Kri­za u Agro­ko­ru pri­ko­či­la rob­ne to­ko­ve u trav­nju

Pr­vi po­da­ci DZS-a Izvoz ro­ba iz Hr­vat­ske u pr­va če­ti­ri mje­se­ca po­ras­tao je 15,8 pos­to na go­diš­njoj razini, dok je uvoz bio ve­ći za 9,6 pos­to što je, sma­tra Želj­ko Lo­vrin­če­vić, di­je­lom i po­s­lje­di­ca kri­ze u kon­cer­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Rob­ni izvoz iz Hr­vat­ske u pr­va če­ti­ri mje­se­ca po­ras­tao je 15,8 pos­to na go­diš­njoj razini, dok je uvoz bio ve­ći za 9,6 pos­to, po­ka­zu­ju pre­li­mi­nar­ni po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku (DZS). Prem­da još ne­ma de­ta­lja o rob­nim kre­ta­nji­ma u trav­nju, poz­na­ta je tek broj­ka o ukup­noj vri­jed­nos­ti iz­vo­za od 32,2 mi­li­jar­de ku­na te 51,4 mi­li­jar­de uvo­za, evi­dent­no je us­po­ra­va­nje rob­nih to­ko­va s ino­zem­s­tvom. Eko­no­mist Želj­ko Lo­vrin­če­vić sma­tra da to odra- ža­va kri­zu u Agro­ko­ru jer je u pos­lo­va­nju sa zem­lja­ma re­gi­je kon­cern zna­čaj­no do­pri­no­sio na strani uvo­za, ali i iz­vo­za ro­be, no sam sal­do ni­je pro­mi­je­njen. “Za pret­pos­ta­vi­ti je da će se u trav­nju po­ka­za­ti na­ru­še­ne broj­ke, ne za­bo­ra­vi­te da je pa­la i in­dus­trij­ska pro­izvod­nja”, ka­že Lo­vrin­če­vić.

Zvo­ni­mir Sa­vić iz HGK do­da­je da su po­da­ci oče­ki­va­ni te da rast uvo­za u če­ti­ri mje­se­ca po­t­vr­đu­je vi­so­ku uvoz­nu ovis­nos­ti do­ma­će pro­izvod­nje i po­troš­nje, zbog če­ga s ra- stom BDPa i po­troš­nje, zna­čaj­no ska­če i rob­ni uvoz. I mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ne­dav­no je re­kao da ga bri­ne uvoz­na ovis­nost eko­no­mi­je te da za nje­zi­no sma­nje­nje osim struk­tur­nih re­for­mi “tre­ba ne­što uči­ni­ti u gos­po­dar­stvu”. “Zbog znat­no ve­će vri­jed­nos­ti rob­nog uvo­za od iz­vo­za, vi­še sto­pe iz­vo­za u od­no­su na di­na­mi­ku ras­ta uvo­za i da­lje ne mo­gu spri­je­či­ti ši­re­nje ne­ga­tiv­nog sal­da rob­ne raz­mje­ne ko­ji je po­ve­ćan za 132,7 mil. ku­na ili za 0,7%”, ka­že Sa­vić.

GORAN STANZL/PIXSELL

Eko­no­mist Želj­ko Lo­vrin­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.