ZigZag Apart­mens bit će li­der u sred­njoj i ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi

Igor Kor­dić, je­dan od dvo­ji­ce vlas­ni­ka projekta ZigZag, objaš­nja­va ka­ko je s ko­le­gom To­mis­la­vom Zov­kom u Ro­vi­nju i Du­brov­ni­ku re­ali­zi­ra­ti kon­cept in­te­gral­nog ho­te­la, ni­za mo­der­nih apart­ma­na u grad­skoj jez­gri po­vez

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Pri­hod tvrt­ke Za­greb ori­gi­nal se sva­ke go­di­ne udvos­tru­či, a va­žan raz­log us­pje­ha je što su go­to­vo svi apart­ma­ni unajm­lje­ni od vlas­ni­ka

Pri­je tri go­di­ne u Zagrebu je pod bren­dom ZigZag Apart­ments otvo­ren pr­vi do­ma­ći in­te­gral­ni ho­tel. Ta­kav kon­cept zna­či da su gos­ti smje­šte­ni po raz­nim lo­ka­ci­ja­ma u sre­di­štu gra­da, a pri­hva­ća ih se na za­jed­nič­koj re­cep­ci­ji.

Ini­ci­ja­to­ri projekta Igor Kor­dić i To­mis­lav Zov­ko u me­đu­vre­me­nu su se pro­ši­ri­li po Hr­vat­skoj i iz­van nje – ZigZag sad nu­di smještaj i u Du­brov­ni­ku, Ro­vi­nju, Be­ogra­du, Be­ču. O br­zom ras­tu tvrt­ke Za­greb Ori­gi­nal, pre­ko ko­je pos­lu­je la­nac mo­der­no ure­đe­nih apart­ma­na u grad­skim jez­gra­ma, kva­li­te­te če­ti­ri zvjez­di­ce, raz­go­va­ra­li smo s di­rek­to­rom Igo­rom Kor­di­ćem.

Ko­li­ko apart­ma­na pos­lu­je pod bren­dom ZigZag?

Ni­su tu sa­mo apart­ma­ni, ima­mo so­be, pa i bo­utique ho­te­le...Ukup­no, u Hr­vat­skoj tre­nu­tač­no ima­mo bli­zu 200 smje­štaj­nih je­di­ni­ca, od to­ga 70ak u Zagrebu, ali to se stal­no mi­je­nja. Svi na­ši za­gre­bač­ki apart­ma­ni su uda­lje­ni mak­si­mal­no 150 me­ta­ra od re­cep­ci­je, ko­ja se na­la­zi bli­zu kri­ža­nja Pe­trinj­ske i Amru­še­ve uli­ce. Amru­še­va je zad­nja uli­ca u cen­tru do ko­je mo­že­te do­ći auto­mo­bi­lom, tu ima­mo i par­king gdje gos­ti os­ta­ve svo­je auto­mo­bi­le i on­da ih se pje­ške odve­de do apart­ma­na, ko­ji su u pje­šač­koj zo­ni oko Tr­ga ba­na Je­la­či­ća. Ako ne že­le, gos­ti vi­še ne mo­ra­ju do­la­zi­ti na re­cep­ci­ju, jer vra­ta otva­ra­ju elek­tro­nič­kom kar­ti­com i ši­from. Na­rav­no, ako ima­ju ne­kih že­lja ili pro­ble­ma, pru­ža­mo im po­dr­šku od 0 do 24. Ova­ko se osje­ća­ju kao do­ma, ima­ju svo­ju ano­nim­nost.

Ia­ko je sa­mo dio apart­ma­na u va­šem vlas­niš­tvu, ure­di­li ste ih vlas­ti­tim nov­cem. Ko­li­ko ste do­sad ulo­ži­li?

Ukup­no smo ulo­ži­li iz­me­đu osam i de­vet mi­li­ju­na ku­na. Pos­lo­va­nje nam je od sa­mog po­čet­ka ba­zi­ra­no na naj­mu. Sve­ga je tu bi­lo, od ru­šev­nih do go­to­vih apart­ma­na. Uzi­ma­li smo i pos­lov­ne pros­to­re ko­je smo pre­na­mi­je­ni­li – na mjes­tu na­še re­cep­ci­je u Zagrebu ra­ni­je je bi­la nor­ve­ška am­ba­sa­da, pre­ure­đe­nje je ko­šta­lo 85.000 eura. Čud­no su nas gle­da­li ko­li­ke nov­ce inves­ti­ra­mo u tu­đe ne­kret­ni­ne, jer je hr­vat­sko po­ima­nje ne­kret­ni­na zbi­lja po­seb­no. Ni­smo se htje­li ve­za­ti ‘ci- gla­ma’ ili kre­di­tom uz ne­ku lo­ka­ci­ju i shva­ti­li smo da je naj­am pu­no efi­kas­ni­ji, jer omo­gu­ća­va br­že ši­re­nje i stva­ra­nje vo­lu­me­na ko­ji omo­gu­ća­va pro­fit te­me­ljen za­ko­na ve­li­kih bro­je­va. Sva­ke go­di­ne us­pi­je­va­mo udvos­tru­či­ti smje­štaj­ne ka­pa­ci­te­te i pri­ho­de.

Ka­ko ste de­fi­ni­ra­li od­no­se s vlas­ni­ci­ma apart­ma­na?

Pos­to­je raz­ni ti­po­vi ugo­vo­ra. No­vac ulo­žen u ure­đe­nje pre­bi­ja se kroz odre­đe­ni pe­ri­od naj­ma, ili se u ukup­nom tra­ja­nju ugo­vo­ra o za­ku­pu de­fi­ni­ra fik­s­na mje­seč­na ci­je­na uma­nje­na za ne­ku na­šu inves­ti­ci­ju. Uvi­jek te­ži­mo da su obje stra­ne za­do­volj­ne, do da­nas ni­smo do­bi­li ni­ti je­dan ot­kaz ugo­vo­ra o naj­mu.

Mi toč­no zna­mo pro­ci­je­ni­ti pri­hod, ope­ra­tiv­ne tro­ško­ve, ko­li­ko nov­ca os­ta­je i ko­li­ko mo­že­mo pla­ti­ti vlas­ni­ku. Ne­ki­ma je do­du­še bi­lo te­ško objas­ni­ti da bru­to i ne­to ni­su is­ti, već da od pri­ho­da tre­ba od­bi­ti re­ži­je, pro­vi­zi­ju por­ta­lu ko­ji je do­veo gos­te, čiš­će­nje, odr­ža­va­nje, na­še tro­ško­ve, po­re­ze.

Ima li u Zagrebu pre­vi­še apart­ma­na?

Ap­so­lut­no, po­nu­da je nad­ma­ši­la po­traž­nju, a stal­no se otva­ra­ju no­vi. Me­di­ji i da­lje pi­šu u su­per­la­ti­vi­ma o apart­ma­ni­ma u Zagrebu, ia­ko je to proš­lo svr­še­no vri­je­me. U gra­du sa­da pos­to­ji oko 2300 le­ga­li­zi­ra­nih smje­štaj­nih je­din­ca, kao i ne­poz­nat broj onih ne­le­gal­nih. U pro­sje­ku sva­ki ima po tri le­ža­ja, pa pa­da­ju i ci­je­ne. Od jed­nog apart­ma­na se ne mo­že ži­vje­ti, mo­ra­te ih ima­ti pu­no pa mno­gi odus­ta­ju od tog pos­la. Mi smo u pred­nos­ti jer se dru­gi tim pos­lom uglav­nom po­prat­no ba­ve. Ima­mo pu­no smje­štaj­nih je­di­ni­ca, iz­gra­di­li smo brand i naj­češ­će smo pr­vi iz­bor, pa nam po­je­din­ci s par apart­ma­na ne mo­gu kon­ku­ri­ra­ti. Za­to nam sa­da non stop zvo­ni te­le­fon, lju­di že­le da pre­uz­me­mo i nji­ho­ve apart­ma­ne. Dru­gi se vra­ća­ju na du­go­roč­ni naj­am, ne­ki pro­da­ju apart­ma­ne.

Lju­di­ma tre­ba objas­ni­ti da će, ba­ve­ći se krat­ko­roč­nim naj­mom tu­ris­ti­ma, za­ra­di­ti tek ne­što vi­še ne­go ako stan du­go­roč­no iz­naj­me. Gos­ti u Zagrebu u pro­sje­ku os­ta­ju dan i pol, a iza sva­ko­ga tre­ba pos­pre­mi­ti, opra­ti, do­če­ka­ti no­vog gos­ta, ko­ji mo­žda kas­ni sa­ti­ma jer je eto od­lu­čio pri­je do­la­ska u apart­man oti­ći na ru­čak…

To je pu­no pos­la, a mje­seč­na za­ra­da je sve­ga 100 do 200 eura ve­ća ne­go kod du­go­roč­nog naj­ma. Pu­na se­zo­na tra­je sa­mo od svib­nja pa do lis­to­pa­da, pa kod do­no­še­nja od­lu­ke o to­me ho­će­te li se ba­vi­ti ovim pos­lom tre­ba gle­da­ti na ci­je­lu go­di­nu.

Se­zo­nal­nost vas sp­rje­ča­va i u traj­nom za­poš­lja­va­nju ve­ćeg bro­ja lju­di, na­ro­či­to na Ja­dra­nu?

U Hr­vat­skoj tre­nu­tač­no vi­še od 30 lju­di, od to­ga tre­ći­nu se­zon­ski. Tru­di­mo se za­dr­ža­ti ih ci­je­lu go­di­nu, no to je u Du­brov­ni­ku i Ro­vi­nju te­že, jer je ta­mo se­zo­nal­nost iz­ra­že­ni­ja. Iz­van se­zo­ne ima­mo pu­no dru­gog pos­la ko­ji se od­no­si na odr­ža­va­nje, do­pre­ma­nje, pri­pre­mu no­vih smje­štaj­nih je­di­ni­ca, a to nam omo­gu­ća­va da dio tih lju­di za­dr­ži­mo u stal­nom rad­nom od­no­su.

U Du­brov­ni­ku smo po­če­li 2013. Upra­vo smo pre­da­li do­ku­men­ta­ci­ju za in­te­gral­ni ho­tel u Du­brov­ni­ku. U po­čet­ku smo ima­li ve­li­ki res­pect pre­ma Du­brov­ni­ku, no na­kon dvi­je i pol go­di­ne pos­ta­li smo naj­ve­ći pru­ža­telj us­lu­ga smje­šta­ja u sta­rom gra­du. Sa­da ih je pre­ko 60, a ima­mo i bo­utique ho­tel Ka­ma­ra, ko­ji smo u pot­pu­nos­ti re­di­zaj­ni­ra­li i pre­ure­di­li. U Ro­vi­nju smo po­če­li 2015., sa­da ima­mo 40ak apart­ma­na i bo­utique ho­tel Val­di­bo­ra. I ta­mo će­mo ove ili naj­kas­ni­je na­red­ne go­di­ne otvo­ri­ti in­te­gral­ni ho­tel.

ZigZag se ši­ri i po ino­zem­s­tvu?

U Be­ograd smo doš­li već kra­jem 2014., sa­da ima­mo 15ak apart­ma­na. U Be­ču smo od kra­ja 2015. i za­sad ima­mo dva apart­ma­na. Ta­mo pla­ni­ra­mo unaj­mi­ti ma­nju zgra­du ili pre­uze­ti ma­nji ho­tel jer je pri­je par go­di­na, zbog lo­bi­ra­nja ho­tel­skih gru­pa­ci­ja, do­ne­sen za­kon da se iz­najm­lji­va­nje apart­ma­na mo­že le­ga­li­zi­ra­ti sa­mo ako ima­te pot­pi­se svih suv­las­ni­ka zgra­de, što je sko­ro ne­mo­gu­ća mi­si­ja. Sa­da taj za­kon, ko­ji je osmiš­ljen zbog eks­pan­zi­je Air­b­n­ba, one­mo­gu­ća­va ra­zvoj fir­ma­ma po­put na­še, ko­je le­gal­no pos­lu­ju i pla­ća­ju po­rez.

Od po­čet­ka smo pris­tu­pi­li vr­lo am­bi­ci­oz­no i ja­ko pro­ak­tiv­no. Že­li­mo pos­ta­ti li­der u sred­njoj i ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi – raz­miš­lja­mo o Ljub­lja­ni, Sa­ra­je­vu, Bu­dim­pe­šti, Mi­la­nu, Ve­ro­ni, Ve­ne­ci­ji, Sal­z­bur­gu…

Za­što je Za­greb pos­tao za­nim­ljiv stra­nim tu­ris­ti­ma?

Zbog ula­ska Hr­vat­ske u EU. Ti­me smo u oči­ma dru­gih pres­ta­li bi­ti bal­kan­ska dr­ža­va biv­šeg so­ci­ja­lis­tič­kog blo­ka, sa­da smo im pos­ta­li bli­ski, gra­ni­ce su mek­še i dru­ga­či­ja je per­cep­ci­ja. Si­gur­no će bi­ti još bo­lje kad se ri­je­ši Sc­hen­gen i uve­de euro, ta­da će tu­ris­ti još vi­še ima­ti taj osje­ćaj si­gur­nos­ti. Turistička za­jed­ni­ca do­bro ra­di, advent ima jak pro­mo­cij­ski uči­nak. Me­đu­tim, da bi Za­greb bio pra­va turistička des­ti­na­ci­ja ci­je­lu go­di­nu tre­ba još pu­no vi­še do­ga­đa­nja u mr­tvoj se­zo­ni stu­de­no­me, si­ječ­nju, ve­lja­či i ožuj­ku. Tre­ba nam vi­še sport­skih i glaz­be­nih do­ga­đa­nja, mis­lim da bi ih TZ tre­ba­la po­ti­ca­ti. In­mu­sic je od­li­čan, no do­ga­đa se u vri­je­me kad je grad iona­ko pun.

Ko­je su glav­ne kri­ti­ke stra­nih tu­ris­ta?

To što ne­dje­ljom i praz­ni­ci­ma u cen­tru Za­gre­ba sko­ro ni­šta ne ra­di. Ali i to se mi­je­nja zad­njih go­di­na, jer su tr­gov­ci pri­mi­je­ti­li da gra­dom vi­ken­dom še­će pu­no tu­ris­ta, ko­ji­ma tre­ba ne­što po­nu­di­ti. I gra­đa­ni su iz­aš­li iz svo­jih do­mo­va i pro­mi­je­ni­li svoj tra­di­ci­ona­lan na­čin pro­vo­đe­nja ne­dje­lje u ku­ći ili na iz­le­tu. Pro­bu­dio se Za­greb, a i mi smo se pro­mi­je­ni­li.

Tko su vam glav­ni gos­ti? Za­greb je i da­lje pun Ko­re­ana­ca, ko­ja je pri­vu­kao re­ality show sni­man u Hr­vat­skoj?

Ko­re­an­ci su u pa­du, splas­nu­la je ta eufo­ri­ja. Sa­da je naj­vi­še Ame­ri­ka­na­ca, Bri­ta­na­ca i dru­gih Eu­rop­lja­na. Ko­re- an­ci vi­še ni­su u top 5. Lje­ti gos­ti obič­no do­đu avi­onom, unaj­me auto i obi­la­ze Hr­vat­sku i okol­ne zem­lje. U os­tat­ku go­di­ne to su uglav­nom pos­lov­na pu­to­va­nja, po­go­to­vo ot­ka­ko smo uš­li u EU. U Za­greb se čes­to do­la­zi i u sho- pping, i to gos­ti uz su­sjed­nih ze­ma­lja a po za­vr­šet­ku lje­ta i na­ši lju­di s mo­ra ko­ji su odra­di­li se­zo­nu pa su se doš­li ma­lo pro­ves­ti. Ima raz­nih slu­ča­je­va, zi­mi nam po­ne­kad do­đu Bu­ga­ri i Ru­mu­nji ko­ji pre­no­će u Zagrebu na pu­tu za al­p­ska ski­ja­li­šta.

Glav­ni pro­daj­ni ka­nal ZigZa­ga je Bo­oking.com?

Da, na Bo­okin­gu ra­di­mo oko 60 pos­to pro­me­ta. Po­tom Expe­dia i par ma­njih ka­na­la. Pre­ko na­šeg por­ta­la iz­rav­no pro­da­mo oko 20 pos­to. Zi­mi pos­to­tak po­pu­nje­nos­ti znat­no pad­ne, pa i mi spu­šta­mo ci­je­ne do 30 pos­to. Stal­no se pra­ti po­nu­da i po­traž­nja, a ci­je­ne se mi­je­nja­ju na dnev­noj ba­zi, ovis­no o pos­tot­ku po­pu­nje­nos­ti. Ako smo po­pu­nje­ni 90 pos­to on­da se na dio pre­os­ta­lih je­di­ni­ca ci­je­na di­že. Ako je is­pod 60 pos­to, on­da ci­je­ne spu­šta­mo.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.