Wal­mart pe­ti put osvo­jio ti­tu­lu naj­ve­će kom­pa­ni­je

For­tu­ne 500 ljes­tvi­ca Vri­jed­nost kor­po­ra­ci­ja do­se­gla 65 pos­to ame­rič­kog BDP-a

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI tomislav.pili@pos­lov­ni.hr

Me­đu 20 de­bi­ta­na­ta na ovo­go­diš­njoj ljes­tvi­ci na­šao se i pro­izvo­đač elek­trič­nih auta Tes­la Mo­tors za­uzev­ši 383. mjes­to

Ma­lo­pro­daj­ni div Wal­mart pe­ti je put obranio ti­tu­lu naj­ve­će ame­rič­ke kom­pa­ni­je po pri­ho­di­ma na ljes­tvi­ci For­tu­ne 500, a pr­vi pu­ta na njoj se na­šao pro­izvo­đač elek­trič­nih auto­mo­bi­la Tes­la Mo­tors.

Ove go­di­ne kri­te­rij je bio mi­ni­mal­ni go­diš­nji pri­hod od 5,1 mi­li­jar­de do­la­ra. Ukup­no zbro­je­ni pri­ho­di svih 500 kom­pa­ni­ja s ljes­tvi­ce do­se­žu 12,1 bi­li­jun do­la­ra, što je 65 pos­to ame­rič­kog bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da (BDP).

Pri vr­hu

Na vr­hu je Wal­mart s lanj­skih 485,9 mi­li­jar­di do­la­ra pri­ho­da što je 0,8 pos­to vi­še ne­go 2015. go d i n e. Wal­mart je u sa­mom vr­hu lis­te 500 vo­de­ćih ma­ga­zi­na For­tu­ne, ina­če mje­ri­la naj­vred­ni­jih biz­ni­sa, od ka­da je pr­vi put objav­lje­na 1955. go­di­ne. Ber­k­shi­re Hat­haway, tvrt­ka ko­ju kon­tro­li­ra poz­na­ti ula­gač War­ren Buf­fett, na dru­gom je mjes­tu, a na tre­ćem je Ap­ple.

Od 20 no­vih kom­pa­ni­ja na ljes­tvi­ci, šest ih je nas­ta­lo di­obom kom­pa­ni­ja ili iz­dva­ja­nja pos­lo­va­nja, tri su ute­me­lje­ne pri­je vi­še od 100 godina, dok su dvi­je os­no­va­ne tek proš­le go­di­ne. Elon Mu­skov star­tup za elek­trič­ne auto­mo­bi­le na lis­ti je za­uzeo 383. mjes­to, nakon što je po­ve­ćao pro­da­ju za 73 pos­to u proš­loj go­di­ni i do­seg­nuo pri­ho­de od se­dam mi­li­jar­di do­la­ra. Tes­la je “teži” od Ge­ne­ral Mo­tor­sa i For­da po tr­žiš­noj vri­jed­nos­ti, no i da­lje os­tva­ru­je da­le­ko ma­nje pri­ho­de od tra­di­ci­onal­nih auto­mo­bil­skih pro­izvo­đa­ča.

Na­ime, Ge­ne­ral Mo­tors je na For­tu­ne 500 ljes­tvi­ci osmi sa 166,4 mi­li­jar­de do­la­ra, a Ford dr­ži 10. po­zi­ci­ju sa 151,8 mi­li­jar­di do­la­ra.

Me­đu no­vaj­li­ja­ma je i Hewlett Pac­kard En­ter­pri- po­dat­kov­ni cen­tar i pos­lo­va­nje s us­lu­ga­ma u “obla­ku” nas­ta­lo odva­ja­njem od Hewlet­tPac­kar­da, a ko­ji je za­uzeo 59. mjes­to, dok je Al­coa, ko­ja je u sek­to­ru alu­mi­ni­ja od 1888. go­di­ne, za­uze­la 300. mjes­to.

Sko­či­li Net­flix i Fa­ce­bo­ok

Naj­ve­ći skok bi­lje­ži pro­izvo­đač na­mje­šta­ja Newell Bran­ds ko­ji se po­mak­nuo za 226 mjes­ta na 208. po­zi­ci­ju. Ta­kav skok tvrt­ka mo­že za­hva­li­ti ras­tu pri­ho­da za 122 pos­to na 13,3 mi­li­jar­di do­la­ra. Od jav­nos­ti poz­na­ti­jih kom­pa­ni­ja u sku­pi­ni s naj­ve­ćim po­ma­kom na ljes­tvi­ci još su Net­flix ko­ji se us­peo za 65 mjes­ta na 314. po­zi­ci­ju te Fa­ce­bo­ok s po­ma­kom od 59 mjes­ta na 98. po­zi­ci­ju.

Za­nim­lji­va je i ljes­tvi­ca naj­pro­fi­ta­bil­ni­jih kom­pa­ni­ja gdje prev­la­da­va­ju teh­no­lo­ške tvrt­ke i ban­ke. Tu je li­der Ap­ple s do­bi­ti od 45,7 mi­li­jar­di do­la­ra, a sli­je­di ga ban­ka JPMor­gan Cha­se sa 24,7 mi­li­jar­di do­la­ra te već spo­me­nu­ti Ber­k­shi­re Hat­haway s 24 mi­li­jar­de do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.