NO­VA MARINA U NO­VOM, VRIJEDNA 10 MIL. EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Marina Mu­ro­sk­va, ko­ja se u No­vom Vi­no­dol­skom gra­di­la od svib­nja 2015. do trav­nja ove go­di­ne, nakon do­bi­va­nja upo­rab­ne do­zvo­le na­po­kon je u funk­ci­ji i već pri­hva­ća pr­ve jah­te i bro­di­ce. Švi­car­ska tvrt­ka Mi­tan Hol­ding u grad­nju ma­ri­ne i su­he ma­ri­ne ulo­ži­la je vi­še od 10 mi­li­ju­na eura, ra­do­ve su iz­ve­le hr­vat­ske tvrt­ke, a i ve­lik dio opre­me i na­mje­šta­ja je do­ma­će pro­izvod­nje, na­vo­di se u pri­op­će­nju. Marina Mu­ro­sk­va ima ka­pa­ci­tet 180 ve­zo­va za plo­vi­la do 15 me­ta­ra du­ži­ne, a mo­že pri­mi­ti i me­ga­jah­te uz vanj­sku stra­nu 240-me­tar­skog lu­ko­bra­na. Marina za­poš­lja­va 20 lju­di, dok će još to­li­ko ra­di­ti i u pri­pa­da­ju­ćim ugos­ti­telj­skim lo­ka­li­ma. Mu­ro­sk­va, is­ti­če se, ima po­nu­du ‘ključ u ru­ke’ ko­ja po­dra­zu­mi­je­va i cje­lo­go­diš­nju skrb - ser­vi­se i odr­ža­va­nje plo­vi­la - u han­ga­ri­ma u in­dus­trij­skoj zo­ni No­vog Vi­no­dol­skog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.