vić ko­ji je sa ses­trom Ta­ma­rom Vu­ku­šić vlas­nik te pro­izvod­ne tvrt­ke. U Dra­ži­ca­ma se iz­ra­đu­ju raz­djel­ni­ci za to­plo­vod­na gri­ja­nja (ko­ji ne­ma­ju ve­ze s kon­tro­verz­nim raz­djel­ni­ci­ma ko­ji su pu­ni­li no­vin­ske stup­ce, op.a.), kao i raz­djel­ni or­ma­ri­ći, po­kro­vi, sta­ni­ce za pri­pre­mu to­ple vo­de, re­gu­la­cij­ski se­to­vi i kom­pak­t­ne sta­ni­ce. Naj­no­vi­je ula­ga­nje omo­gu­ćit će za­okru­ži­va­nje pro­izvod­nog pro­ce­sa unu­tar ku­će te sma­nji­ti po­tre­bu za ‘out­so­ur­cin­gom’. Čak oko 90 pos­to nji­ho­ve pro­izvod­nje na­mi­je­nje­no je iz­vo- zu, a ma­nji dio ori­jen­ti­ran je na do­ma­će tr­ži­šte.

“Mi smo pro­izvo­đa­či iz­vor­nog pro­izvo­da (rob­ne mar­ke, op.a.) pa se sa­mo na do­ma­ćem tr­ži­štu i oko­li­ci na­ši pro­izvo­di po­jav­lju­ju pod ime­nom Ther­mo­tec­h­nik, a na os­ta­li­ma pod ime­nom nji­ho­vih ku­pa­ca s ko­ji­ma za­jed­no ra­zvi­ja­mo i in­di­vi­du­ali­zi­ra­mo pro­izvod”, ka­že Dr­lje­vić. Ključ­no tr­ži­šte je Eu­rop­ska uni­ja, po­naj­vi­še Nje­mač­ka, Aus­tri­ja, Fin­ska, Špa­njol­ska, Ita­li­ja, Ma­đar­ska, a na lis­ti tr­ži­šta su i Tur­ska, Li­ba­non, Či­le i Sje­ver­na Ame­ri­ka. Pro­met tvrt­ke ko­ja je u 28 go­di­na na­ras­la do ve­li­či­ne da za­poš­lja­va 106 rad­ni­ka, do­seg­nuo je la­ni 10 mi­li­ju­na eura, a do­bit je po­ras­la 13 pos­to. Pro­blem im je u po­s­ljed­nje vri­je­me pro­na­la­že­nje dje­lat­ni­ka zbog is­e­lja­va­nja, ia­ko su pla­će oko pet pos­to vi­še od dr­žav­nog pro­sje­ka za po­je­di­nu spre­mu.

“Kraj­nje je vri­je­me da se ne­što u ve­zi to­ga hit­no po­duz­me”, upo­zo­ra­va Dr­lje­vić. Bu­du­ći da je pro­izvod­na po­vr­ši­na po­ve­ća­na na 6000 kva­dra­ta, i da­lje ra­ču­na­ju na rast. “Mo­ra­mo pro­na­ći dalj­nji pros­tor za ši­re­nje jer za­hva­lju­ju­ći toj inves­ti­ci­ji, ali i pret­hod­nim po­te­zi­ma, ove go­di­ne ima­mo rast pro­me­ta i pro­izvod­nje za 30 pos­to”, ka­že Dr­lje­vić naj­av­lju­ju­ći eks­pan­zi­ju pro­gra­ma oko raz­djel­ni­ka i plan da u go­di­ni da­na le­pe­zu pro­ši­re s tri do če­ti­ri no­va pro­izvo­da.

G/PIXSELL

Ra­di­sav Dr­lje­vić sa ses­trom Ta­ma­rom Vu­ku­šić je vlas­nik tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.