HT Ero­net i Hu­awei pot­pi­sa­li ugo­vor vri­je­dan 10 mil. ku­na

Pro­ši­re­nje Su­vre­me­na MSAN mre­ža po­bolj­šat će us­lu­ge ko­ris­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

HT

Ero­net i Hu­awei pot­pi­sa­li su u Za­gre­bu ugo­vor o mo­der­ni­za­ci­ji fik­s­ne MSAN mre­že, vri­je­dan 2,5 mi­li­ju­na ko­nver­ti­bil­nih ma­ra­ka (oko 10 mi­li­ju­na ku­na). Osu­vre­me­nji­va­njem i pro­ši­re­njem MSAN mre­že, iz­me­đu os­ta­log, HT Ero­net će znat­no po­bolj­ša­ti svo­ju us­lu­gu pre­ma kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma. Ina­če, ugo­vor je pot­pi­san u sklo­pu ra­di­oni­ce Hu­awe­ija, ko­ji ta kom­pa­ni­ja već tra­di­ci­onal­no or­ga­ni­zi­ra za pred­stav­ni­ke HT Ero­ne­ta. Pred­sjed­nik Upra­ve HT Ero­ne­ta Vi­lim Pri­mo­rac tom je pri­go­dom is­tak­nuo ka­ko je HT Ero­net po­čaš­ćen što upra­vo u Hu­awe­iju, kao vo­de­ćem svjet­skom do­bav­lja­ču in­for­ma­cij­skih i ko­mu­ni­ka­cij­skih rje­še­nja, ima čvr­stog i po­uz­da­nog part­ne­ra, pri­op­će­no je kra­jem prošlog tjed­na iz HT Ero­ne­ta.

Ra­ni­je HT Ero­net je pot­pi­sao no­vi ugo­vor s kom­pa­ni­jom Eric­sson Ni­ko­la Tes­la o pro­ši­re­nju i mo­der­ni­za­ci­ji ra­dij­ske pris­tup­ne mre­že. Po­sao je vri­je­dan 11 mi­li­ju­na ku­na, a re­ali­za­ci­ja ugo­vo­ra po­či­nje od­mah.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.