ENGOPLANET PRO­DAO RASVJETU KUVAJTU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­ska kom­pa­ni­ja EnGoPlanet za­klju­či­la je po­sao u Kuvajtu ko­ji uklju­ču­je ins­ta­la­ci­ju vi­še od 150 pa­met­nih so­lar­nih ulič­nih svje­tilj­ki, po­bje­div­ši na na­tje­ča­ju na ko­jem su se nad­me­ta­le naj­ja­če svet­ske tvrt­ke iz Eu­ro­pe i Ame­ri­ke. Ka­ko je pri­op­će­no iz EnGoPla­ne­ta, to je zna­čaj­no za sr­p­ski izvoz jer se pa­met­na ulič­na ra­s­vje­ta oprem­lje­ne so­lar­nim pa­ne­lom, iz ko­jeg se na­pa­ja ener­gi­jom, pro­izvo­di u Sr­bi­ji. EnGoPlanet je proš­le go­di­ne već ins­ta­li­rao svo­ja pa­met­na rje­še­nja u Las Ve­ga­su, Oma­nu i Phi­la­delp­hi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.