Teh­no­lo­ške ino­va­ci­je i asis­tiv­na teh­no­lo­gi­ja bri­šu pre­pre­ke

KING ICT Po­ti­caj­nim rad­nim okru­že­njem s jed­na­kim pri­li­ka­ma za sve stva­ra­ju uvje­te za ra­zvoj te­me­ljen na ino­va­ci­ja­ma

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu ‘Iskus­tvo zla­ta vri­je­di’ za KING ICT je pri­li­ka ka­ko bi se po­tak­nu­le po­zi­tiv­ne pro­mje­ne u druš­tvu, po­naj­vi­še u po­gle­du stan­dar­da jed­na­kos­ti ko­ji bi tre­bao bi­ti va­žan po­put stan­dar­da si­gur­nos­ti ili zdrav­lja u rad­nom okru­že­nju. Uos­ta­lom, raz­no­li­kost oso­ba i raz­li­či­tost unu­tar or­ga­ni­za­ci­je, bi­tan je i uvi­jek po­že­ljan re­surs pos­lov­ne oko­li­ne KING ICTa jer po­ti­če ino­va­ci­ju.

Su­dje­lu­ju­ći u ovoj pri­či, mla­di lju­di sa­da mo­gu is­ko­ris­ti­ti i re­ali­zi­ra­ti svoj po­ten­ci­jal. Iskus­tvo je važ­na na­do­pu­na for­mal­nom obra­zo­va­nju i mo­že po­mo­ći u iz­la­sku na tr­ži­šte ra­da.

“IT za­jed­ni­ca je odu­vi­jek bi­la otvo­re­na. Teh­no­lo­ške ino­va­ci­je i asis­tiv­na teh­no­lo­gi­ja bri­šu pre­pre­ke ko­je su one­mo­gu­ća­va­le za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom, a te oso­be ima­ju ve­li­ki po­ten­ci­jal. Že­li­mo pru­ži­ti pri­li­ku lju­di­ma ko­ji že­le re­ali­zi­ra­ti svo­je ide­je i po­ten­ci­ja­le, ali zbog odre­đe­nih iz­a­zo­va to ni­su mo­gli. Ovaj je pro­jekt još je­dan na­čin na­šeg ra­zvo­ja kao kom­pa­ni­je u ko­joj se nje­gu­ju raz­li­či­tos­ti“, do­dao je Pe­tar Ka­ra­ba­tić, KINGov struč­njak za di­gi­tal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je.

Su­dje­lo­va­nje KING ICTa u pro­jek­tu ‘Iskus­tvo zla­ta vri­je­di’ ni­je sa­mo s inva­li­di­te­tom i po­ve­za­ni lif­tom. Pre­ma po­s­ljed­njim broj­ka­ma u Hr­vat­skoj ži­vi ne­što vi­še od 500 ti­su­ća oso­ba s inva­li­di­te­tom. Ri­ječ je o sku­pi­ni ko­ja je u odre­đe­nim slu­ča­je­vi­ma mar­gi­na­li­zi­ra­na. Broj­ni pro­jek­ti i za­ko­no­dav­ni ok­vi­ri po­ti­ču za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom, me­đu­tim po­ma­ci su mi­ni­mal­ni.

“Jed­na od pre­pre­ka pri za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom su ste­re­oti­pi i ne­ga­ti­van stav uz­ro­ko­van druš­tve­nim di­skur­som. Sto­ga kao kom­pa­ni­ja opre­di­je­lje­na za stva­ra­nje po­ti­caj­nog rad­nog okru­že­nja s jed­na­kim pri­li­ka­ma za sve, že­li­mo bi­ti po­kre­tač pro­mje­ne i raz­bi­ti ste­re­oti­pe s pri­mje­ri­ma ko­ji će omo­gu­ći­ti uklju­či­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom u rad­ne pro­ce­se “, za­klju­čio je Ka­ra­ba­tić.

Ta­ko­đer, KING ICT nas­tav­lja su­rad­nju s fa­kul­te­ti­ma i stu­dent­skim ini­ci­ja­ti­va­ma.

Us­pos­tav­lje­na su­rad­nja s Fa­kul­te­tom elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva (FER), Fa­kul­te­tom or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke (FOI), Teh­nič­kim ve­le­uči­li­štem u Zagrebu, Eko­nom­skim fa­kul­te­tom iz Osi­je­ka, RITom i VERNom omo­gu­ću­je ci­je­li niz pla­će­nih prak­si i pro­gra­ma struč­nog usa­vr­ša­va­nja pu­tem ko­jih mla­di mo­gu ste­ći rad­no iskus­tvo kom­ple­men­tar­no nji­ho­vom obra­zo­va­nju.

Rad­ni 'open spa­ce' (go­re), ulaz je pri­la­go­đen oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.