Agro­kor i po­ljo­pri­vre­da

Agro­biz­nis mo­ra op­s­ta­ti, zbog kri­ze ja­ča si­vo tr­ži­šte >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

Upra­va bi mo­ra­la na­pra­vi­ti do­bar biznis plan kako bi se iz bu­du­ćeg pro­fi­ta vra­ća­li du­go­vi, ka­že Ivan Ško­rić

Ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje po­ljo­pri­vred­nih tvrt­ki Agro­ko­ra je sta­bil­no, za­klju­čak je Okru­glog sto­la o utje­ca­ju kri­ze tog kon­cer­na na bu­duć­nost hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de ko­je je or­ga­ni­zi­rao Zbor agrar­nih no­vi­na­ra HND-a. Da je biznis s po­ljo­pri­vre­dom i hra­nom čvrst po­ka­zu­je i to da PIK Vrbovec posluje profitabilno.

Već idu­ći tje­dan će, ka­že pred­sjed­nik Uprave Ma­te Šte­tić, kre­nu­ti u is­po­ru­ku u polj­ski tr­go­vač­ki la­nac Bi­edron­ka. Tvr­di da su mje­sec-dva ima­li te­ško­ća, no “na­kon 10. trav­nja re­do­vi­to is­pla­ću­ju obve­ze i pri­pre­ma­ju se za se­zo­nu. “Kom­pa­ni­ja je i da­lje perspektivna i do­bra”, ka­zao je.

“Izvan­red­noj upra­vi je važ­no da je ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje po­ljo­pri­vred­nih kom­pa­ni­ja sta­bil­no i da se sa­ču­va pro­izvod­nja i ko­ope­ra­ci­ja”, po­jas­nio je Vla­do Čon­dić Ga­li­nić sa­vjet­nik za po­ljo­pri­vre­du iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka Agro­ko­ra. Agro­kor či­ni oko 50% hr­vat­ske svi­njo­goj­ske pro­izvod­nje kroz pro­izvod­nju 300.000 ko­ma­da svi­nja, te još oko 100.000 kroz ko­ope­rant­ski od­nos, do­dao je Čon­dić Ga­li­nić.

Za ci­je­li sek­tor važ­no je da se pos­lo­va­nje kon­cer­na sta­bi­li­zi­ra jer je za Agro­kor di­rek­t­no ili in­di­rek­t­no ve­za­no vi- še od 10.000 OPG. “Ne­ma po­ljo­pri­vred­ni­ka u Hr­vat­skoj ko­ji na neki na­čin ni­je bio ve­zan za kon­cern, zbog če­ga je ja­ko važ­no da smo uš­li u vje­rov­nič­ko vi­je­će i da kroz nje­ga šti­ti­mo in­te­res po­ljo­pri­vre­de”, ka­zao je Ma­to Br­lo­šić pred­sjed- nik Hr­vat­ske po­ljo­pri­vred­ne ko­mo­re. Bit­no je sta­bi­li­zi­ra­ti sve kom­pa­ni­ja te nas­ta­vi­ti ko­ope­rant­ski od­nos, kako se ci­je­li sus­tav agra­ra ne bi do­veo u pi­ta­nje, do­dao je Br­lo­šić.

Vlas­nik Agro­fruc­tu­sa De­nis Ma­ti­je­vić kri­tič­ki se os­vr­nuo na rad izvanredne uprave, ka­zav­ši da ni­je vidio konkretan biznis plan.

“Bi­lo je po­ku­ša­ja da se za Kon­zum na­bav­lja vo­će i po­vr­će po ni­žim ci­je­na­ma s glo­bal­nog tr­ži­šta ia­ko ga je na po­li­ca­ma imao do 75% iz do­ma­će pro­izvod­nje. Ta­ko bi mo­glo do­ći do uru­ša­va­nja sus­ta­va, a na­kon kri­ze u Agro­ko­ru doš­lo je do ja­ča­nja si­vog tr­ži­šta vo­ća i po­vr­ća”, upo­zo­rio je. Ivan Ško­rić iz HGK ka­zao je kako je Agro­kor “brod ko­ji je stao na pu­či­ni jer je os­tao bez go­ri­va i po­sa­de“.

Sada je po­treb­no da mu se da go­ri­vo, a to mogu je­di­no ban­ke, dok bi upra­va mo­ra­la na­pra­vi­ti do­bar biznis plan kako bi se iz bu­du­ćeg pro­fi­ta vra­ća­li du­go­vi.

Kon­zul­tant Dra­go Mu­nji­ze ka­že da bi Kon­zum bi tre­bao os­ta­ti u hr­vat­skim ru­ka­ma, a ako će se ići na va­ri­jan­tu da do­bav­lja­či pos­ta­nu vlas­ni­ci, ta­da se mo­ra na­pra­vi­ti do­bar druš­tve­ni ugo­vor, kako ne bi doš­lo do su­ko­ba iz­me­đu njih oko udje­la na po­li­ca­ma.

D.P, G.Ž./PIXSELL

Pred­sjed­nik Uprave PIK-a Vrbovec Ma­te Šte­tić, vlas­nik Agro­fruc­tu­sa De­nis Ma­ti­je­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.