OPEL ĆE BI­TI FRANCUSKI VEĆ DO KRA­JA SR­P­NJA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki pro­izvo­đač auto­mo­bi­la Opel naj­a­vio je u pe­tak da bi mogao i služ­be­no pri­je­ći u vlas­niš­tvo fran­cu­skog Pe­uge­ot/Ci­troëna (PSA) do 31. sr­p­nja. Naravno, taj rok ovi­si o dos­ta­vi svih po­treb­nih re­gu­la­tor­nih odo­bre­nja. U tom bi slu­ča­ju Opel pos­tao fran­cu­sko vlas­niš­tvo pet mje­se­ci ra­ni­je ne­go se pro­cje­nji­va­lo nakon obja­ve u ožuj­ku da su Ge­ne­ral Mo­tors i PSA pos­ti­gli do­go­vor o kup­nji. Pod­sje­ti­mo, ame­rič­ka kom­pa­ni­ja pro­da­la je Opel - go­to­vo pa “vječ­nog gu­bi­ta­ša” - za 2,2 mi­li­jar­de eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.