Stran­ci ne­će mo­ći pos­ta­ti vlas­ni­ci me­di­ja u RS

Res­trik­ci­je Ino­zem­nim kom­pa­ni­ja­ma ogra­ni­če­no inves­ti­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Stra­nim ula­ga­či­ma bit će omo­gu­će­no ula­ga­nje u sve sek­to­re u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj (RS), osim u pro­izvod­nju oruž­ja, stre­lji­va, eks­plo­zi­va za voj­nu upo­ra­bu i voj­ne opre­me, te sek­to­re ko­ji obu­hva­ća­ju me­dij­ske pos­lo­ve.

U tim sek­to­ri­ma mo­gu­će je ula­ga­nje do 49 pos­to os­nov­nog ka­pi­ta­la u tvrt­ka­ma, a o ula­ga­nji­ma iz­nad tog pos­tot­ka od­lu­ku do­no­si vla­da RSa, ako pos­to­ji po­seb­no oprav­dan in­te­res i ako je to do­pu­šte­no pro­pi­si­ma.

Na­ve­de­ne odred­be su pre­dvi­đe­ne no­vim za­ko­nom o stra­nim ula­ga­nji­ma u RS, ko­ji će bi­ti raz­ma­tran na sjed­ni­ci Na­rod­ne skup­šti­ne RSa 13. lip­nja. Iz vla­de na­vo­de da je Na­crt za­ko­na o stra­nim ula­ga­nji­ma u RS us­kla­đen sa Za­ko­nom o po­li­ti­ci stra­nih ula­ga­nja u BiH ta­ko da se do­sa­daš­nji po­jam “jav­no in­for­mi­ra­nje“za­mje­nju­je poj­mom “me­dij­ski pos­lo­vi“. Pod poj­mom “me­dij­ski po- slo­vi“po­dra­zu­mi­je­va­ju se “pos­lo­vi emi­ti­ra­nja ra­dij­skog pro­gra­ma i emi­ti­ra­nja te­le­vi­zij­skog pro­gra­ma pu­tem ze­malj­ske ra­di­odi­fu­zi­je“.

Na­cr­tom za­ko­na o stra­nim ula­ga­nji­ma u RS odre­đe­no je i da stra­ni ula­gač os­ni­va tvrt­ku pod is­tim uvje­ti­ma i pro­pi­si­ma kao i do­ma­ći, osim ako ni­je dru­ga­či­je pro­pi­sa­no za­ko­nom, te da stra­ni ula­gač mo­že stje­ca­ti pra­vo vlas­niš­tva nad ne­kret­ni­na­ma

IGOR KRALJ/PIXSELL

Za­kon na­vo­di za­bra­nu ula­ga­nja u 'me­dij­ske pos­lo­ve', što po­draz­mi­je­va ra­dio i te­le­vi­zi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.