Na­kon 12 go­di­na dva no­va mi­ro­vin­ska fon­da

Do­bro­volj­na šted­nja Cro­atia osi­gu­ra­nje os­ni­va je­dan ri­zič­ni­ji i je­dan kon­zer­va­tiv­ni­ji fond

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Cro­atia osi­gu­ra­nje 1000A te 1000C kli­jen­ti­ma pru­ža­ju do­dat­nu pa­le­tu raz­li­či­tih inves­ti­cij­skih stra­te­gi­ja

Na­kon pu­nih 12 go­di­na u Hr­vat­skoj se os­ni­va no­vi do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fond. Za ta­kav po­tez od­lu­či­lo se Cro­atia osi­gu­ra­nje (CO) druš­tvo za uprav­lja­nje mirovinskim fon­dom ko­jem je Hr­vat­ska agen­ci­ja za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa) na sjed­ni­ci u pe­tak da­la odo­bre­nje za os­ni­va­nje dva no­va fon­da. Fon­do­vi se na­zi­va­ju Cro­atia osi­gu­ra­nje 1000A te 1000C, a u tom druš­tvu na upit Pos­lov­nog od­go­va­ra­ju kako se ovi fon­do­vi uvo­de uz pos­to­je­ći fond kako bi “kli­jen­ti­ma pru­ži­li pa­le­tu fon­do­va ra- zli­či­tih inves­ti­cij­skih stra­te­gi­ja”. Kako se mo­že ra­zaz­na­ti iz po­jaš­nje­nja, 1000A bit će iz­lo­že­ni­ji ri­zič­ni­joj imo­vi­ni, po­put di­oni­ca, a 1000C ula­gat će u si­gur­ni­ju imo­vi­nu.

“Šted­nja u Cro­atia osi­gu­ra­nje 1000A do­bro­volj­nom mi­ro­vin­skom fon­du na­mi­je­nje­na je mla­đim oso­ba­ma i svi­ma oni­ma ko­ji su sklo­ni pre­uzi­ma­nju umje­re­ne ra­zi­ne ri­zi­ka s ci­ljem mo­guć­nos­ti os­tva­ri­va­nja vi­še ra­zi­ne po­vra­ta. Šted­nja u Cro­atia osi­gu­ra­nje 1000C fon­du na­mi­je­nje­na je oso­ba­ma ko­je će zbog svo­je do­bi ili dru­gih raz­lo­ga šte­dje­ti u fon­du kroz kra­će raz­dob­lje kao i svi­ma oni­ma ko­ji si­gur­nost ulo­ga stav­lja­ju is­pred mo­guć­nos­ti os­tva­ri­va­nja vi­ših po­vra­ta na ulo­že­na sred­stva”, po­jaš­nja­va­ju iz COa.

Stra­te­gi­ja ula­ga­nja kon­zer­va­tiv­ni­jeg fon­da tak­va je da će fond uglav­nom ula­ga­ti u ins­tru­men­te s fik­s­nim pri­no­som. S dru­ge stra­ne, 1000A po svo­joj je na­ra­vi mje­šo­vi­ti fond či­ja je stra­te­gi­ja ula­ga­nja iz­lo­že­nost di­onič­kim tr­ži­šti­ma te obvez­nič­kim i nov­ča­ni­ma tr­ži­šti­ma u ci­lja­no jed­na­kim omje­ri­ma (50 pos­to di­oni­ca te 50 pos­to obvez­ni­ca i ins­tru­me­na­ta tr­ži­šta nov­ca). Po­če­tak ra­da no­vih fon­do­va bit će objav­ljen na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma, po­ru­ču­ju iz COa.

KAKO POKAZUJU TRAVANJSKI PODACI U DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ŠTEDE 265.062 ČLANA, A ČLANOVIMA JE NAJBROJNIJI AZ PROFIT

Ka­da poč­nu s ra­dom, bit će to pr­vi no­vi do­bro­volj­ni fon­do­vi u vi­še od de­set­lje­ća. Na­ime, naj­sta­ri­ji fond iz III. stu­pa je Ra­if­fe­isen DMF ko­ji da­ti­ra iz 2. ko­lo­vo­za 2002. go­di­ne. Al­li­anz ZB (AZ) svo­ja dva fon­da os­no­vao je u ruj­nu, od­nos­no pro­sin­cu 2003. go­di­ne, a Cro­atia osi­gu­ra­nje 28. lis­to­pa­da te go­di­ne. Naj­mla­đi su Er­ste­ovi do­bro­volj­ni fon­do­vi os­no­va­ni 16. ožuj­ka 2005. go­di­ne. U tih 15 go­di­na ra­da u ukup­no šest fon­do­va pri­kup­lje­no je 3,58 mi­li­jar­di kuna imo­vi­ne, a u nji­ma za do­dat­nu mi­ro­vi­nu šte­di 265.062 člana, kako pokazuju Han­fi­ni travanjski podaci.

Članovima je najbrojniji AZ Profit u ko­jem šte­di ma­lo ma­nje od 100.000 lju­di, a naj­ma­nje ih je u Er­ste Pla­vom Expert, go­to­vo 20.000. Pos­to­je­ći fond Cro­atia osi­gu­ra­nja bro­ji 24.228 čla­no­va. Me­đu­tim, u po­s­ljed­nje vrijeme pri­mje­tan je sve ve­ći in­te­res gra­đa­na za učla­nje­nje u do­bro­volj­ne mi­ro­vin­ske fon­do­ve. Na­ime, u pr­va če­ti­ri ovo­go­diš­nja mje­se­ca u III. je stu­pu po­če­lo šte­dje­ti 8013 no­vih čla­no­va. Za us­po­red­bu, u is­tom lanj­skom raz­dob­lju u do­bro­volj­ne se fon­do­ve učla­ni­lo 6095 no­vih čla­no­va.

Fi­nan­cij­ski struč­njak Vje­ko Pe­re­tić tu­ma­či kako se stal­ni pad pa­siv­nih ka­ma­ta oči­tu­je kroz po­nu­du ka­ma­ta na oro­če­nja ko­je prak­tič­ki ne da­ju pri­nos, ako uklju­či­mo čak i ni­ske sto­pe in­fla­ci­je, ali i po­rez i pri­rez na os­tva­re­ne pri­no­se. “To iz­rav­no utje­če i na one ko­ji raz­miš­lja­ju du­go­roč­no, pa se gra­đa­ni ko­nač­no, ali još uvi­jek u pre­ma­lom pos­tot­ku, in­for­mi­ra­ju o bo­ljim na­či­ni­ma du­go­roč­nog zbri­nja­va­nja fi­nan­skih cij­ske si­gur­nos­ti po­put do­bro­volj­ne mi­ro­vin­ske šted­nje ili po­li­ca ži­vot­nih osi­gu­ra­nja s do­dat­nim be­ne­fi­ti­ma”, ocje­nju­je Pe­re­tić. Kao i CO, sa­mo je­dan do­bro­volj­ni fond ima i Ra­if­fe­isen. No, u tom druš­tvu tvr­de kako ne­ma­ju kon­kret­nih pla­no­va os­ni­va­nja no­vih otvo­re­nih do­bro­volj­nih mi­ro­vin- fon­do­va. “Kao i pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na, i u pr­voj po­lo­vi­ci 2017. go­di­ne bi­lje­ži­mo kon­ti­nu­ira­ni rast, kako bro­ja no­vih čla­no­va ta­ko i imo­vi­ne Fon­da. U pr­vih pet mje­se­ci do­bro­volj­nu mi­ro­vin­sku šted­nju za­po­če­lo je vi­še od 3400 čla­no­va, a u is­tom raz­dob­lju, u Fond je upla­će­no 42 mi­li­ju­na kuna”, po­ru­ču­ju iz Ra­if­fe­ise­na.

DAVOR JAVOROVIĆ/ PIXSELL

U pr­va če­ti­ri ovo­go­diš­nja mje­se­ca u III. je stu­pu po­če­lo šte­dje­ti 8013 no­vih čla­no­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.