Iz tvrt­ki na faks za bru­še­nje vje­šti­na

Zna­nost i in­dus­tri­ja Siemens FKIT-u do­ni­rao 350.000 kn za no­vi laboratorij

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Fa­kul­tet ke­mij­skog in­že­njer­stva i teh­no­lo­gi­je (FKIT) u pe­tak je sve­ča­no pustio u rad no­vi Laboratorij za auto­ma­ti­ku i mje­re­nja. Ra­di se o za­jed­nič­kom pro­jek­tu FKITa i kor­po­ra­ci­je Siemens ko­ja je osi­gu­ra­la oko 350 ti­su­ća od ukup­no po­la mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko je ko­štao ovaj laboratorij. Ka­ko je po­jas­nio Mla­den Fo­gec, pred­sjed­nik Upra­ve Si­emen­sa Hr­vat­ske, ra­di se o nas­tav­ku tren­da ko­ji di­je­le sve čla­ni­ce glo­bal­ne kor­po­ra­ci­je Siemens, a to je po­ve­zi­va­nje sa znans­tve­nom za­jed­ni­com te ula­ga­nje u na­pred­ne teh­no­lo­gi­je.

“Ovaj laboratorij će ko­ris­ti­ti, osim stu­de­na­ta i nji­ho­vih nas­tav­ni­ka, i naši za­pos­le­ni­ci, kao i lju­di iz os­ta­lih tvrt­ki, ka­ko bi se do­dat­no usa­vr­ša­va­li. S dru­ge stra­ne, pro­fe­so­ri će do­la­zi­ti u na­šu tvrt­ku ka­ko bi oba­vi­li is­tra­ži­va­nja ko­ja ne mo­gu pro­ves­ti na Fa­kul­te­tu”, ka­zao je Fo­gec pa­ra­fra­zi­ra­ju­ći kul­t­ni di­ja­log iz fil­ma Ca­sa­blan­ca ka­ko je ovo po­če­tak jed­nog div­nog i du­go­traj­nog pri­ja­telj­stva. Ne­nad Bolf, vo­di­telj Za­vo­da za mje­re­nja i auto­mat­sko vo­đe­nje pro­ce­sa FKITa u sklo­pu ko­jeg je i laboratorij, po­jas­nio je ko­li­ko je ovak­va ins­ti­tu­ci­ja važ­na za gos­po­dar­stvo. “Ame­rič­ki ins­ti­tut Expert Tu­ne obja­vio je da čak 85 pos­to pro­ce­sa i pos­tro­je­nja u in­dus­tri­ji ne ra­di op­ti­mal­no. Naj­češ­će je pro­blem u re­gu­la­cij­skim kru­go­vi­ma ili re­gu­la­ci­ja ni­je do­bro pro­jek­ti­ra­na, a ima i pro­ble­ma s iz­vr­š­nim ele­men­ti­ma ili sus­tav ni­je ugo­đen. To su sve pro­ble­mi ko­ji se mo­gu de­tek­ti­ra­ti u sus­ta­vi­ma ka­kav je ovaj laboratorij so­fis­ti­ci­ra­na re­pli­ka ne­kog ma­log in­dus­trij­skog sus­ta­va”, ka­zao je prof. Bolf, do­da­ju­ći da će ova znans­tve­na us­ta­no­va po­di­ći kon­ku­rent­nost hr­vat­ske in­dus­tri­je.

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Pro­rek­tor Mi­ljen­ko Šim­pra­ga, Mla­den Fo­gec, Siemens i Ne­nad Bolf, FKIT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.