Ve­ri­zon di­je­li 2000 ot­ka­za u Ya­ho­ou

Pr­va od­lu­ka no­vog gaz­de

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski div Ve­ri­zon Com­mu­ni­ca­ti­ons pla­ni­ra uki­nu­ti oko 2000 rad­nih mjes­ta ka­da ovaj tje­dan okon­ča ak­vi­zi­ci­ju te­melj­nog in­ter­net­skog pos­lo­va­nja Ya­ho­oa vri­jed­nu 4,48 mi­li­jar­di do­la­ra, doz­na­je Re­uters. Ot­pu­šta­nja se oče­ku­ju u Ve­ri­zo­no­vim po­druž­ni­ca­ma AOL i Ya­hoo, a pla­ni­ra­no sma­nje­nje pred­stav­lja oko 15 pos­to od ukup­nog bro­ja za­pos­le­nih u te dvi­je po­druž­ni­ce. Tre­nut­no, u AOLu i Ya­ho­ou ra­di oko 14.000 lju­di.

Mno­ga od rad­nih mjes­ta na­la­ze se u Ka­li­for­ni­ji, a ne­ka su iz­van SA­Da, ka­zao je Re­uter­su iz­vor ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man jer od­lu­ka još ni­je jav­na. Di­oni­ča­ri Ya­ho­oa u če­t­vr­tak su odo­bri­li pro­da­ju kom­pa­ni­je i oče­ku­je se da će tran­sak­ci­ja bi­ti za­vr­še­na do utor­ka. Ak­vi­zi­ci­ja oz­na­ča­va kraj Ya­ho­oa kao sa­mos­tal­ne tvrt­ke, pi­oni­ra in­ter­ne­ta či­ja je vri­jed­nost svo­je­vre­me­no iz­no­si­la vi­še od sto­ti­nu mi­li­jar­di do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.