Ha­kom po­bi­ja Vla­du ka­da tra­ži EU no­vac za br­zi in­ter­net?

Mre­ža Ha­kom je pri­je ne­go je EK odo­bri­la Hr­vat­skoj 101,4 mil. eura za ‘in­for­ma­cij­sku auto­ces­tu’ obja­vio pri­op­će­nje ko­je ne­gi­ra po­tre­bu za tak­vim pro­gra­mom

Poslovni Dnevnik - - OGLASI - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Tko la­že: Vla­da ili Ha­kom? Mo­žda ste na­vik­li na fa­ke news i spi­na­nje mno­go­broj­ne sa­mo­pro­gla­še­ne “utje­caj­ne” por­ta­le, ko­ji objav­lju­ju sen­za­ci­onal­ne “is­ti­ne”, na­vo­de­ći is­klju­či­vo jed­nu stra­nu pri­če, pri to­me iz­os­tav­lja­ju­ći iz­vo­re in­for­ma­ci­ja ko­je “pre­no­se” i na­mjer­no pre­šu­ću­ju­ći re­le­vant­ne te­me i po­dat­ke. No, dje­lu­je po­ma­lo su­lu­do kad se tak­vim me­to­da­ma u svo­jim pri­op­će­nji­ma za jav­nost slu­že raz­li­či­te dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je, a po­seb­no sto­ga što se ta­ko me­đu­sob­no dis­kre­di­ti­ra­ju.

Re­gu­la­tor te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog tr­ži­šta Ha­kom tje­dan je da­na pri­je ne­go je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja da­la Hr­vat­skoj ze­le­no svje­tlo za 101,4 mi­li­jun eura vri­je­dan pro­gram iz­grad­nje na­ci­onal­ne “in­for­ma­cij­ske auto­ces­te” obja­vio priZa­što op­će­nje ko­je sta­tis­ti­kom po­bi­ja sva­ku po­tre­bu za tak­vim pro­gra­mom. Lo­gič­no je na te­me­lju to­ga pos­ta­vi­ti pi­ta­nje je li hr­vat­ska Vla­da la­ga­la Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, jer ka­ni na pri­je­va­ru iz EU fon­do­va iz­vu­ći vi­še od 80 mi­li­ju­na eura, ko­je je Ko­mi­si­ja odo­bri­la kao bes­po­vrat­nu pot­po­ru Hr­vat­skoj u ovom slu­ča­ju, a sve ka­ko bi dr­ža­va ra­di­la ne­što što joj ne tre­ba?

Do­volj­no br­zo ili pres­po­ro?

Ni­je da ni­smo na­vik­li da nas političari, po­seb­no iz Vla­de, la­žu. No, zar su pro­tek­le tri Vla­de i nji­ho­ve pos­ta­ve u Mi­nis­tar­stvu mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, i li­je­ve i des­ne ori­jen­ta­ci­je, to­li­ko ener­gi­je ulo­ži­le u smiš­lja­nje, or­ga­ni­za­ci­ju i pro­ved­bu še­me po ko­joj će ugra­bi­ti eu­rop­ska jav­na sred­stva, a us­to dje­lom i na­ša, za di­gi­tal­nu in­for­ma­cij­sku auto­ces­tu ko­ja Hr­vat­skoj ne tre­ba?

Zar su se i li­je­vi i des­ni političari is­pod sto­la usu­gla­si­li i ka­ne, čim stig­ne jav­na lo­va, po is­tom prin­ci­pu kao na Dal­ma­ti­ni, i ov­dje slo­ži­ti slu­čaj far­ba­nja tu­ne­la tri pu­ta i na­pu­ha­ti ci­je­ne sig­na­li­za­ci­je?

Ili je pak Vla­da u pra­vu, a la­že Ha­kom? Mo­žda si­tu­aci­ja s br­zim in­ter­ne­tom u Hr­vat­skoj, ka­ko je to Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji opi­sa­la Vla­da, jed­nos­tav­no ni­je do­bra. Što­vi­še, mo­žda je iz­nim­no, iz­nim­no lo­ša. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je pri­hva­ća­ju­ći ar­gu­men­ta­ci­ju hr­vat­ske Vla­de na­ve­la da “tr­ži­šte br­zog in­ter­ne­ta u Hr­vat­skoj ka­rak­te­ri­zi­ra­ju vi­so­ke ci­je­ne i ma­li broj ko­ris­ni­ka u od­no­su na pro­sjek EU”.

Uni­ja već ne­ko vri­je­me upo­zo­ra­va na to, a to su pi­ta­nja u nad­lež­nos­ti Ha­ko­ma. Pre­ma Ko­mi­si­ji­nom in­dek­su di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je druš­tva i gos­po­dar­stva (DESI), Hr­va­ti pret­pla­tu na br­zi fik­s­ni in­ter­net u od­no­su na pla­ću, ko­ju pri­me mje­seč­no, pla­ća­ju naj­vi­še u Uni­ji. Tu smo 28. od 28. čla­ni­ca. Zna­či, ni­je nam br­zi fik­s­ni in­ter­net naj­skup­lji u Eu­ro­pi već da bi ga ima­li mo­ra­mo iz­dvo­ji­ti naj­ve­ći pos­to­tak svo­je pla­će u Eu­ro­pi.

Us­to, pre­ma po­da­ci­ma na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma Ha­ko­ma, u pr­vom tro­mje­se­čju 2017. go­di­ne u Hr­vat­skoj je bi­lo 1,06 mi­li­ju­na pri­klju­ča­ka na br­zi in­ter­net pre­ko fik­s­nih mre­ža. Go­to­vo po­lo­vi­ca tog bro­ja od­no­si se na pri­ključ­ke pre­ko pos­to­je­će, ba­kre­ne mre­že, njih 449,3 ti­su­će. Broj op­tič­kih pri­klju­ča­ka, zna­či onih ko­ji osi­gu­ra­va­ju in­ter­net­ski dow­nlo­ad i uplo­ad od 100 Mbit/s i vi­še, je 59,9 ti­su­ća ili sve­ga 6,6 pos­to od ukup­nog bro­ja pri­klju­ča­ka.

No, Ha­kom u svom pri­op­će­nju od 31. svib­nja ni­je to ta­ko na­veo. Is­tak­nuo je tek da broj pri­klju­ča­ka na br­zi in­ter­net ras­te i da se ti po­zi­tiv­ni tren­do­vi nas­tav­lja­ju!

“Od pre­ko mi­li­jun pri­klju­ča­ka ši­ro­ko­po­jas­nog pris­tu­pa in­ter­ne­tu pu­tem ne­po­kret­ne mre­že njih oko 20 pos­to su pri­ključ­ci s br­zi­na­ma pris­tu­pa ve­ćim od 30 Mbit/s što je korak da­lje ka os­tva­re­nju ci­lje­va Di­gi­tal­ne Agen­de”, pi­še Ha­kom.

Ne­mu­što pri­op­će­nje

I tu do­la­zi­mo do su­šti­ne pro­ble­ma. Pr­vo, kad se tvr­di da se po­zi­tiv­ni tren­do­vi nas­tav­lja­ju on­da se im­pli­ci­ra da ne­ma po­tre­be za dr­žav­nom in­ter­ven­ci­jom u ovom slu­ča­ju da Eu­rop­ska ko­mi­si­ja odo­bri Hr­vat­skoj pro­gram iz­grad­nje na­ci­onal­ne in­for­ma­cij­ske in­fras­truk­tu­re. Dru­go, to Ha­kom ni­je obja­vio na­kon što je Ko­mi­si­ja ob­z­na­ni­la svo­ju od­lu­ku, već ne­po­sred­no pri­je to­ga. Dru­gim ri­je­či­ma, bi­la na­mje­ra Ha­ko­ma tek pu­ka pre­ven­tiv­na sa­mo­za­šti­ta ili ne, svo­jim se pos­tup­kom svr­stao na su­prot­nu stra­nu od one ko­ju zas­tu­pa hr­vat­ska Vla­da. Baš to je u naj­ma­nju ru­ku ne­ko­rek­t­no od ins­ti­tu­ci­je kak­va je Ha­kom.

Mo­že se na­ga­đa­ti da se re­gu­la­tor pos­lu­žio ne­mu­štim pri­op­će­njem za jav­nost tek za­to što se že­lio za­šti­ti od po­ten­ci­jal­nih pri­ti­sa­ka Vla­de da se re­for­mi­ra, a ko­ji će s pra­vom do­ći na­kon ovak­ve od­lu­ke Eu­rop­ske ko­mi­si­je, a mo­že se pos­ta­vi­ti i pi­ta­nje tre­ba li uis­ti­nu vje­ro­va­ti u tak­vu ar­gu­men­ta­ci­ju od ins­ti­tu­ci­je s oko 150 za­pos­le­nih i nat­pro­sječ­nim pla­ća­ma.

Zar stvar­no u jed­noj tak­voj or­ga­ni­za­ci­ji nit­ko ni­je znao što ra­di i kak­ve im­pli­ka­ci­je mo­že ima­ti je­dan ta­kav is­tup? I to baš u fi­ni­šu vi­še­go­diš­njeg lo­bis­tič­kog ra­ta oko to­ga tko bi tre­bao gra­di­ti op­tič­ku in­fras­truk­tu­ru?!

Tre­ba­mo de­talj­na iz­vješ­ća

Na ovom pri­mje­ru je kris­tal­no jas­no za­što slo­ven­ski re­gu­la­tor AKOS, pan­dan Ha­ko­ma, umjes­to PR pam­fle­ta i par se­lek­tiv­no oda­bra­nih i od ključ­nih in­for­ma­ci­ja is­pra­nih gra­fi­ko­na, sva­ko tro­mje­se­čje obja­vi de­talj­no iz­vješ­će o ta­moš­njem te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skom tr­ži­štu na čak pe­de­se­tak stra­ni­ca. A mo­žda Vla­di, pri­je ne­go od Ha­ko­ma i dru­gih re­gu­la­to­ra za­tra­ži is­te tak­ve stan­dar­de objav­lji­va­nja tro­mje­seč­nih iz­vješ­ća, tre­ba još ko­ja ovak­va plju­ska i mo­žda joj se tre­ba do­go­di­ti da se ugro­zi još ko­jih sto­ti­njak mi­li­ju­na eura EU pro­je­ka­ta pa da se ne­što po­duz­me da se sli­čan slu­čaj vi­še ni­kad ne bi po­no­vio.

KAJ SE SAD ČUDITE? SVI POLITIČARI OD 2000 NAOVAMO SU NAS DOVELI U VAZALNI STATUS PRE­MA EU Ko­ris­nik De­miZon na čla­nak o ko­ali­ci­ji HNS-HDZ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.