Uči­nak na BDP

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

So­li­dan rast iz­vo­za

“Za Hr­vat­sku je zna­čaj­no da nas­tav­lja bi­lje­ži­ti so­li­dan rast iz­vo­za pri če­mu pr­vi re­zul­ta­ti su­ge­ri­ra­ju is­to­dob­no slab­lje­nje di­na­mi­ke iz­vo­za i uvo­za. No, po­da­ci ne pot­krep­lju­ju oče­ki­va­nja da će 2017. do­ći do znat­ni­jeg us­po­ra­va­nja ras­ta rob­nog iz­vo­za pa bi u tom kon­tek­s­tu i rob­na bi­lan­ca mo­gla ima­ti ne­što po­zi­tiv­ni­ji uči­nak na kre­ta­nje BDP-a od oče­ki­va­nog”, ka­že Zvo­ni­mir Sa­vić iz HGK.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.