Mar­ko Pi­pu­nić me­đu biz­nis eli­tom

Svjet­ski EY po­du­zet­nik 2017.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mar­ko Pi­pu­nić, vlas­nik osječ­kog Ži­ta, su­dje­lo­vao je u su­bo­tu u Mo­na­ku na 31. na­tje­ca­nju za svjet­skog EY po­du­zet­ni­ka go­di­ne. U oš­troj kon­ku­ren­ci­ji od 59 po­du­zet­ni­ka iz 49 ze­ma­lja, po­bi­je­dio je Ka­na­đa­nin Mu­rad AlKa­tib, pred­sjed­nik Upra­ve tvrt­ke AGT Fo­od and In­gre­di­ents Inc., ko­ja je je­dan od ve­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča i tr­go­va­ca ma­hu­nar­ki, s udje­lom od 23 pos­to na svjet­skom tr­ži­štu i pri­ho­dom od 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra.

Me­đu po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji su se naš­li u kon­ku­ren­ci­ji za naj­bo­ljeg na svi­je­tu, Hr­vat­sku je pred­stav­ljao Mar­ko Pi­pu­nić ko­ji je mjes­to me­đu svjet­skom eli­tom iz­bo­rio po­bi­je­div­ši na po­s­ljed­njem hr­vat­skom iz­da­nju ove glo­bal­ne na­gra­de, ko­ja je do­di­je­lje­na u ožuj­ku, a ti­tu­lu hr­vat­skog EY po­du­zet­ni­ka go­di­ne iz­bo­rio je u kon­ku­ren­ci­ji 32 do­ma­ća po­du­zet­ni­ka iz 28 tvrt­ki.

Pi­pu­ni­će­va Ži­to Gru­pa pos­lu­je 25 godina, a trenutačno za­poš­lja­va oko 1500 dje­lat­ni­ka

– Ovo na­tje­ca­nje po­ka­za­lo je da pro­izvod­nja hra­ne i agro­biz­nis ima­ju bu­duć­nost, što je po­ka­za­la i po­bje­da pred­stav­ni­ka ka­nad­ske kom­pa­ni­je ko­ja se ba­vi agro­biz­ni­som. U kon­tak­tu s broj­nim po­du­zet­ni­ci­ma koje sam upoz­nao pro­tek­lih da­na do­bio sam po­hva­le što smo se hra­bro upus­ti­li u ra­zvoj no­vih pro­izvo­da i u krat­kom ro­ku od tek tri go­di­ne na­pra­vi­li ve­lik is­ko­rak u pro­izvod­nji pr­šu­ta, što ne­ke dr­ža­ve i kom­pa­ni­je ra­de go­di­na­ma – iz­ja­vio je Mar­ko Pi­pu­nić.

STUDIOPHENIX/FLICKR.COM

Pred­stav­nik Hr­vat­ske Mar­ko Pi­pu­nić s jed­nom od čla­ni­ca ži­ri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.