Gra­di se luk­suz­ni Sa­ra­je­vo Tower

Sta­no­vi Vri­jed­nost ne­kret­ni­ne na 26 ka­to­va iz­no­si oko 400 mi­li­ju­na ku­na, rok za za­vr­še­tak su dvi­je go­di­ne, ka­žu iz kom­pa­ni­je Smart Invest

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nakon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra o iz­vo­đe­nju ra­do­va iz­me­đu kom­pa­ni­ja Smart Invest i Ans Dri­ve po­če­la je grad­nja naj­su­vre­me­ni­jeg stam­be­nog objek­ta u glav­nom gra­du BiH Sa­ra­je­vo Towe­ra, a vri­jed­nost te ne­kret­ni­ne je čak 100 mi­li­ju­na KM (oko 400 mil. ku­na). Rok za za­vr­še­tak ra­do­va je 24 mje­se­ca, ka­žu iz kom­pa­ni­je Smart Invest. Taj ek­s­klu­ziv­ni objekt pros­ti­rat će se na 26 ka­to­va i 3 pod­zem­ne eta­že.

“Po­čet­na cijena jed­nog če­tvor­nog me­tra stam­be­nog pros­to­ra iz­no­si 2000 KM (oko 8000 ku­na) plus PDV. Kva­dra- tu­re stam­be­nih je­di­ni­ca kre­ću se od 58 do 500 če­tvor­nih me­ta­ra, me­đu­tim, dok tra­je iz­grad­nja mo­gu­će je spa­ja­ti vi­še stam­be­nih je­di­ni­ca ovis­no od mo­guć­nos­ti­ma, že­lja­ma i po­tre­ba­ma ku­pa­ca. Do­sad je an­ket­ni for­mu­lar po­pu­ni­lo 4000 po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca.

PD

Po­čet­na cijena če­tvor­nog me­tra iz­no­si 8000 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.