Iz FBiH Kon­ča­ru mo­ra­ju pla­ti­ti 4,5 mil. €

Ar­bi­tra­ža Za­gre­bač­ka tvrt­ka do­bi­la spor pro­tiv Že­ljez­ni­ca FBiH za ne­na­pla­će­nu iz­ra­du ni­sko­pod­no­ga vla­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Kon­čar je go­di­na­ma nakon is­po­ru­ke vla­ka nas­to­jao pre­go­vo­ri­ma do­ći do rje­še­nja za na­pla­tu, ali je slu­čaj ipak za­vr­šio na su­du

Slu­čaj ne­pla­će­nog ni­sko­pod­nog vla­ka ko­ji je Kon­čar EI is­po­ru­čio pri­je osam godina Že­ljez­ni­ca­ma Fe­de­ra­ci­je BiH okon­čan je od­lu­kom Ar­bi­traž­nog su­da pri Hrvatskoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri, ko­ja je ut­vr­di­la da za­gre­bač­kom pro­izvo­đa­ču bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke Že­ljez­ni­ce tre­ba­ju is­pla­ti­ti 4,5 mi­li­ju­na eura.

To­li­ki je pre­os­ta­li ne­pod­mi­re­ni dug Že­ljez­ni­ca FBiH za po­sao či­ja je ukup­na vri­jed­nost iz­no­si­la 5,3 mi­li­ju­na ku­na, a u me­đu me­đu­vre­me­nu je na ra­čun Kon­ča­ra sje­lo tek 800 ti­su­ća eura pre­duj­ma. Re­ali­za­ci­ja ugo­vo­ra omo­gu­će­na je pre­ko Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj, a Kon­čar je go­di­na­ma nakon is­po­ru­ke nas­to­jao pre­go­vo­ri­ma sa Že­ljez­ni­ca­ma FBiH do­ći do rje­še­nja za na­pla­tu vla­ka, nu­de­ći pla­ća­nje u ra­ta­ma, pa čak i so­lu­ci­ju vra­ća­nja vla­ka, ali je na kon­cu slu­čaj ipak za­vr­šio na nad­lež­nom ar­bi­traž­nom su­du.

Ia­ko u za­gre­bač­kom sje­di­štu tvrt­ke nisu že­lje­li ko­men­ti­ra­ti ovaj pra­vo­ri­jek dok ga služ­be­no za­pri­me, pre­ma pi­sa­nju Ve­čer­njeg lis­ta BiH ar­bi­traž­na je od­lu­ka pra­vo­moć­na, a iz upra­ve Kon­ča­ra im je re­če­no da će u slu­ča­ju da se dr­žav­ne že­ljez­ni­ce i na nju oglu­še bi­ti pri­mo­ra­ni po­kre­nu­ti pos­tu­pak pri­sil­ne na­pla­te.

Tak­va mo­guć­nost pre­ma ocje­na­ma iz BiH ni­je ne­mo­guŽELJEZNICE ća, s ob­zi­rom na to da je tvrt­ka u du­bo­koj fi­nan­cij­skoj kri­zi i na lis­ti naj­ve­ćih po­rez­nih duž­ni­ka u su­sjed­noj dr­ža­vi za­uzi­ma vo­de­će mjes­to. Pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Že­ljez­ni­ce su za pod­mi­re­nje du­ga za Kon­ča­rov ni­sko­pod­ni vlak čak i do­bi­le sred­stva uz po­moć ta­moš­nje vla­de, ali su zbog pri­ti­ska sin­di­ka­ta i naj­a­va štraj­ka na­vod­no tim sred­stvi­ma is­pla­će­na du­go­va­nja za­pos­le­ni­ci­ma. Kon­ča­rov ni­sko­pod­ni vlak pru­ga­ma kroz BiH pro­me­to­vao je tek ne­što vi­še od po­la go­di­ne, a Kon­čar ga je, uvi­djev­ši da ga Že­ljez­ni­ce BiH nisu u sta­nju pla­ti­ti, že­lje­le pre­uze­ti i da­ti u naj­am. To vi­še se tak­vo rje­še­nje po­ja­vi­lo nakon muč­ne epi­zo­de ka­da je pri­li­kom vož­nje doš­lo do kva­ra na vla­ku, za što su Že­ljez­ni­ce jav­no okri­vi­le Kon­čar tvr­de­ći da is­po­ru­če­ni vlak ni­je kva­li­tet­no pro­izve­den, da je “is­ha­ban”. Iz Že­ljez­ni­ca FBiH su obja­vi­li ka­ko je doš­lo do puk­nu­ća glav­ne oso­vi­ne vla­ka, no iz Kon­ča­ra su od­ba­ci­va­li tak­ve pro­ziv­ke, tvr­de­ći da je is­po­ru­če­ni pro­izvod kva­li­te­tan, te da je doš­lo do ki­da­nja vo­di­li­ce kol­skog slo­ga i ver­ti­kal­nog amor­ti­ze­ra pri­mar­nog ogib­lje­nja, što ni­je mo­glo bi­ti po­ve­za­no s kva­li­te­tom di­je­lo­va ili iz­ra­dom vla­ka, već re­zul­tat ma­ne­var­skih vož­nji i kri­ve ma­ni­pu­la­ci­je osob­lja Že­ljez­ni­ca BiH. Po sve­mu su­de­ći to je i ar­bi­traž­ni sud ut­vr­dio, da­ju­ći za pra­vo Kon­ča­ru da mu se na­mi­ri dug za is­po­ru­če­ni pro­izvod. Ina­če, Že­ljez­ni­ce FBiH Kon­ča­ru ne du­gu­ju sa­mo za ni­sko­pod­ni vlak, ne­go i za obav­lje­ni re­mont lo­ko­mo­ti­va, za što je Kon­čar ta­ko­đer bio pri­si­ljen otvo­ri­ti sud­ski pro­ces pro­tiv tvrt­ke s ko­jom je tra­di­ci­onal­no do­bro su­ra­đi­vao.

DA­VOR VIŠNJIĆ/ PIXSELL

Ni­sko­pod­ni vlak Kon­ča­ra ka­kav je kroz BiH vo­zio tek ne­što vi­še od po­la go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.