BARILLA ULAŽE JOŠ 50 MI­LI­JU­NA EURA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ta­li­jan­ski pre­hram­be­ni div Barilla pla­ni­ra ulo­ži­ti oko 50 mi­li­ju­na eura u mo­der­ni­za­ci­ju naj­ve­će tvor­ni­ce su­he tjes­te­ni­ne u svi­je­tu ko­ja se na­la­zi ne­da­le­ko ta­li­jan­skog gra­da Par­me, iz­vi­jes­ti­li su iz poz­na­tog ta­li­jan­skog bren­da. Iz­nos od 50 mi­li­ju­na eura u ci­je­los­ti će bi­ti is­ko­ri­šten za pro­ši­re­nje skla­di­šta i po­di­za­nje nje­go­ve učin­ko­vi­tos­ti. Oče­ku­je se da će ta tvor­ni­ca ove go­di­ne pro­izves­ti 350.000 to­na tjes­te­ni­ne. Taj se iz­nos pri­do­da­je ono­me od ta­ko­đer 50 mi­li­ju­na eura ko­li­ko je Barilla ko­ja je pros­la­vi­la 140. ro­đen­dan u ve­lja­či bi­la na­mi­je­ni­la za pro­ši­re­nje tvor­ni­ce uma­ka, ta­ko­đer u bli­zi­ni Par­me. Barilla je la­ni os­tva­ri­la pri­ho­de od 3,4 mi­li­jar­de eura, dva pos­to ve­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.