Dok-Ing u taj­nos­ti ra­zvio pa­le­tu elek­trič­nih vo­zi­la

Pi­oni­ri Ra­de na­s­ljed­ni­ka XD-a, a već pro­izvo­de i pr­vi hr­vat­ski elek­trič­ni mo­to­cikl Co­re

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

U bran­ši se pri­ča da već sa­da pos­to­ji po­traž­nja za vi­še od ti­su­ću e- oto­ci­ka­la ra­zvi­je­nih u Hrvatskoj

Na­jus­pješ­ni­ji svjet­ski pro­izvo­đač ro­bot­skih vo­zi­la za raz­mi­ni­ra­nje ne odus­ta­je od ula­ska u po­sao s elek­trič­nim vo­zi­li­ma. Za­gre­bač­ka tvrt­ka DokIng pri­je osam godina pred­sta­vi­la je pr­vi hr­vat­ski elek­trič­ni au­to­mo­bil XD Concept i na te­me­lju nje­ga po­tom lan­si­ra­la mo­del Lo­ox, ko­ji je uz po­dr­šku ki­ne­skih part­ne­ra tre­bao ići u se­rij­sku pro­izvod­nju.

No, dok po­tra­ga za inves­ti­to­ri­ma i da­lje tra­je, a ti­me i po­če­tak se­rij­ske pro­izvod­nje, DokIng je u taj­nos­ti ra­zvio ci­je­lu pa­le­tu elek­trič­nih vo­zi­la.

Ka­ko doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik, tvrt­ka ino­va­to­ra Vje­kos­la­va Ma­je­ti­ća ra­di na no­vom mo­de­lu osob­nog elek­trič­nog auto­mo­bi­la ko­ji no­si rad­ni na­ziv YD. Us­to, ra­zvi­la je mul­ti­funk­ci­onal­ni te­ret­ni ka­mi­on ma­njih di­men­zi­ja zvan Tom Tom. U po­nu­di sa­da ima i pr­vi hr­vat­ski elek­trič­ni mo­to­cikl pod bren­dom Co­re. U DokIn­svi­jet go­voj tvor­ni­ci ra­zvi­jen je i džip ko­ji ra­di na elek­trič­ni po­gon. Dok-Ing se iz­vje­štio i u pre­ra­da­ma pos­to­je­ćih ces­tov­nih vo­zi­la u elek­trič­na, ali, ka­ko tu­ma­či Ma­je­tić, na to ne stav­lja­ju na­gla­sak. Po­vrh sve­ga, kao i os­ta­li pro­izvo­đa­či elek­trič­nih vo­zi­la, i Dok-Ing je ra­zvio vlas­ti­te epu­ni­oni­ce.

Ši­rok ras­pon po­nu­de uro­dio je plo­dom. DokIng je po­čeo pro­da­va­ti elek­trič­na vo­zi- la na ve­li­ko, ali ne auto­mo­bi­le već za po­če­tak mo­to­cik­le. Ma­je­tić ka­že da su pot­kraj proš­le go­di­ne kre­nu­li s pro­izvod­njom Co­rea. O de­ta­lji­ma na­rudž­bi ne go­vo­ri.

No, is­ti­če da DokIng ima part­ner­ski ugo­vor s jed­nom špa­njol­skom tvrt­kom za skla­pa­nje, do­ra­du i dis­tri­bu­ci­ju elek­trič­nih mo­to­ci­ka­la pod na­zi­vom Co­re. Nes­luž­be­no, u bran­ši se pri­ča da već sa­da pos­to­ji po­traž­nja za vi­še od ti­su­ću elek­trič­nih mo­to­ci­ka­la ra­zvi­je­nih u Hrvatskoj.

“To su ko­mer­ci­jal­na pri­je­voz­na sred­stva ko­ja ra­zvi­ja­mo una­zad dvi­je go­di­ne, a ko­ja pri­mar­no slu­že za dos­ta­vu po­šte, pi­zza, fast fo­oda i slič­ne na­mi­je­ne, a za ko­ji se in­te­re­si­ra­ju kor­po­ra­ci­je iz tog biz­ni­sa jer su ovi mo­to­cik­li vr­hun­ski pro­izvo­di”, ka­že Vje­kos­lav Ma­je­tić.

Pr­vi hr­vat­ski elek­trič­ni mo­to­cikl, za ko­ji već ima­ju na­rudž­bu, po­jaš­nja­va Ma­je­tić, ima ra­ču­nal­no na­vo­đe­nje, zna­či nji­hov me­nadž­ment mo­že se ra­di­ti pre­ko clo­uda. Do­la­zi u dvi­je iz­ved­be: s auto­no­mi­jom od 50km i 110km, ovis­no o ci­je­ni i po­tre­ba­ma kup­ca. Ko­li­ka je cijena za­sad ni­je poz­na­to kao ni de­talj­ni­je teh­nič­ke spe­ci­fi­ka­ci­je. Dru­go elek­trič­no vo­zi­lo ko­jem se već sa­da smi­je­ši tr­žiš­ni us­pjeh je Tom Tom. Ri­ječ je o mul­ti­funk­ci­onal­nom elek­trič­nom ka­mi­onu ma­njih di­men­zi­ja. Vo­zi­lo ima ka­bi­nu za dvi­je oso­be, a prt­ljaž­ni pros­tor otra­ga je mo­du­la­ran. Mo­že mu se do­da­ti mo­dul za dos­ta­vu, ki­per, pri­je­voz ot­pa­da, skla­di­šte so­li za ra­li­cu, va­tro­gas­ni ka­mi­on, di­za­li­cu pa čak i za pri­je­voz put­ni­ka. Vo­zi­lo bi tre­ba­lo ima­ti grad­sku auto­no­mi­ju do sto­ti­njak ki­lo­me­ta­ra.

“Oče­ku­jem da će bi­ti vr­lo in­te­re­san­tan dal­ma­tin­skim gra­do­vi­ma za raz­ne na­mi­je­ne”, ka­že Ma­je­tić. In­te­res za Tom To­mom već pos­to­ji u ino­zem­s­tvu što ne ču­di s ob­zi­rom na na­gra­de koje je taj pro­izvod osvo­jio po­s­ljed­njih mje­se­ci. Tom Tom je Ma­je­ti­ću do­nio dvi­je pres­tiž­ne na­gra­de u Hong Kon­gu i na Taj­va­nu: Grand Prix i Zlat­nu me­da­lju za ino­va­ci­ju.

“Upra­vo pre­go­va­ra­mo o iz­vo­zu Tom To­ma, a jed­na mul­ti­na­ci­onal­ka že­li ga za br­zu dos­ta­vu svo­jih pro­izvo­da u užur­ba­nim, na­pu­će­nim sre­di­na­ma”, na­gla­ša­va Ma­je­tić. I dok o elek­trič­nom dži­pu nismo mo­gli doz­na­ti vi­še de­ta­lja, osam godina ot­ka­ko je pred­sta­vio pr­vi hr­vat­ski elek­trič­ni au­to­mo­bil, DokIng se pri­pre­ma pred­sta­vi­ti nje­go­va na­s­ljed­ni­ka. Ma­je­tić ga po­nos­no pred­stav­lja pod rad­nim na­zi­vom YD. “Mno­go smo na­uči­li na XDu i za­to sa­da ra­di­mo na idu­ćem mo­de­lu YDu. No­vi mo­del već je ra­zvi­jen pa sad sre­đu­je­mo fi­nan­cij­sku konstrukciju ka­ko bi­smo mo­gli na­pra­vi­ti prototip se­ri­ju od ne­ko­li­ko ko­ma­da. YD bit će ko­mer­ci­jal­no elek­trič­no osob­no vo­zi­lo. Bit će mo­der­no i na­pred­no po­put XDa, čak mo­der­ni­jeg iz­gle­da, a umjes­to tri imat će če­ti­ri sje­da­la i tro­ja vra­ta te kla­si­čan vo­lan”, ka­že Ma­je­tić.

Na­vo­di da ima­ju mno­go pla­no­va i ide­ja. Ra­de na 30ak ra­zvoj­nih pro­je­ka­ta raz­nih in­ten­zi­te­ta. No, di­rek­tor DokIn­ga is­ti­če da su ključ fi­nan­ci­je.

“Od pro­izvod­nje XDa za­sad ne­ma ni­šta, jer že­lim za to pro­na­ći inves­ti­to­re. Stal­no nam se jav­lja­ju Ki­ne­zi ko­ji že­le po­kre­nu­ti se­rij­sku pro­izvod­nju. Raz­go­vo­ra ima, ali kon­kret­nih do­go­vo­ra ne­ma. Da bi­smo uš­li u se­rij­sku pro­izvod­nju XDa tre­ba fi­nan­ci­ra­ti grad­nju tvor­ni­ce. Bez inves­ti­to­ra to ne že­lim ra­di­ti, jer že­lim da ta­ko ne­što utje­če na pro­fi­ta­bil­nost tvrt­ke”, ka­že Ma­je­tić. Po­nos­no tvr­di da su pr­vi hr­vat­ski pro­izvo­đač elek­trič­nih auto­mo­bi­la ko­ji je svoj pro­izvod i pro­dao u Hrvatskoj.

“Pro­da­li smo dva XDa. Pr­vi je ku­pio FER, a dru­gi smo us­tu­pi­li Teh­nič­kom mu­ze­ju u Za­gre­bu, a za­tim su ga od­lu­či­li ot­ku­pi­ti. Pro­izve­li smo još dva XDa ko­ja ko­ris­ti­mo za svo­je po­tre­be”, za­klju­ču­je Ma­je­tić.

NO­VI MO­DEL E-AUTO­MO­BI­LA YD VEĆ JE

RA­ZVI­JEN PA SREĐUJU FI­NAN­CIJ­SKU KONSTRUKCIJU KA­KO BI­SMO MO­GLI NA­PRA­VI­TI PROTOTIP SE­RI­JU

TOMISLAV MILETIĆ/ PIXSELL

Vje­kos­lav Ma­je­tić, ino­va­tor ko­ji je po­kre­nuo tvrt­ku Dok-Ing, sa svo­jim pr­vim e-autom XD Con­cep­tom

TOMISLAV MILETIĆ/PIXSELL

'Tom Tom' već iz­a­zi­va in­te­res u ino­zem­s­tvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.