HUAWEI ĆE DO 2022. BI­TI

VODEĆI U RAČUNALIMA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ki­ne­ski Huawei pos­tat će vodeći pro­izvo­đač osob­nih ra­ču­na­la u slje­de­ćih tri do pet go­di­na, am­bi­ci­oz­no po­ru­ču­je Wan Bi­ao, glav­ni fi­nan­cij­ski di­rek­tor te kom­pa­ni­je. “Kad god Huawei uđe u odre­đe­no po­dru­čje, naš je cilj pos­ta­ti glo­bal­ni li­der”, do­dao je Wan, a pre­no­si CNBC. Proš­lo­ga mje­se­ca Huawei je pred­sta­vio svo­ju li­ni­ju lap­to­pa ko­ja je iz­rav­ni kon­ku­rent Ap­ple­ovoj MacBo­ok li­ni­ji. Glo­bal­no tr­ži­šte osob­nih ra­ču­na­la opa­da već nekoliko go­di­na, ali je u pr­vom kvar­ta­lu za­bi­lje­žen rast od 0,6 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.