Brexit: Gla­vo­bo­lja za po­ljo­pri­vred­ni­ke

Po­re­me­ćaj na tr­ži­štu No­ve tr­go­vin­ske ba­ri­je­re sma­njit će po­traž­nju, po­ka­zu­ju stu­di­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Po­ljo­pri­vred­ne i pre­hram­be­ne tvrt­ke u Eu­rop­skoj uni­ji mo­žda će pla­ti­ti ve­li­ku ci­je­nu ako se stvo­re no­ve tr­go­vin­ske ba­ri­je­re i sma­nji in­te­res bri­tan­skih po­tro­ša­ča za pro­izvo­di­ma po­put ir­skog ched­da­ra, fran­cu­skog vi­na i dan­ske sla­ni­ne, upo­zo­ra­va­ju iz naj­ve­ćeg europ­sko­ga udru­že­nja po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča Co­paCo­ge­ce. Naj­vi­še bi mo­gli iz- gu­bi­ti pro­izvo­đa­či vo­ća, po­vr­ća, go­ve­di­ne, mli­ječ­nih pro­izvo­da i vi­na na ko­je ot­pa­da go­le­mi dio od 45 mi­li­jar­di eura u go­diš­njem EU iz­vo­zu hrane i po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju.

No­ve tr­go­vin­ske ba­ri­je­re ta­ko­đer bi po­go­di­le i bri­tan­ski izvoz po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da u EU u go­diš­njem iz­no­su 11 mi­li­jar­di fun­ta, po­naj­pri­je vo­de­ćih pro­izvo­da po­put škot­skog vi­ski­ja i bri­tan­ske ja­nje­ti­ne. Pet ze­ma­lja čla­ni­ca EU po­seb­no bri­ne ka­ko će se odvi­ja­ti pre­go­vo­ri u po­dru­čju po­ljo­pri­vre­de Nje­mač­ku, Fran­cu­sku, Špa­njol­sku, Bel­gi­ju, Ni­zo­zem­sku i Ir­sku. ”Po­ljo­pri­vred­ni­ci ne bi tre­ba­li pla­ti­ti ci­je­nu ne­ke po­li­tič­ke od­lu­ke”, iz­ja­vio je pred­sjed­nik Co­ge­ce Tho­mas Mag­nu­sson.

RE­UTERS

Naj­vi­še bi iz­gu­bi­li vo­ća­ri, po­vr­ća­ri i pre­ra­đi­va­či me­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.