Oda­va­ca iz pri­vat­nog ne­go iz jav­nog sek­to­ra

Ne­od­go­va­ra­ju­ćih kva­li­fi­ka­ci­ja pa je dalj­nje us­kla­đi­va­nje obra­zov­nog sus­ta­va sa zah­tje­vi­ma tr­ži­šta ra­da pri­ori­tet Od­go­vor­no pos­lo­va­nje

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

ko­ji su za­kon­ski duž­ni za­pos­li­ti oso­be s inva­li­di­te­tom pla­ća nak­na­du. Raz­log to­me je naj­češ­će ne­dos­ta­tak oso­ba s inva­li­di­te­tom ras­po­lo­ži­vih za rad u tra­že­nim za­ni­ma­nji­ma”, is­ti­ču iz Za­vo­da ko­ji smo upi­ta­li i zbog če­ga pos­lo­dav­ci u jav­nom sek­to­ru (njih 2484 u 2016. pre­ma HZZu) u znat­no ve­ćoj mje­ri pod­mi­ru­ju svo­ju obve­zu pla­ća­njem nov­ča­ne nak­na­de, a ne za­poš­lja­va­njem oso­ba s inva­li­di­te­tom.

Una­p­rje­đe­nje sus­ta­va re­ha­bi­li­ta­ci­je

“Pre­ma po­da­ci­ma ZOSIa vi­še pos­lo­da­va­ca iz pri­vat­nog sek­to­ra is­pu­nja­va kvot­nu obve­zu za­poš­lja­va­njem oso­ba s inva­li­di­te­tom u od­no­su na jav­ni sek­tor. Raz­log to­me je pr­vens­tve­no za­bra­na za­poš­lja­va­nja u jav­nom sek­to­ru. Ujed­no pro­blem pred­stav­lja i neo­d­go­va­ra­ju­ći stu­panj obra­zo­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­je su pre­tež­no sred­nje struč­ne spre­me dok se za rad­na mjes­ta u jav­nom sek­to­ru naj­češ­će tra­ži vi­ša ili vi­so­ka struč­na spre­ma. Ta­ko­đer, pos­lo­dav­ci iz pri­vat­nog sek­to­ra su u mo­guć­nos­ti za­tra­ži­ti iz­u­ze­ća na te­me­lju ko­jih im se uma­nju­je kvot­na obve­za. Pri­mje­ri­ce, u uku­pan broj za­pos­le­nih na te­me­lju ko­jeg se ut­vr­đu­je kvot­na obve­za ne ura­ču­na­va­ju se rad­ni­ci za­pos­le­ni na rad­nim mjes­ti­ma s po­seb­nim uvje­ti­ma ra­da, kao i se­zon­ski rad­ni­ci”, objaš­nja­va­ju iz ZOSIa i na­po­mi­nju ka­ko vje­ru­ju da će bo­lja gos­po­dar­ska si­tu­aci­ja na ra­zi­ni dr­ža­ve omo­gu­ći­ti otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta te sa­mim ti­me i po­ja­ča­no

Go­to­vo 1000 pos­lo­da­va­ca za­poš­lja­va iz­nad kvo­ta

Obvez­nik kvot­nog za­poš­lja­va­nja ko­ji ne is­pu­ni kvo­tu za­poš­lja­va­njem oso­ba s inva­li­di­te­tom ili na za­mjen­ski na­čin, du­žan je mje­seč­no, pri­li­kom obra­ču­na pla­ća, obra­ču­na­ti i upla­ti­ti nov­ča­nu nak­na­du u iz­no­su od 30% mi­ni­mal­ne pla­će za sva­ku oso­bu s inva­li­di­te­tom ko­ju je bio du­žan za­pos­li­ti ka­ko bi is­pu­nio kvo­tu. Nov­ča­na naknada za 2016. iz­no­si­la je 936 ku­na. Ra­di pra­će­nja kvo­te ZOSI evi­den­ti­ra i pos­lo­dav­ce ko­ji za­poš­lja­va­ju ve­ći broj oso­ba s inva­li­di­te­tom od pro­pi­sa­ne kvo­te i pos­lo­dav­ce ko­ji ne­ma­ju obve­zu kvot­nog za­poš­lja­va­nja, a za­poš­lja­va­ju oso­be s inva­li­di­te­tom. U pro­sin­cu 2016. go­di­ne evi­den­ti­ra­no je ukup­no 979 pos­lo­da­va­ca iz ove ka­te­go­ri­je. U pro­sin­cu 2016. go­di­ne bi­lo je 113 obvez­ni­ka iz jav­nog sek­to­ra te 628 obvez­ni­ka iz pri­vat­nog. za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom. “Sma­tra­mo da će dalj­nje us­kla­đi­va­nje obra­zov­nog sus­ta­va sa zah­tje­vi­ma tr­ži­šta ra­da ta­ko­đer utje­ca­ti na za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom. Osim to­ga, u pla­nu nam je i dalj­nji ra­zvoj i una­p­rje­đe­nje pos­to­je­ćeg sus­ta­va pro­fe­si­onal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je. Što se, pak, ti­če za­mjen­skih kvo­ta, pos­lo­dav­ci naj­češ­će ko­ris­te mo­guć­nost skla­pa­nja ugo­vo­ra o pos­lov­noj su­rad­nji sa za­štit­nim ra­di­oni­ca­ma. U po­s­ljed­nje vri­je­me os­ni­va­ju se i tr­go­vač­ka druš­tva ko­ja za­poš­lja­va­ju vi­še od 50 pos­to oso­ba s inva­li­di­te­tom, a s ko­ji­ma je ta­ko­đer mo­gu­će sklo­pi­ti ugo­vor o pos­lov­noj su­rad­nji te na taj na­čin is­pu­ni­ti kvot­nu obve­zu”, is­ti­ču u ZOSIu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.