Si­no­nim za su­ži­vot ša­ro­li­kih pro­fi­la tu­ris­ta okre­će se po­du­zet­niš­tvu

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

U ovoj go­di­ni naj­av­lje­no je i fi­nan­ci­ra­nje pri­ori­tet­nog projekta Po­du­zet­nič­kog in­ku­ba­to­ra či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je na 23 mi­li­ju­na ku­na, a no­vac bi se tre­bao osi­gu­ra­ti kroz fon­do­ve Eu­rop­ske uni­je

Po­s­ljed­njih pet­na­es­tak go­di­na grad No­va­lja i “hr­vat­ska Ibi­za”, obliž­nja pla­ža Zr­će, pos­ta­li su si­no­ni­mi­ma za­bav­nog di­je­la hr­vat­ske tu­ris­tič­ke po­nu­de. Re­zul­ta­ti tak­va po­zi­ci­oni­ra­nja ni­su iz­os­ta­li, pa je ana­li­za os­tva­re­nja pro­ra­ču­na hr­vat­skih lo­kal­nih je­di­ni­ca ko­ju je 2014. go­di­ne pro­veo Ins­ti­tut za jav­ne fi­nan­ci­je po­ka­za­la da je No­va­lja te go­di­ne ima­la naj­vi­ši pro­ra­čun u Hr­vat­skoj po gla­vi sta­nov- ni­ka. Sva­ke slje­de­će go­di­ne se pri spo­me­nu nov­ljan­skog pro­ra­ču­na i da­lje u pr­vi plan is­ti­ca­la nje­go­va sta­bil­nost kao i ve­lik broj pre­dvi­đe­nih pro­je­ka­ta ko­ji će se tim nov­cem re­ali­zi­ra­ti.

Ma­mac za stran­ce

Pros­pe­ri­tet bi tre­bao bi­ti za­jam­čen i u bu­duć­nos­ti, ako je su­di­ti po bro­ju gos­ti­ju, nji­ho­vih i do­la­za­ka i no­će­nja ko­ji ras­tu iz go­di­ne u go­di­nu. Pre­ma po­da­ci­ma Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce No­va­lja, u 2016. go­di­ni je za­bi­lje­že­no 221.937 do­la­za­ka tu­ris­ta ili 5,4 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je te 1.439 483 ili 4,9 pos­to vi­še no­će­nja. No­va­lja je pri­mar­no iz­nim­no atrak­tiv­na des­ti­na­ci­ja za stra­ne gos­te, što po­t­vr­đu­je raz­li­ka u do­las­ci­ma do­ma­ćih i stra­nih gos­ti­ju – ne­što vi­še od 12 ti­su­ća gos­ti­ju iz Hr­vat­ske u proš­loj se­zo­ni, u od­no­su na vi­še od 200 ti­su­ća stra­nih gos­ti­ju u is­tom raz­dob­lju. Si­tu­aci­ja je iden­tič­na i kod no­će­nja 73 036 no­će­nja proš­le su go-

di­ne os­tva­ri­li do­ma­ći gos­ti u od­no­su na 1,366 447 no­će­nja stra­nih gos­ti­ju. Hi­de­out, Hard Is­land, Fresh Is­land, no­vo­po­kre­nu­ti Black She­ep, So­nus, Spring Bre­ak te broj­ni dru­gi fes­ti­va­li No­va­lju su upi­sa­li na lis­tu vo­de­ćih svjet­skih fes­ti­val­skih des­ti­na­ci­ja, što je za po­s­lje­di­cu ima­lo ukup­ni rast bro­ja do­ma­ćih tu­ris­ta u 2016. za 8,4 pos­to te nji­ho­vih no­će­nja 7,3 pos­to, dok su stra­ni gos­ti svo­je do­la­ske po­ve­ća­li za 5,3 i no­će­nja za 4,7 pos­to u od­no­su na proš­lu go­di­nu.

Si­gu­ran grad

No, ubr­za­ni ra­zvoj tu­riz­ma do­veo je do za­mjet­nog ne­s­kla­da po­nu­de za obi­telj­ske i tzv. “par­ty” gos­te te je svo­je­vre­me­no dje­lo­va­lo kao da će No­va­lja za­is­ta iz­gu­bi­ti onu po­lo­vi­cu gos­ti­ju ko­ja na otok Pag ne do­la­zi is­klju­či­vo zbog za­ba­ve. Ipak, pro­ble­mi­ma nas­ta­li­ma us­li­jed tu­ris­tič­kog bo­oma grad­ske su vlas­ti sprem­no do­sko­či­le s nekoliko rje­še­nja, kao što je ge­ne­ral­no po­di­za­nje ra­zi­ne re­da i si­gur­nos­ti u des­ti­na­ci­ji te uvo­đe­nje tu­ris­tič­kog bon­to­na, sma­nje­nje bu­ke na Zr­ću i pro­jekt “No­va­lja – si­gu­ran grad 20142020“, ujed­no i do­bit­nik me­đu­na­rod­nog priz­na­nja za naj­bo­lji pro­jekt si­gur­nos­ti u lo­kal­noj za­jed­ni­ci. Sre­đe­ni su i pro­ble­mi s tak­sis­ti­ma - re­gu­li­ra­ne su do­zvo­le i ci­je­na pri­je­vo­za, dok je eks­pan­zi­ja bu­tik i ho­te­la s vi­še od tri zvjez­di­ce ra­zi­nu i kva­li­te­tu smje­šta­ja na nov­ljan­skom po­dru­čju po­di­gla na vi­šu ra­zi­nu. Dio je to pre­okre­ta u ra­zvo­ju tu­riz­ma i sve ve­će us­mje­re­nos­ti na eko­lo­ški i odr­živ su­ži­vot ugos­ti­te­lja, ho­te­li­je­ra, pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča, raz­li­či­tih pro­fi­la gos­ti­ju i do­ma­ćeg sta­nov­niš­tva.

U kon­tek­s­tu tran­sfor­ma­ci­je No­va­lje u za­bav­ni, kul­tur­nu i odr­ži­vu des­ti­na­ci­ju, gra­do­na­čel­nik An­to Da­bo ne­ri­jet­ko is­ti­če i da će se grad u bu­du­ćim pro­jek­ti­ma sve vi­še otva­ra­ti pre­ma fi­nan­ci­ra­nju iz fon­do­va Eu­rop­ske uni­je, odak­le je u ovoj go­di­ni naj­av­lje­no i fi­nan­ci­ra­nje projekta Po­du­zet­nič­kog in­ku­ba­to­ra či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je na 23 mi­li­ju­na ku­na.

Uz to, kao ključ­ne inves­ti­ci­je na­vo­de se i sa­na­ci­ja od­la­ga­li­šta Ca­ska u vri­jed­nos­ti oko 3 mi­li­ju­na ku­na, za­tim iz­grad­nja Kul­tur­nog cen­tra, pro­ši­re­nje dje­čjeg vr­ti­ća te do­vr­še­nje če­t­vr­te fa­za projekta lunj­skih mas­li­ni­ka. Po­to­nji, us­mje­ren na odr­ži­vost i za­šti­tu ovog spe­ci­fič­nog po­dru­čja uz nje­go­vu tu­ris­tič­ku, edu­ka­tiv­nu te po­ljo­pri­vred­nu va­lo­ri­za­ci­ju, pred­stav­lja i zna­ča­jan do­pri­nos u for­mi­ra­nju sta­bil­nog iden­ti­te­ta No­va­lje.

Tr­go­vi­na i tu­ri­zam do­mi­ni­ra­ju

Što se tre­nut­ne gos­po­dar­ske sli­ke ti­če, ne­koć te­melj­ne dje­lat­nos­ti po­ljo­pri­vre­de, sto­čar­stva i ri­bar­stva su us­li­jed ra­zvo­ja tr­go­vi­ne i tu­riz­ma pa­le u dru­gi plan, ali i da­lje po­sje­du­ju zna­ča­jan po­ten­ci­jal za ra­zvoj. Po­ljo­pri­vred­na tra­di­ci­ja i dos­tup­nost kva­li­tet­ne hra- ne do­bra su pod­lo­ga za ra­zvoj se­oskog tu­riz­ma – tim vi­še što bren­di­ra­nih otoč­nih pro­izvo­da, kao što su pa­ška ja­nje­ti­na i pa­ški sir, ne manj­ka.

Pre­ma po­da­ci­ma Bis­no­dea, u No­va­lji da­nas pos­lu­ju 632 pos­lov­na su­bje­ka­ta, od ko­jih je njih 155 ili 24,5 pos­to pre­da­lo go­diš­nje fi­nan­cij­sko iz­vješ­će u jav­ni re­gis­tar za 2015. Oni su os­tva­ri­li 378 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i za­bi­lje­ži­li ku­mu­la­tiv­nu ne­to do­bit od 26,6 mi­li­ju­na ku­na. U 2015. go­di­ni za­poš­lja­va­li su 744 oso­be, što pred­stav­lja pro­sjek od 4,8 za­pos­le­ni­ka po po­du­ze­ću. Izvez­li su ro­ba i us­lu­ga u vri­jed­nos­ti od 53 mi­li­ju­na ku­na, a pre­ma dos­tup­nim po­da­ci­ma je vid­lji­vo i da su te is­te go­di­ne inves­ti­ra­li ukup­no 35,4 mi­li­ju­na ku­na.

Ana­li­zi­ra­na po­du­ze­ća su sa 18,9 pos­to udje­la su­dje­lo­va­la u ukup­nom žu­pa­nij­skom iz­vo­zu, dok su nji­ho­ve inves­ti­ci­je či­ni­le 18,9 pos­to svih inves­ti­ci­ja na žu­pa­nij­skoj ra­zi­ni.

FOTOLIA

No­va­lja je 2014. go­di­ne ima­la naj­vi­ši pro­ra­čun po sta­nov­ni­ku u Hr­vat­skoj

LUKA STANZL/PIXSELL

Lunj­ski mas­li­ni­ci je­dins­tve­na su atrak­ci­ja

DINO STANIN/PIXSELL

Bren­di­ra­nih otoč­nih pro­izvo­da, kao što su na­da­le­ko poz­na­ta pa­ška ja­nje­ti­na i sir, ne manj­ka

Još 2005. os­no­va­na je Udru­ga pro­izvo­đa­ča Pa­škog si­ra

FOTOLIA

Pla­ža Zr­će je hit par­ty des­ti­na­ci­ja svjet­skih raz­mje­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.