HLK OSNIVA TVRT­KU ZA ULA­GA­NJE U PROJEKTE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U2016. go­di­ni Hr­vat­ska li­ječ­nič­ka ko­mo­ra je os­tva­ri­la vi­šak pri­ho­da od oko 780 ti­su­ća ku­na, dok su ukupni pri­ho­di iz­no­si­li 20,8 mi­li­ju­na ku­na. Vi­šak će bi­ti us­mje­ren na struč­no usa­vr­ša­va­nje čla­no­va, ut­vr­đe­no je na go­diš­njoj skup­šti­ni HLK. Po pre­po­ru­ci re­vi­zo­ra da se dio dje­lat­nos­ti Ko­mo­re koje stva­ra­ju no­vu vri­jed­nost, a ne od­no­se se na jav­ne ov­las­ti, iz­dvo­je u druš­tvo s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću, Skup­šti­na je do­ni­je­la od­lu­ku o os­ni­va­nju tr­go­vač­kog druš­tva. Tvrt­ka će ula­ga­ti u projekte od in­te­re­sa za čla­no­ve Ko­mo­re, ka­žu u HLK.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.