SKOK PRO­ME­TA, U FOKUSU PODRAVKA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TOMISLAV PILI

Kraj rad­nog tjed­na na Za­gre­bač­koj bur­zi do­nio je rast in­dek­sa uz ne­što oz­bilj­ni­ji pro­met. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX se za­us­ta­vio na 1839 bo­do­va što je 0,6 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je. CROBEX10 oja­čao je 0,32 pos­to što ipak ni­je bi­lo do­volj­no za pro­boj iz­nad 1100 bo­do­va. Uži se indeks, na­ime, za­us­ta­vio na 1096 bo­do­va. No, vi­še od ras­ta in­dek­sa za­mjet­no je po­ve­ća­nje pro­me­ta ko­ji je bio tri pu­ta vi­ši ne­go pro­tek­lih da­na. Di­onič­ki pro­met do­se­gao je 11,5 mi­li­ju­na ku­na, a ukupni se pro­met za­us­ta­vio na 14,7 mi­li­ju­na ku­na. U klub iz­da­nja s pro­me­tom iz­nad mi­li­jun ku­na pro­bi­le su se tri di­oni­ce. U fokusu ula­ga­ča bi­la je Podravka pri­ku­piv­ši 3,7 mi­li­ju­na ku­na, a cijena joj je sko­či­la 3,2 pos­to na 320 ku­na. Ras­tom ci­je­ne - ia­ko ne ta­ko osjet­nim - mo­gla su se po­hva­li­ti i dru­ga dva mi­li­ju­na­ša. HT je na pro­me­tu od 1,5 mi­li­ju­na ku­na po­sku­pio 0,9 pos­to na 175,05 ku­na dok je Za­gre­bač­ka ban­ka uz 1,3 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta oja­ča­la 0,4 pos­to na 45,2 kune. Vri­je­di spo­me­nu­ti i blok-tran­sak­ci­ju di­oni­ca­ma Va­la­mar Ri­vi­ere za 3,1 mi­li­jun ku­na po ci­je­ni od 42 kune. Do­bit­nik da­na sa sko­kom od 24,6 pos­to na 8,8 ku­na je Bro­do­gra­di­li­šte Vik­tor Le­nac dok je Sla­von­ski ZAIF s pa­dom od 5,8 pos­to na 47,09 ku­na od­nio ti­tu­lu gu­bit­ni­ka da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.