Min­si­tar­stvo fi­nan­ci­ja

No­ve obvez­ni­ce s ro­kom do 2032. iz­gled­ne već početkom sr­p­nja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Pro­lje­tos se po­vuk­lo vi­še od iz­no­sa ot­pla­ta pa se ra­ču­na­lo da bi idu­će za­du­že­nje mo­glo bi­ti tek naj­e­sen

Iz­da­nji­ma obvez­ni­ca u ve­lja­či i ožuj­ku Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja ri­je­ši­lo je vi­še od dvi­je tre­ći­ne po­tre­ba za ot­pla­te du­go­roč­nog du­ga dr­ža­ve ko­ji na na­pla­tu stiže u ovoj go­di­ni. Ia­ko od ve­ćih dos­pi­je­ća pre­os­ta­je još re­fi­nan­ci­ra­nje do­ma­će obvez­ni­ce ko­ja dos­pi­je­va tek u stu­de­no­me, u Mi­nis­tar­stvu ra­de na pri­pre­ma­ma no­vog iz­da­nja već pri­je sezone go­diš­njih od­mo­ra.

Pre­ma Re­uter­so­vim iz­vo­ri­ma, no­ve obvez­ni­ce oče­ku­ju se početkom sr­p­nja, a ra­ču­na se s oko po­la mi­li­jar­de eura od­nos­no oko 3,5 mi­li­jar­de ku­na, i to na do­sad naj­du­lji rok – 15 godina.

U Ka­tan­či­će­voj nes­luž­be­no po­t­vr­đu­ju da raz­go­vo­ri ko­ji se vo­de je­su na tom tra­gu, ali ko­nač­na od­lu­ka, ka­žu, još ni­je do­ne­se­na. Stra­te­gi­jom uprav­lja­nja javnim dugom iz si­ječ­nja, do­du­še, bi­la su pre­dvi­đe­na iz­da­nja na do­ma­ćem tr­ži­štu u pr­vom, dru­gom i če­t­vr­tom kvar­ta­lu. Pri re­fi­nan­ci­ra­nju obvez­nič­kog du­ga u ve­lja­či po­vuk­lo se osjet­no vi­še od iz­no­sa dos­pi­je­ća (8,5 pre­ma 5,5 ml­rd. ku­na), pa se ra­ču­na­lo da bi idu­će do­ma­će za­du­že- nje mo­glo us­li­je­di­ti tek naj­e­sen. No, do­ma­ći ve­li­ki ins­ti­tu­ci­onal­ni inves­ti­to­ri oči­to ima­ju slo­bod­nih sred­sta­va, a osi­gu­ra­va­te­lji­ma, pri­mje­ri­ce, i re­gu­la­tor­ni zah­tje­vi ve­za­ni uz pri- ču­ve na­me­ću po­ja­ča­ne apetite pre­ma ins­tru­men­ti­ma du­lje ročnosti i s va­lut­nom kla­uzu­lom. Ta­ko je ne­što ra­ni­je otva­ra­nje dis­kret­nih raz­go­vo­ra o no­vim obvez­ni­ca­ma za­pra­vo i vi­še po­tak­nu­to sa stra­ne po­traž­nje. Je­su li u Mi­nis­tar­stvu kal­ku­li­ra­li i s po­li­tič­kom si­tu­aci­jom, te­ško je re­ći, ali i s as­pek­ta uprav­lja­nja javnim dugom teži se produljenju ročnosti i razvijanju krivulje prinosa.

S ob­zi­rom na op­će uvje­te na tr­ži­šti­ma i po­traž­nju mi­ro­vin­skih fon­do­va i osi­gu­ra­va­te­lja, to bi se 15go­diš­nje za­du­že­nje mo­glo re­ali­zi­ra­ti uz ci­je­nu ne­što iz­nad tri pos­to ili ma­lo vi­še ne­go kod zad­njeg 10go­diš­njeg iz­da­nja.

Pod­sje­ti­mo, nakon do­ma­ćih obvez­ni­ca od 8,5 ml­rd. ku­na Mi­nis­tar­stvo je u ožuj­ku iz­aš­lo na ino­zem­no tr­ži­šte zbog tra­vanj­ske ot­pla­te do­lar­ske obvez­ni­ce. Ona je bi­la ori­gi­nal­nog iz­no­sa 1,5 ml­rd. do­la­ra, ali je zbog ugo­vo­re­ne va­lut­ne za­mje­ne u eu­ro iz­nos glav­ni­ce pri ot­pla­ti bio osjet­no ma­nji (do­lar je u me­đu­vre­me­nu oja­čao pre­ma euru 20ak pos­to). No, i pri­li­kom tog re­fi­na­ci­ra­nja pro­da­jom no­vih obvez­ni­ca po­vuk­lo se 1,25 ml­rd. eura ili oko po­la mi­li­jar­de ku­na vi­še od iz­no­sa za ot­pla­tu.

OSIM ŠTO MIROVINCI I OSIGURAVATELJI IMA­JU

DUGOROČNE APETITE, U U UPRAVLJANJU JAVNIM DUGOM TEŽI SE PRODULJENJU ROČNOSTI I RAZVIJANJU KRIVULJE PRINOSA

I.ŠOBAN/PIX

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Z. Ma­rić i tim za uprav­lja­nje javnim dugom ko­nač­nu od­lu­ku još nisu do­ni­je­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.