Zbog kri­ze na­pus­ti­li mar­ke­ting

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Či­me ste se vi i vaš part­ner ra­ni­je ba­vi­li?

Vi­še od de­set go­di­na bio sam u mar­ke­tin­gu, imao sam svo­ju agen­ci­ju, a on­da je doš­la kri­za i shva­ti­li smo da se sek­tor ne­će br­zo opo­ra­vi­ti. Tre­ba­lo je smis­li­ti ne­što dru­go. To­mis­lav i ja smo pu­no pu­to­va­li, u Ma­dri­du smo vi­dje­li kon­cept apart­ma­na ko­ji nas je in­s­pi­ri­rao. Ta kon­cep­ci­ja sa sa­vr­še­nom lo­ka­ci­jom u cen­tru nam se svi­dje­la i od­lu­či­li smo pro­ba­ti. Obo­ji­ca smo iz cen­tra Za­gre­ba pa zna­mo što je srž gra­da, a zna­mo i što je mo­der­no ure­đe­nje. Ba­ci­li smo se na gla­vu kao i sva­ki star­tup po­du­zet­nik, bi­li sprem­ni iz­gu­bi­ti inves­ti­ci­ju, a na kra­ju je is­pa­lo iz­nad svih oče­ki­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.