Smještaj u Zagrebu me­đu jef­ti­ni­ji­ma u svijetu

Ac­com­mo­da­ti­on Price Index No­će­nje u grad­skim ho­te­li­ma od 97 do 292 eura, naj­skup­lje na Azur­noj oba­li

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb je je­dan od naj­jef­ti­ni­jih gra­do­va na svijetu po ci­je­ni smje­šta­ja za tu­ris­te, po­ka­zu­je ana­li­za Ac­com­mo­da­ti­on Price Index 2017 ko­ju je na­pra­vi­la bri­tan­ska onli­ne plat­for­ma Cam­p­si­te ko­ja ana­li­zi­ra pre­tra­ži­va­nje pre­ko Air­b­n­ba. Me­đu pro­ma­tra­nih 200-ti­njak svjet­skih me­tro­po­la Za­greb je za­uzeo 141. mjes­to s pro­sječ­nom ci­je­nom hos­te­la od 13 eura, a ho­tel­ski smještaj je u ras­po­nu od 97 do 292 eura. Osim Za­gre­ba, is­tra­ži­va­njem ni­je obu­hva­ćen ni­ti je­dan dru­gi hr­vat­ski grad.

Naj­skup­lje tu­ris­tič­ko odre­di­šte je Mon­te Car­lo gdje hos­tel ko­šta 28 eura, a ho­tel­ski je smještaj od 285 do 2505 eura. Iza nje­ga je su­sjed­ni mu St. Tro­pez či­je ho­tel­ske ci­je­ne su od 176 do 2194 eura. Iza njih do­la­ze Rey­kja­vik, San Fran­cis­co te New York. Od Top5 naj­skup­ljih tu­ris­tič­kih re­gi­ja, njih čak če­ti­ri su u SADu. Naj­skup­lji je Hit­her Hil­ls Sta­te Park u sa­vez­noj dr­ža­vi New York gdje je ho­tel­ski smještaj od 411 do 1480 do­la­ra. Sli­je­di Yel­lows­to­ne Park s 352 do 915 eura, a po­tom još dva ame­rič­ka par­ka Yo­se­mi­te i Aca­dia. Na 5. mjes­tu je Že­nev­sko je­ze­ro u Švi­car­skoj s ci­je­na­ma od 221 do 1154 eura. S dru­ge stra­ne, naj­jef­ti­ni­je des­ti­na­ci­je su one na Da­le­kom is­to­ku te Bal­ka­nu. Ku­ala Lum­pur ima ci­je­ne ho­te­la od 55 do 285 eura, a sli­je­di Skop­lje, Ti­ra­na, An­ta­li­ja te So­fi­ja. Naj­jef­ti­ni­ji hos­tel je u Ki­je­vu, s 5,59 eura, a naj­skup­lji u švi­car­skom St. Mo­rit­zu s 52 eura.

GO­RAN STANZL/

U Zagrebu je ne­dav­no otvo­ren i no­vi ho­tel, Ma­ro­on

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.