Uber mo­ra da­ti ključ­ni do­ku­ment

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki sud na­lo­žio je Ube­ru pre­da­ju iz­vješ­ća o du­bin­skom sni­ma­nju tvrt­ke u vlas­niš­tvu pre­bje­ga iz Alp­ha­be­ta ka­ko bi se ut­vr­di­lo je­su li čel­ni­ci kom­pa­ni­je zna­li za in­dus­trij­sku špi­ju­na­žu. Alp­ha­be­to­va tvrt­ka Waymo ko­ja ra­zvi­ja sus­ta­ve za auto­nom­na vo­zi­la u tuž­bi je na­ve­la ka­ko je njen biv­ši za­pos­le­nik, in­že­njer An­t­hony Lewan­dow­ski, sa so­bom od­nio 14.000 po­vjer­lji­vih do­ku­me­na­ta i os­no­vao svo­ju tvrt­ku za ra­zvoj auto­nom­nih ka­mi­ona. Tu je tvrt­ku vr­lo br­zo kupio Uber.

Waymo je već tra­žio od Ube­ra iz­vješ­će o du­bin­skom sni­ma­nju ka­ko bi se doz­na­lo je­su li u tvrt­ki za naj­am vo­zi­la s vo­za­čem zna­li što to ku­pu­ju. No, Uber je do od­lu­ke su­da od­bi­jao pre­da­ti taj do­ku­ment. Za sa­da je ne­jas­no ho­će li ci­je­li do­ku­ment ili ne­ki nje­go­vi di­je­lo­vi bi­ti i jav­no objav­lje­ni, is­ti­če Re­uters. Glav­ni lik ove pri­če, An­t­hony Lewan­dov­ski, ni­je iz­rav­no tu­žen, ali su nje­go­vi pos­tup­ci te sum­nje da su u Ube­ru zna­li što im do­no­si te­melj tuž­be Wayma.

Iz Ube­ra su de­man­ti­ra­li da su išta zna­li o do­ku­men­ti­ma ko­je je Lewan­dow­ski od­nio. Pod­sje­ti­mo, ra­di se o do­ku­men­ti­ma o sus­ta­vu ko­ji nad­zi­re auto­nom­nu vož­nju auto­mo­bi­la. Ina­če, Lewan­dow­ski je u me­đu­vre­me­nu do­bio ot­kaz iz Ube­ra. Sud­ska par­ni­ca po­či­nje u lis­to­pa­du. Iz Wayma i Ube­ra od­bi­li su ko­men­ti­ra­ti sud­sku od­lu­ku o pre­da­ji iz­vješ­ća o du­bin­skom sni­ma­nju.

RE­UTERS

Iz­vješ­će o du­bin­skom sni­ma­nju ot­krit će ko­li­ko su u Ube­ru zna­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.