Dr­ža­va i Za­greb za­jed­no u no­vi Imu­no­lo­ški za­vod

Sas­ta­nak kod Ban­di­ća Za 30 da­na mo­del part­ner­skog od­no­sa

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK

Sas­ta­nak kod Ban­di­ća Za 30 da­na mo­del part­ner­skog od­no­sa

Po­seb­no po­vje­rens­tvo treba de­fi­ni­ra­ti lo­ka­ci­ju i mo­del inves­ti­ci­je od naj­ma­nje 40 mi­li­ju­na eura

Dr­ža­va i Grad Za­greb idu u za­jed­nič­ki pro­jekt Imu­no­lo­ški za­vod, do­go­vo­re­no je u po­ne­dje­ljak na sas­tan­ku odr­ža­nom u Grad­skom po­gla­var­stvu, gdje su se sas­ta­li za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, mi­nis­tri zdrav­s­tva i dr­žav­ne imo­vi­ne Mi­lan Ku­jun­džić i Go­ran Ma­rić te dr­žav­ni tajnik Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva Ma­rio An­to­nić. U ro­ku od tje­dan da­na sas­tat će se Po­vje­rens­tvo za no­vi Imu­no­lo­ški s tri pred­stav­ni­ka Gra­da i tri dr­ža­ve, ko­je bi u ro­ku od 30 da­na tre­ba­lo pred­lo­ži­ti mo­del rje­še­nja part­ner- skog od­no­sa dr­ža­ve i Gra­da. Sas­tav upu­ću­je da će glav­nu ri­ječ ima­ti Grad, što bi zna­či­lo da će i da­ti naj­vi­še nov­ca, no to su­di­oni­ci sas­tan­ka još ni­su ot­kri­li.

“Do­go­vo­ri­li smo se vr­lo prak­tič­no, da ide­mo u ovaj pro­jekt no­vog Imu­no­lo­škog za­vo­da s tra­di­ci­jom od 125 go­di­na i imi­džom i ugle­dom u svi­je­tu. To je proces ko­ji će tra­ja­ti če­ti­ri­pet go­di­na”, ka­zao je Ban­dić.

Kako je poz­na­to, za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta po­treb­no je iz­gra­di­ti no­ve pro­izvod­ne ka­pa­ci­te­te IMZ, ko­ji je iz­gu­bio pro­izvod­ne do­zvo­le naj­vi­še zbog ne­pri­la­go­đe­nih obje­ka­ta. Po­vje­rens­tvo treba de­fi­ni­ra­ti lo­ka­ci­ju i mo­del inves­ti­ci­je ko­ja će pre­ma ocje­na­ma mi­nis­tra Ku­jun­dži­ća te­ži­ti naj­ma­nje 40 mi­li­ju­na eura. Iz­nos ula­ga­nja ovi­sit će me­đu­tim o bu­du­ćem por­t­fe­lju no­vog IMZ, ko­ji bi za ne­ke pro­izvo­de za ko­je je iz­gu­bio li­cen­ce tre­bao pro­ći či­tav proces oso­bra­va­nja li­je­ka i stav­lja­nja na tr­ži­šte. To su vr­lo sku­pe i slo­že­ne pro­ce­du­re.

Ku­jun­džić je re­kao da je stra­te­ški in­te­res dr­ža­ve osi­gu­ra­ti pro­izvod­nju plaz­me, od­nos­no de­ri­va­ta plaz­me s jed­ne stra­ne i s dru­ge stra­ne po­ku­ša­ti sa­ču­va­ti brend i kva­li­te­tu cje­pi­va ko­je je ra­dio Imu­no­lo­ški za­vod.

“Vje­ru­je­mo da će­mo za­jed­nič­kim sna­ga­ma sa za­jed­nič­kim po­vje­rens­tvom već u ro­ku mje­sec da­na ima­ti kon­kret­ne bro­je­ve i po­dat­ke, gdje, kako i s ko­li­ko nov­ca i s kak­vom opre­mom ići, a on­da da će­mo to svi za­jed­no us­pje­ti u na­red­nih par go­di­na na­pra­vi­ti, na no­voj lo­ka­ci­ji, s no­vom opre­mom, s bren­dom ko­ji je ve­lik, ali na­rav­no, treba ga ana­li­zi­ra­ti oprez­no”, is­tak­nuo je mi­nis­tar Ku­jun­džić.

Kad je u pi­ta­nju no­va tvor­ni­ca, Go­ran Ma­rić is­tak­nuo je da ima vi­še lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma bi se mo­glo gra­di­ti, ali Po­vje­rens­tvo će iz­ra­di­ti op­ti­mal­no rje­še­nje i pred­lo­ži­ti ga Gra­du i Vla­di. Ko­men­ti­ra­ju­ći si­tu­aci­ju, po­dje­lu Imu­no­lo­škog na tvrt­ku i us­ta­no­vu, Ma­rić je re­kao da je to bi­la jed­na pro­tu­pri­rod­na po­ja­va, te da će bu­du­ći IMZ biti jed­na prav­na oso­ba.

PROCES ZA NO­VI IMU­NO­LO­ŠKI ZA­VOD TRAJAT ĆE ČE­TI­RI-PET GO­DI­NA Mi­lan Ban­dić gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba

MAR­KO PRPIĆ/ PIXSELL

Tra­di­ci­ja Imu­no­lo­škog du­ga je 125 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.