JAPANSKI BDP RASTAO

SPO­RI­JE OD OČE­KI­VA­NJA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ja­pan­sko gos­po­dar­stvo u pr­vom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju po­ras­lo je za 0,3 pos­to u od­no­su na pret­hod­no raz­dob­lje, po­ka­za­li su naj­no­vi­ji služ­be­ni po­da­ci. To je ne­što spo­ri­ji rast ne­go je po­ka­za­la pr­va pro­cje­na o gos­po­dar­skom ras­tu od 0,5 pos­to. Bru­to do­ma­ći pro­izvod (BDP) Ja­pa­na u pr­vom kvar­ta­lu je na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­tao za je­dan pos­to, što je ta­ko­đer ni­že u od­no­su na pr­vot­no pro­ci­je­nje­ni rast od 2,2 pos­to. Naj­no­vi­ji po­da­ci sla­bi­ji su od oče­ki­va­nih i to zbog neo­če­ki­va­nog sma­nje­nja za­li­ha naf­te i osob­ne po­troš­nje. Pos­lov­na ula­ga­nja ipak su se po­ve­ća­la, sko­čiv­ši za 0,6 pos­to u pr­vom kvar­ta­lu, u us­po­red­bi s pr­vom pro­cje­nom od 0,2 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.