Važ­no je ima­ti za­nim­lji­ve sa­dr­ža­je ko­ji će otvo­ri­ti no­va tr­ži­šta

Kul­tu­ra po­kre­tač gos­po­dar­skog ra­zvo­ja Pri­mjer je za­dar­ska udru­ga Bi­la Hr­vat­ska ko­ja ra­di na ja­ča­nju hr­vat­sko-ukra­jin­skih ve­za

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Us­klo­pu Pos­lov­nog uz­le­ta gra­da No­va­lje, odr­ža­nog u pe­tak, ri­je­či je bio i o kul­tu­ri kao po­kre­ta­ču gos­po­dar­skog ra­zvo­ja. Pri­mjer do­bre prak­se na­ve­de­na za­dar­ska je udru­ga Bi­la Hr­vat­ska, nas­ta­la na os­no­vu za­jed­nič­kog po­ri­jek­la i na­s­lje­đa za­pad­nih Ukra­ji­na­ca i tzv. Bi­je­lih Hr­va­ta. Ra­di se za­pra­vo o pro­jek­tu ja­ča­nja hr­vat­sko – ukra­jin­skih pri­ja­telj­skih i kul­tur­nih ve­za po­kre­nu­tom pri­je ne­ko­li­ko godina ko­ji je, uz broj­ne ma­ni­fes­ta­ci­je i iz­lož­be, kao je­dan od re­zul­ta­ta iz­nje­drio i os­ni­va­nje Hr­vat­skog kul­tur­nog cen­tra u La­vo­vu.

“Ra­zvoj kul­tu­re ra­zvi­ja druš­tvo u cje­li­ni, a do sa­da se obič­no ova di­men­zi­ja na­la­zi­la na mar­gi­na­ma. Kul­tu­ra mo­že bi­ti za­maš­njak i is­kra ko­ja će pre­ki­nu­ti le­tar­gi­ju. Snaž­ni­jim an­ga­žma­nom u kul­tur­noj in­dus­tri­ji i ra­zvo­jem sce­ne mo­že se stvo­ri­ti kva­li­tet­na pri­ča ko­ja će otvo­ri­ti no­va tr­ži­šta”, po­ru­čio je pred­sjed­nik udru­ge Bi­la Hr­vat­ska Ma­rin Lar­ga.

O to­me da bo­gat­stvo kul­tur­ne ba­šti­ne za­is­ta mo­že bi­ti od­li­čan po­kre­tač ra­zvo­ja go­vo­ri­la je ukra­jin­ska po­vjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti s la­vov­ske umjet­nič­ke aka­de­mi­je Ole­na Yakymo­va. Na­ime, La­vov­ska je oblast na­da­le­ko pos­ta­la poz­na­ta kao kul­tur­no sre­di­šte či­ta­ve Ukra­ji­ne te se on­dje či­ta­vu go­di­nu odr­ža­va­ju fes­ti­va­li, kon­cer­ti, iz­lož­be, saj­mo­vi i broj­ne dru­ge ma­ni­fes­ta­ci­je. Uz to, oblast je za­nim­lji­va s ob­zi­rom na da se on­dje na­la­zi i mnoš­tvo lje­či­li­šta što otva­ra mo­guć­nos­ti za ra­zvoj ze­le­nog tu­riz­ma, a grad La­vov poz­nat je i kao pr­vi ukra­jin­ski grad po bro­ju oču­va­nih kul­tur­no-po­vi­jes­nih spo­me­ni­ka te ga se ne­ri­jet­ko me­đu pu­to­pis­ci­ma na­zi­va i Pa­ri­zom Is­to­ka. Sve na­ve­de­no priv­la­či sve ve­ći broj tu­ris­ta sva­ke go­di­ne, a i grad­ske su vlas­ti pre­poz­na­le važ­nost ula­ga­nja u kul­tur­ni iden­ti­tet gra­da.

“Po­nos­ni smo na tu­ris­tič­ki pro­izvod ko­ji obje­di­nju­je kul­tu­ru, re­kre­aci­ju i sa­dr­žaj­nost. Na jed­nom mjes­tu ima­mo osam obje­ka­ta koje je UNESCO uvr­stio na lis­tu svjet­ske ba­šti­ne što nam omo­gu­ća­va da pla­ni­ra­mo una­pri­jed u kre­ira­nju smje­ra ko­jim že­li­mo ići. Naravno, za­hval­ni smo i na su­rad­nji s na­šom jav­nom upra­vom na re­no­va­ci­ji i po­ve­ća­nju atrak­tiv­nos­ti svih tih sa­dr­ža­ja. Ne sa­mo da gos­ti­ma nu­di­mo raz­no­li­ke mo­guć­nos­ti, već i naši su­gra­đa­ni­ma po­di­že­mo kva­li­te­tu ži­vo­ta. Na­gla­si­la bih da se i mla­di nakon fa­kul­tet­skog obra­zo­va­nja sve vi­še vra­ća­ju u ma­tič­ne gra­do­ve i ta­mo re­ali­zi­ra­ju sve svo­je projekte, od če­ga naj­vi­še one kul­tur­no – umjet­nič­ke”, ka­za­la je Yakymo­va.

D. STANIN/PIX

Po­vjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti Ole­na Yakymo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.