BiH ne da HEP-u 100 mi­li­ju­na eura za ula­ga­nje u TE Gac­ko

Spor Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da vlas­nik tre­ći­ne ter­mo­elek­tra­ne

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

U TE Gac­ko je ula­ga­no 1983. go­di­ne, a po­tra­ži­va­nja pre­ma BiH zbog ne­is­po­ru­če­ne stru­je ima i Slo­ve­ni­ja ko­ja je su­dje­lo­va­la u grad­nji RiTE Ug­lje­vik

Bos­na i Her­ce­go­vi­na ne­će pris­ta­ti na mir­no po­rav­na­nje u iz­no­su od 100 mi­li­ju­na eura, koje je po os­no­vu pri­je­rat­nih ula­ga­nja za Rud­nik i Ter­mo­elek­tra­nu Gac­ko sna­ge 300 me­ga­va­ta pred­lo­ži­la Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da (HEP). Tro­mje­seč­ni rok za mir­no rje­ša­va­nje du­go­go­diš­njeg spo­ra is­tje­če, a BiH se na­la­zi pred još jed­nom tuž­bom za ne­is­po­ru­če­nu stru­ju, jav­lja por­tal Ca­pi­tal.ba

Me­đu­tim, pra­vo­bra­ni­telj BiH Mla­đen Man­dić ka­že da Hr­vat­ska ne mo­že do­bi­ti ovaj spor jer ne pos­to­ji ni­je­dan os­nov za ar­bi­tra­žu, ali vje­ro­vat­no će Hr­vat­ska nakon ta tri mje­se­ca tu­ži­ti BiH.

BiH se va­di na ne­ra­zvi­je­nost

“U TE Gac­ko je ula­ga­no 1983. go­di­ne, pos­tro­je­nje.ka­da se gra­di­lo Na­ime, ener­get­sko pri­je ri­ra­ta na pros­to­ru biv­še Ju­gos­la­vi­je - je pos­to­jao Fond za ne­ra­zvi­je­ne ei Ko­so­vo, a Cr­na Go­ra - i BiH su spa­da­li u tu ka­te­go­ri­ju. - Sa­da su se odjed­nom i u Hrvatskoj sje­ti­li da tra­že 100 0 mi­li­ju­na eura. Mir­ni­me­ura? Kao pu­tem pra­vo­bra­ni­telj100 mi­li­ju­na­li ilj to ne­ću pri­hva­ti­ti i ići će­mo na a ar­bi­tra­žu na Me­đu­na­rod­ni sud d za za­šti­tu Pre­ma ula­ga­nja nje­go­vi­mu Wa­shin­g­ton“, ri­na-re­kao je Man­dić za Ca­pi­tal.ba.

je­je­či­ma, slu­čaj čs­lu­čaj s Hr­vat­skom sHr­vat­skom je pot­pu­no jed­nak onom sa Slo­ve­ni­jom vSlo­ve­ni­jom ko­ja je tu­ži­la Rud­nik nikRud­nik i Ter­mo­elek­tra­nu tra­nuTer­mo­elek­tra­nu Ug­lje­vik, jer su i Slo­ven­ciSlo ula­ga­li na jed­nak nna­čin. “Oče­ki­va­nja va­njaOče­ki­va­nja i Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je nisu su­ni­su re­al­na. OdvOd­vjet­nič­ka ku­ća ko­ja zas­tu­pa­zas­tu Sloveniju, zastupa sa­da i Hr­vat­sku. sku.Hr­vat­sku. OniOn po­ku­ša­va­ju lo­vi­ti u mut­nom, a prob­pro­blem je to što će svesv ovo mno­go sta­jas­ta­ja­ti BiH. Tro­ško­ve ko­veTro­ško­ve zza su­ce sa­mo u sluč­s­lu­ča­ju Ug­lje­vik pla­ća­mo 150.000 do­la­ra, la­ra,do­la­ra, a to jje pre­du­jam, a pla­tit će­mo jo­još to­li­ko. A ne­ma­ju ma­ju­ne­ma­ju ni­kak­vu ša­šan­su”, uvje­ren je Man­dić. Na pi­pi­ta­nje s ko­jim ci­ljem to ra­de su­ssu­sjed­ne zem­lje, bu­du­ći da ne­maj­ne­ma­ju šan­su, pra­vo­bra­ni­telj vo­bra­ni­telj­pra­vo­bra­ni­telj BiH iis­ti­če da sa­mo že­le is­crp­lji­va­ti BiH.B U Ha­agu je 2015. po­če­la ar­bi­tra­ža iz­me­đu RiTE Ug­lje­vik i slo­ven­skog ElekElek­tro­gos­po­dar­stva stvaElek­tro­gos­po­dar­stva ra­zvoj in inin­ži­ni­ring Ma­ri­bor ri­borMa­ri­bor u ko­joj SlovSlo­ven­ci tra­že od BiH od­šte­tu u iz­no­su­izn od go­to­vo vo­go­to­vo tri mi­li­jar­de mma­ra­ka s ka­ma­ta­ma ta­ma­ka­ma­ta­ma (oko 12 ml­r­ml­rd. ku­na ili 1,5 ml­rd. eura) zbog­z­bo pri­je­rat­nih ula­ga­nja u iz­grad­nju ter­mo­elek­tra­ne. Pre­ma ugo­vo­ru ko­jeg su 1981. pot­pi­sa­le Slo­ve­ni­ja i BiH, slo­ven­sko elek­tro­gos­po­dar­stvo ima pra­vo na tre­ći­nu stru­je iz Ug­lje­vi­ka te­me­ljem svo­jih ula­ga­nja u tre­ći­nu tro­ško­va iz­grad­nje tog ener­get­skog objek­ta, ko­ji je iz­gra­đen 1985. go­di­ne. Is­po­ru­ke tre­ći­ne ukup­ne stru­je iz Ug­lje­vi­ka Slo­ve­ni­ji pre­ki­nu­te su 1991. go­di­ne i ni­kad nisu ob­nov­lje­ne.

Na­ime, nakon pri­jaš­njih ne­us­pješ­nih po­ku­ša­ja da se s BiH do­go­vo­ri o is­po­ru­ka­ma stru­je ili po­vra­tu ulo­že­nih sred­sta­va, Slo­ve­ni­ja se obra­ti­la tuž­bom na Me­đu­na­rod­ni cen­tar za rje­ša­va­nje inves­ti­cij­skih spo­ro­va pri Svjet­skoj ban­ci u Wa­shin­g­to­nu, ko­ji je on­da do­go­vo­rio ar­bi­tra­žu dvi­ju stra­na. “Vje­ro­vat­no je is­crp­lji­va­nje BiH i kraj­nji cilj Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske, jer za­is­ta ne­ma os­no­va za ar­bi­tra­žu. Nakon ra­ta svi su se di­gli da tu­že BiH. To još nisu uči­ni­le Sr­bi­ja, Cr­na Go­ra i Ma­ke­do­ni­ja”, za­klju­čio je Man­dić. I di­rek­tor RiTE Gac­ko Mi­lin­ko Mi­li­drag sma­tra da je pri­jed­log po­rav­na­nja kraj­nje ne­re­alan, ali do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja je sti­gla iz HEPa još ni­je vi­dio.

Go­di­na­ma tra­že no­vac

“Još je to pi­ta­nje na razini BiH ins­ti­tu­ci­ja. Ni­je re­al­no oče­ki­va­ti pet gi­ga­vat­sa­ti elek­trič­ne ener­gi­je. Vi­djet će­mo što će bi­ti, ali za­is­ta ne vje­ru­jem da is­hod mo­že mo­že bi­ti ne­ga­ti­van za nas”, za­klju­čio je Mi­li­drag. HEP go­di­na­ma tra­ži na­čin da mu se is­pla­te ula­ga­nja u Gac­ko, ko­ja su pro­ci­je­nje­na na 400 mi­li­ju­na biv­ših nje­mač­kih ma­ra­ka. HEP se po­zi­vao na sa­mo­uprav­ni spo­ra­zum o za­jed­nič­koj iz­grad­nji iz 1986. pre­ma ko­jem je imao tre­ći­nu vlas­niš­tva u RiTE Gac­ko. S dru­ge stra­ne, na­vo­di Ca­pi­tal, Hi­dro­elek­tra­na Du­brov­nik je iz­gra­đe­na kao dio sus­ta­va tri hi­dro­elek­tra­ne, uz HE Tre­bi­nje 1 i HE Tre­bi­nje na Tre­biš­nji­ci u BiH. HE Du­brov­nik se na­la­zi na po­dru­čju Hr­vat­ske, ali aku­mu­la­cij­ski po­ten­ci­ja­li su u je­ze­ru Bi­le­ća i dio in­fras­truk­tu­re na­la­zi se na te­ri­to­ri­ju RS.

ODVJETNIČKA

KU­ĆA KO­JA ZASTUPA SLOVENIJU U SPORU S BIH ZASTUPA SA­DA I HR­VAT­SKU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.