U na­red­nim da­ni­ma fun­ta će još sla­bje­ti

Šok za tr­ži­šta Pao te­čaj nakon dra­ma­tič­nih bri­tan­skih iz­bo­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Par­la­ment bez jas­nog po­bjed­ni­ka iz­a­zvat će po­li­tič­ku ne­iz­vjes­nost i ri­zik ka­otič­ni­jih pre­go­vo­ra o Brexi­tu

Bri­tan­sku va­lu­tu če­ka do­dat­ni gu­bi­tak vri­jed­nos­ti u na­red­nim da­ni­ma nakon što par­la­men­tar­ni iz­bo­ri u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu nisu iz­nje­dri­li jas­nog po­bjed­ni­ka. Po obja­vi re­zul­ta­ta u pe­tak ko­ji su po­ka­za­li da je Kon­zer­va­tiv­na stran­ka osvo­ji­la 317 zas­tup­nič­kih mjes­ta, 12 ma­nje ne­go na proš­lim iz­bo­ri­ma, te­čaj fun­te pre­ma do­la­ru po­to­nuo je dva pos­to na 1,2682 do­la­ra.

Naj­go­ri sce­na­rij

Raz­log pa­du jest što se obis­ti­nio naj­go­ri sce­na­rij iz­bo- ra po fi­nan­cij­ska tr­ži­šta. Na­ime, kon­zer­va­tiv­ci­ma za ve­ći­nu ne­dos­ta­je de­vet zas­tup­nič­kih mjes­ta, pa će sud­bi­na no­ve vla­de za ko­ju je pre­mi­jer­ka The­re­sa May od kra­lji­ce Eli­za­be­te za­tra­ži­la man­dat za sas­tav­lja­nje ovi­si­ti o vr­lo tan­koj ni­ti. Pre­ma miš­lje­nju bri­tan­skih po­li­tič­kih ana­li­ti­ča­ra, naj­iz­gled­ni­ja je ko­ali­ci­ja Kon­zer­va­tiv­ne stran­ke i sje­ver­no­ir­skih uni­onis­ta.

Po­li­tič­ka ne­iz­vjes­nost mo­gla bi do­ves­ti do od­go­de po­čet­ka pre­go­vo­ra o iz­la­sku Ve­li­ke Britanije iz Europske uni­je. No, analitičari sma­tra­ju ka­ko re­zul­ta­ti iz­bo­ra su­ge­ri­ra­ju da bi izlazak iz EU mogao bi­ti “mekši”, pa ne tre­ba ču­di­ti rast cijena di­oni­ca na Lon­don­skoj bur­zi. Oko podneva indeks FTSE 100 bio je 0,85 pos­to u plusu i vri­je­dio je 7513 bo­do­va. Va­lut­ni ana­li­ti­čar Pe­ter Chia za CNBC is­ti­če ka­ko pad vri­jed­nos­ti fun­te ne­će bi­ti ta­ko dras­ti­čan kao nakon šo­kant­ne od­lu­ke o Brexi­tu pri­je ma­lo ma­nje od go­di­nu da­na. Pod­sje­ti­mo, nakon obja­ve re­fe­ren­dum­ske od­lu­ke fun­ta je gu­bi­la i 11 pos­to vri­jed­nos­ti.

Tr­ži­šte za jas­ne smjer­ni­ce

“Po­mak pre­ma do­lje za po­la pos­tot­nog pa­da nakon Brexi­ta mogao bi spus­ti­ti te­čaj sve do 1,21 do­lar”, ocje­nju­je Chia. “Tr­ži­šta sa­da že­le jas­ni­je smjer­ni­ce o to­me tko će bi­ti no­vi bri­tan­ski pre­mi­jer, kak­vu će vla­du for­mi­ra­ti i u ko­nač­ni­ci kak­ve će to po­s­lje­di­ce ima­ti na pred­sto­je­će pre­go­vo­re o Brexi­tu. Krat­ko­roč­no gle­da­no, po­ja­ča­na po­li­tič­ka ne­iz­vjes­nost i ri­zik ka­otič­ni­jih pre­go­vo­ra o Brexi­tu tre­ba­li bi iz­a­zi­va­ti slab­lje­nje fun­te”, ka­zao je va­lut­ni ana­li­ti­čar MUFGa Lee Har­d­mann.

CI­JE­NE DI­ONI­CA SU PORASLE, PA JE INDEKS FTSE 100 OKO PODNEVA BIO U PLUSU 0,85 POS­TO NA 7513 BO­DO­VA JER ANALITIČARI SMA­TRA­JU DA BI IZLAZAK BRITANIJE MOGAO BI­TI ‘MEKŠI’

RE­UTERS

Pre­mi­jer­ka The­re­sa May mo­rat će sas­ta­vi­ti ko­ali­cij­sku vla­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.