Ot­po­ri, a ne na po­mo­ći

A s inva­li­di­te­tom na Sve­uči­li­štu u Zagrebu, objaš­nja­va ka­ko je nas­tao ko­le­gij i s ko­jim ci­ljem, ko­je je do­dat­ne je stu­den­ta do sa­da od­s­lu­ša­lo ko­le­gij i upo­zo­ra­va na ne­dos­tat­ke al­ter­na­tiv­ne ‘obra­zov­ne asis­ten­ci­je’

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

dje­lo­va­lo 10 nas­tav­ni­ka i struč­nja­ka s ve­li­kim is­kus­tvom u ra­du s oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom te te­orij­skim zna­nji­ma i vje­šti­na­ma nuž­nim za kva­li­tet­no pru­ža­nje vrš­njač­ke pot­po­re. Au­to­ri ko­le­gi­ja ima­li su pri­li­ku upoz­na­ti se i s iz­nim­no kva­li­tet­nim sus­ta­vom vrš­njač­ke pot­po­re na Sve­uči­li­štu Got­hen­burg iz Šved­ske, a uz struč­nja­ke s ovog sve­uči­li­šta, su­per­vi­zi­ju pri iz­ra­di si­la­bu­sa i sa­dr­ža­ja ko­le­gi­ja pru­ži­li su i ko­le­ge sa Sve­uči­li­šta Aar­hus iz Dan­ske, Sve­uči­li­šta Strat­h­clyde iz Škot­ske i Sve­uči­li­šta Ma­saryk iz Če­ške.

Ti­je­kom projekta, uz to što je na sve­uči­li­šti­ma u Zagrebu, Ri­je­ci i Pu­li po­kre­nut sve­uči­liš­ni ko­le­gij Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom, os­no­va­ne su ins­ti­tu­ci­onal­ne služ­be pot­po­re na svim sve­uči­li­šti­ma na ko­ji­ma ih ni­je bi­lo, ra­zvi­je­ne su no­ve ak­tiv­nos­ti ko­ji­ma se do­dat­no pri­do­no­si iz­jed­na­ča­va­nju mo­guć­nos­ti za stu­den­te s inva­li­di­te­tom, a ti­me i po­di­za­nju stu­dent­sko­ga stan­dar­da i osi­gu­ra­va­nju kva­li­te­te: na­bav­lje­na je po­moć­na teh­no­lo­gi­ja za stu­den­te s inva­li­di­te­tom na svim sve­uči­li­šti­ma, ra­zvi­je­na je edu­ka­ci­ja nas­tav­nog, struč­nog i ad­mi­nis­tra­tiv­no­ga sve­uči­liš­nog osob­lja o mo­guć­nos­ti­ma stu­de­na­ta s raz­li­či­tim obli­ci­ma inva­li­di­te­ta te na­či­ni­ma pri­la­god­be aka­dem­skih sa­dr­ža­ja nji­ho­vim mo­guć­nos­ti­ma ko­ji­ma se pri­tom ne kom­pro­mi­ti­ra­ju aka­dem­ski stan­dar­di.

Ko­me je ko­le­gij dos­tu­pan, od­nos­no pos­to­je li ne­ki po­seb­ni uvje­ti za nje­go­vo po­ha­đa­nje?

Ko­le­gij je dos­tu­pan za upis stu­den­ti­ma sa svih sas­tav­ni­ca sve­uči­li­šta i na svim ra­zi­na­ma stu­di­ja. Uvjet za upis ko­le­gi­ja je poz­na­va­nje stu­den­ta s inva­li­di­te­tom ko­jem je po­treb­na vrš­njač­ka pot­po­ra te ko­ji pris­ta­je da mu stu­dent ko­ji upi­su­je ko­le­gij bu­de stu­dent asis­tent tj. ‘par’. Is­to ta­ko, po­treb­no je da ‘par’ bu­de s is­tog stu­dij­skog pro­gra­ma i is­te ra­zi­ne stu­di­ja s ob­zi­rom na upi­sa­ni se­mes­tar/go­di­nu. Ovaj je uvjet pos­tav­ljen ka­ko pru­ža­nje vrš­njač­ke pot­po­re ne bi ome­ta­lo stu­den­ta­asis­ten­ta u re­ali­za­ci­ji vlas­ti­tih stu­dij­skih obve­za. Osim to­ga, ra­di se o pru­ža­nju vrš­njač­ke pot­po­re u aka­dem­skom okru­že­nju pa je lo­gič­no da ju on­da i pru­ža­ju upra­vo ko­le­ge ko­ji se na­la­ze u is­tom aka­dem­skom okru­že­nju kao i stu­dent s inva­li­di­te­tom.

Ka­kav je oda­ziv stu­de­na­ta od nje­go­vog uvo­đe­nja do da­nas te ka­ko to ko­men­ti­ra­te?

Kao što je već spo­me­nu­to, Sve­uči­li­šte u Zagrebu za­po­če­lo je s pro­vo­đe­njem ko­le­gi­ja aka­dem­ske go­di­ne 2011./2012. i do da­nas ga je od­s­lu­ša­lo i po­lo­ži­lo toč­no 50 stu­de­na­ta. Ka­ko se ko­le­gij nu­di već šest go­di­na i to ka­ko u zim­skom ta­ko i u ljet­nom se­mes­tru, ovaj broj stu­de­na­ta ne mo­ra se či­ni­ti ve­li­kim. No, tre­ba zna­ti da pos­to­je odre­đe­ne te­ško­će u nje­go­voj or­ga­ni­za­ci­ji i pro­vo­đe­nju kao i dru­ga rje­še­nja ko­ja se nu­de u sus­ta­vu a ko­ja su per­ci­pi­ra­na kao al­ter­na­ti­va za vrš­njač­ku pot­po­ru, ia­ko ni­ka­ko ni­su is­te ra­zi­ne kva­li­te­te. Pro­ble­mi or­ga­ni­za­cij­ske pri­ro­de od­no­se se na či­nje­ni­cu da ko­le­gij upi­su­ju stu­den­ti s raz­li­či­tih sas­tav­ni­ca sve­uči­li­šta što po­dra­zu­mi­je­va raz­li­či­te iz­ved­be­ne pro­gra­me nas­ta­ve, pa ta­ko i raz­li­či­ti po­če­tak i kraj se­mes­tra. Uka­za­la bih i na pro­blem ne­dos­tat­ka kon­ti­nu­ira­nos­ti u pro­vo­đe­nju vrš­njač­ke pot­po­re pa bi nas­ta­vak ovih ak­tiv­nos­ti kroz pri­mje­ri­ce ko­le­gij Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom II, za­si­gur­no po­ve­ćao broj stu­de­na­ta ko­ji u ko­nač­ni­ci upi­su­ju ovaj ko­le­gij.

Uz to po­treb­no je ri­je­ši­ti pro­blem bru­co­ša, na­ro­či­to stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom na pr­vom se­mes­tru stu­di­ja ko­ji­ma je ova­kav vid pot­po­re naj­po­treb­ni­ji a još ni­su do­volj­no upoz­na­ti s ko­le­ga­ma i ne­ma­ju mno­go in­for­ma­ci­ja ko­je bi im po­mo­gle u do­no­še­nju od­lu­ke ko­jem da svo­jem ko­le­gi po­vje­re ulo­ga pru­ža­te­lja vrš­njač­ke pot­po­re. Dru­gi raz­log sma­nje­nog bro­ja stu­de­na­ta ko­ji upi­su­ju ko­le­gij po­ja­vio se u tre­nut­ku ka­da su u 2012. go­di­ni jav­na vi­so­ka uči­li­šta s ta­daš­njim Mi­nis­tar­stvom zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta sklo­pi­la tro­go­diš­nje ugo­vo­re o fi­nan­ci­ra­nju od­nos­no ugo­vo­re o su­bven­ci­ji par­ti­ci­pa­ci­je re­do­vi­tih stu­de­na­ta u tro­ško­vi­ma stu­di­ja u aka­dem­skim go­di­na­ma 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. U ok­vi­ru ugo­vo­ra, vi­so­ka uči­li­šta su se obve­za­la na os­tva­ri­va­nje op­ćih i po­seb­nih ci­lje­va ko­je su oda­bra­la, a ko­ji slu­že os­tva­re­nju po­bolj­ša­nja u sus­ta­vu nas­ta­ve i stu­di­ja u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, a ti­me i po­sred­nom una­pre­đe­nju kva­li­te­te uprav­lja­nja jav­nim vi­so­kim uči­li­šti­ma.

Vi­so­ka uči­li­šta su se za vri­je­me tra­ja­nja ugo­vo­ra tre­ba­la obve­za­ti ra­di­ti na os­tva­re­nju naj­ma­nje če­ti­ri­ju ci­lje­va od ko­jih su naj­ma­nje tri s lis­te op­ćih ci­lje­va. Sve­uči­li­šte u Zagrebu, kao je­dan od op­ćih ci­lje­va oda­bra­lo je cilj ‘Olak­ša­nje pris­tu­pa stu­di­ju i pot­po­ra pri stu­di­ju za stu­den­te sla­bi­je­ga so­ci­jal­no­eko­nom­skog sta­tu­sa i stu­den­te s inva­li­di­te­tom’. U ok­vi­ru ovo­ga ci­lja, sva­ka sas­tav­ni­ca sve­uči­li­šta pred­lo­ži­la je re­zul­ta­te ko­je se obve­za­la pos­ti­ći u vre­me­nu tra­ja­nja ugo­vo­ra, kao i in­di­ka­to­re za pra­će­nje re­zul­ta­ta.

I u 2015. go­di­ni Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta je sa svim jav­nim vi­so­kim uči­li­šti­ma pot­pi­sa­lo Ugo­vor o su­fi­nan­ci­ra­nju tro­ško­va stu­di­ra­nja re­do­vi­tih stu­de­na­ta i ma­te­ri­jal­nih tro­ško­va u aka­dem­skim go­di­na­ma 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. Je­dan od obvez­nih op­ćih ci­lje­va tog ugo­vo­ra je i osi­gu­ra­va­nje jed­na­kog pris­tu­pa vi­so­kom obra­zo­va­nju svim re­do­vi­tim stu­den­ti­ma u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, uklju­ču­ju­ći i olak­ša­nje pris­tu­pa stu­di­ju stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom. Dak­le, sve od ta­da sas­tav­ni­ce sve­uči­li­šta ras­po­la­žu sred­stvi­ma upra­vo na­mi­je­nje­nim ra­zvo­ju i una­pre­đe­nju sus­ta­va pot­po­re stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom, što je ogro­man korak na­pri­jed. Ne­ke od sas­tav­ni­ca bi­le su vr­lo vje­šte u po­treb­nom i us­pješ­nom ko­ri­šte­nju tih fi­nan­cij­skih sred­sta­va, dok su dru­ge ima­le odre­đe­nih pro­ble­ma. Ka­ko ko­le­gij Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom ni­je zah­ti­je­vao do­dat­na ma­te­ri­jal­na sred­stva a sas­tav­ni­ce su s nji­ma ras­po­la­ga­le, u ne­kim su se slu­ča­je­vi­ma kao jed­nos­tav­ni­je rje­še­nje za re­ali­za­ci­ju ovih ak­tiv­nos­ti na­la­zi­la al­ter­na­tiv­na rje­še­nja.

Sto­ga se, kao al­ter­na­ti­va ko­le­gi­ju Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom, u po­s­ljed­nje vri­je­me sve vi­še po­jav­lju­je tzv. ‘obra­zov­na asis­ten­ci­ja’ i to kao pri­mar­no rje­še­nje za pri­bli­ža­va­nje mo­guć­nos­ti stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom upra­vo na sve­uči­li­šti­ma u Zagrebu, Ri­je­ci i Pu­li, gdje se i nu­di ko­le­gij Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom. Na­ža­lost ra­di se o ne­pri­mje­re­nom vi­du pot­po­re jer u vi­so­kom obra­zo­va­nju ne bi tre­ba­lo bi­ti ‘obra­zov­ne’ asis­ten­ci­je’ ko­ja po­dra­zu­mi­je­va po­moć u uče­nju i iz­vr­ša­va­nju stu­dij­skih obve­za jer pos­to­ji opas­nost da će to one­mo­gu­ći­ti stu­den­te s inva­li­di­te­tom u pri­mje­re­nom i pot­pu­nom stje­ca­nju pro­fe­si­onal­nih kom­pe­ten­ci­ja. Vrš­njač­ka pot­po­ra na­gla­sak stav­lja upra­vo na pot­po­ru, a ne na po­moć, dak­le na pot­po­ru stu­den­tu s inva­li­di­te­tom u vi­du iz­jed­na­ča­va­nja mo­guć­nos­ti te omo­gu­ća­va­nja da mak­si­mal­no sa­mos­tal­no iz­vr­ša­va svo­je stu­dij­ske obve­ze. Osim to­ga, tzv. ‘obra­zov­na asis­ten­ci­ja’ je pla­će­na asis­ten­ci­ja i ne­ma sus­tav­ne pri­pre­me od­nos­no edu­ka­ci­je stu­de­na­ta­asis­te­na­ta kao ni­ti nji­ho­vog sus­tav­nog pra­će­nja i eva­lu­aci­je ra­da, što je i naj­ve­ći ne­dos­ta­tak ovak­vog vi­da asis­ten­ci­je.

Mo­že­te li opi­sa­ti kak­vu pot­po­ru do­bi­va­ju stu­den­ti s inva­li­di­te­tom od ko­le­ga po­laz­ni­ka ko­le­gi­ja?

Da, čes­to se pos­tav­lja pi­ta­nje što sve mo­že bi­ti vrš­njač­ka pot­po­ra, gdje su gra­ni­ce i ka­da vrš­njak svo­jom pot­po­rom kom­pen­zi­ra ne­po­volj­ni­ji po­lo­žaj stu­den­ta s inva­li­di­te­tom, a ka­da je stu­dent s inva­li­di­te­tom stav­ljen u po­volj­ni­ji po­lo­žaj u od­no­su na dru­ge stu­den­te, od­nos­no ka­da mu se ‘gle­da kroz pr­ste’ či­me se stu­den­tu s inva­li­di­te­tom (iz ‘naj­bo­ljih na­mje­ra’ po­kat­kad) za­pra­vo odu­zi­ma pra­vo jed­na­kog pris­tu­pa obra­zo­va­nju i be­ne­fi­ci­ja­ma od obra­zo­va­nja, od­nos­no us­kra­ću­je mu se pra­vo stje­ca­nja pro­pi­sa­nih kom­pe­ten­ci­ja.

Uop­će­nog od­go­vo­ra na ovo pi­ta­nje ne­ma. U sva­kom po­je­di­nom slu­ča­ju i ov­dje tre­ba pris­tu­pi­ti in­di­vi­du­ali­zi­ra­no, u ovis­nos­ti s jed­ne stra­ne o zna­čaj­ka­ma sa­mog stu­den­ta s inva­li­di­te­tom, a s dru­ge stra­ne o zna­čaj­ka­ma stu­dij­skog pro­gra­ma i nje­go­vih di­je­lo­va. No, ono što je ipak mo­gu­će su­ge­ri­ra­ti jest da se po­ku­ša iz­bje­ći po­moć (ra­di­ti ne­što za ne­ko­ga na na­čin da se di­je­lom uči­ni umjes­to nje­ga) i pri­mje­ni pot­po­ra (ra­di­ti ne­što za ne­ko­ga na na­čin ko­ji će omo­gu­ći­ti da oso­ba to uči­ni sa­mos­tal­no). Ovo po­to­nje sva­ka­ko iz­i­sku­je mno­go vi­še uvi­da i zna­nja, na­po­ra, vre­me­na i strp­lje­nja, ali je­di­no pru­ža­ju­ći pot­po­ru stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom mo­gu­će je osi­gu­ra­ti pot­pun ra­zvoj nji­ho­vih po­ten­ci­ja­la kroz vi­so­ko obra­zo­va­nje s naj­vi­šim stan­dar­di­ma i kva­li­te­tom, na što sva­ki stu­dent s inva­li­di­te­tom ima pot­pu­no pra­vo.

Ovim ko­le­gi­jem stu­den­ti s inva­li­di­te­tom sto­ga mo­gu os­tva­ri­ti pot­po­ru vrš­nja­ka asis­ten­ta ko­ja im je, ovis­no o vr­sti te­ško­ća/ošte­će­nja, po­treb­na u aka­dem­skom okru­že­nju pot­po­ra pri do­la­sku na fa­kul­tet i kre­ta­nju po pros­to­ru, u pre­da­va­oni­ce, ka­bi­ne­te, knjiž­ni­ce, re­fe­ra­de, stu­dent­ske men­ze i sl.; pot­po­ra pri rje­ša­va­nju ne­kih ad­mi­nis­tra­tiv­nih pro­ce­du­ra; pot­po­ra pri ‘hva­ta­nju’ bi­lje­ški s pre­da­va­nja; ver­bal­ni opi­si vi­zu­al­no pre­zen­ti­ra­nih sa­dr­ža­ja; pot­po­ra u raz­li­či­tim so­ci­jal­nim si­tu­aci­ja­ma po­put po­sre­do­va­nja u ko­mu­ni­ka­ci­ji, osob­na pot­po­ra pre­ma po­tre­bi po­put pot­po­re pri ko­ri­šte­nju to­ale­ta i slič­no.

FOTOLIA

Stu­dent-asis­tent pro­la­zi edu­ka­ci­ju i sus­tav­no se pra­ti eva­lu­aci­ja nje­go­vog ra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.