Kon­čar kao Re­gi­onal­ni biz­nis part­ner

Na­gra­da u Be­ogra­du

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagrebačka

elek­tro­in­dus­tri­ja Kon­čar na­gra­đe­na je u sri­je­du na sve­ča­nos­ti u Be­ogra­du na­gra­dom Re­gi­onal­ni biz­nis part­ner 2017. Ra­di se o tra­di­ci­onal­noj na­gra­di ko­ju već 23 go­di­ne do­dje­lju­je ta­moš­nja iz­da­vač­ka ku­ća Mass Me­dia In­ter­na­ti­onal tvrt­ka­ma iz Sr­bi­je i re­gi­je. Kon­čar je na­gra­đen u ka­te­go­ri­ji re­gi­onal­nih tvrt­ki ko­je su u svom pos­lo­va­nju po­ka­za­le iz­vr­s­nost, etič­nost i od­go­vor­nost na sr­p­skom tr­ži­štu.

P. MACEK/PIXSELL

Da­rin­ko Ba­go, pred­sjed­nik Upra­ve Kon­ča­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.