PO­NOV­NO VLAKOM OD SARAJEVA PRE­MA JUGU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nakon vi­še od go­di­nu i pol Že­ljez­ni­ce FBiH kra­jem prošlog tjed­na po­nov­no su us­pos­ta­vi­le li­ni­ju od Sarajeva do Ko­nji­ca, Mos­ta­ra i Čap­lji­ne. Zbog po­prav­ka pru­ge 11 ili tzv. juž­ne pru­ge Sa­ra­je­vo-Čap­lji­na na di­je­lu Ras­put­ni­ca-Mi­ljac­ka-Bra­di­na i re­kons­truk­ci­je tu­ne­la Ivan od 5. lis­to­pa­da 2015. go­di­ne bio je obus­tav­ljen put­nič­ki pro­met na tom že­ljez­nič­kom prav­cu. Pr­vi čo­vjek Že­ljez­ni­ca FBiH, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Enis Dža­fić, naj­a­vio je da će usko­ro bi­ti uve­de­na i li­ni­ja Sa­ra­je­voBa­nja Lu­ka, za što još če­ka­ju su­glas­nost Mi­nis­tar­stva ko­mu­ni­ka­ci­ja i ve­za RS. Pri­pre­ma se i elek­tri­fi­ka­ci­ja pru­ge Bo­san­ski No­vi-Bi­hać, a po okon­ča­nju tog pro­jek­ta uvest će se re­dov­na put­nič­ka li­ni­ja Sa­ra­je­vo-Bi­hać.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.