ADIDAS OP­TI­MIS­TI­ČAN U VE­ZI AME­RIČ­KE PRO­DA­JE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Adidas je op­ti­mis­ti­čan da će po­traž­nja na ame­rič­kom tr­ži­štu za no­vim mo­de­li­ma te­ni­si­ca anu­li­ra­ti slab­lje­nje po­traž­nje za pos­to­je­ćim mo­de­li­ma, ka­zao je Mark King, di­rek­tor te nje­mač­ke kom­pa­ni­je za sje­ver­no­ame­rič­ko tr­ži­šte. Adi­da­sov retro mo­del Su­per­star proš­le je go­di­ne bio naj­pro­da­va­ni­ji mo­del u SAD-u i ti­me po pr­vi pu­ta smi­je­nio Ni­ke­ove te­ni­si­ce na ame­rič­kom tr­ži­štu. Adidas je u po­s­ljed­njih 12 mje­se­ci udvos­tru­čio svoj udjel na ame­rič­kom tr­ži­štu na de­vet pos­to. Ni­ke­ov tr­žiš­ni udjel pao je sa 52 pos­to na 50 pos­to.

Rast na 9 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.